Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (1969)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου 1969
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1969
Επίπεδο περιγραφής: Έτος
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 45, 46

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 26 / 27/1/1969
Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής υποστέγων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 432
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευής υποστέγων και λοιπών εγκαταστάσεων στεγάσεως Δημοτικής Φρουταγοράς - Λαχαναγοράς και δημοτικού Αμαξοστασίου στο οικόπεδο πρώην Φωταερίου, προϋπολογισμού 1.600.000δρχ καθώς και όροι της δημοπρασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 484-487
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9046-484-4

Πράξη: Απόρριψη αναφοράς για τη μείωση τέλους χρήσεως πεζοδρομίων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 433
Περιεχόμενα: Απόρριψη αναφοράς του Γραφείου Δημοτικών Προσόδων για τη μείωση του επιβεβλημένου τέλους χρήσεως πεζοδρομίων για την τοποθέτηση βενζιναντλιών - πετρελαιοαντλιών
Τόμος: 45, σελ. σ. 487-489
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9046-487-3

Πράξη: Έγκριση επιβολής δικαιώματος χρήσεως εδαφιαίας πλάστιγγος των Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 434
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής δικαιώματος χρήσεως εδαφιαίας πλάστιγγος των Δημοτικών Σφαγείων για τη ζύγιση ζώντων ζώων από το οικονομικό έτος 1969 και εφεξής και καθορισμός των όρων
Τόμος: 45, σελ. σ. 489-490
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9046-489-2

Πράξη: Έγκριση αύξησης του τέλους καθαριότητας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 435
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του συντελεστή του τέλους καθαριότητας των οικιών της Γ΄ζώνης από 1 Ιανουαρίου 1969
Τόμος: 45, σελ. σ. 490-492
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9046-490-3

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης του τέλους για τις διαφημίσεις
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 436
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης του τέλους για τις διαφημίσεις το οικονομικό έτος 1969 και έγκριση της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 45, σελ. σ. 492-498
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9046-492-7

Πράξη: Έγκριση πληρωμήςστη δαπάνη επέκτασης του φωτισμού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 437
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής της συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη επέκτασης του δημοτικού φωτισμού στην οδό Ροζού και στη Νέα Δημητριάδα επί των οδών Αλκμήνης και Αφροδίτης
Τόμος: 45, σελ. σ. 498-499
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9046-498-2

Πράξη: Έγκριση συμμετοχής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 438
Περιεχόμενα: Έγκριση συμμετοχής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με το ποσό των 100.000δρχ για τις δαπάνες ανέγερσης περιπτέρων και παραχώρησης στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είκοσι συνεχών ατομικών περιπτέρων για τις ανάγκες των βομηχανικών μελών του Επιμελητηρίου
Τόμος: 45, σελ. σ. 499, 1
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9046-499-1

Πράξη: Έγκριση αίτηση για προσκύρωση ιδιοκτησίας οικοπεδικού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 439
Περιεχόμενα: Έγκριση αίτηση της Δωροθέας Α. Πουρνάρα για την προσκύρωση στην ιδιοκτησίας της οικοπεδικού τεμαχίου ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου δίπλα στην οδό Ερμού - Σόλωνος και καθορισμός του αντιτίμου
Τόμος: 45, σελ. σ. 1-4
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-1-4

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης χρήσης έκτασης από τη Δημοτική πλατεία Ρήγα Φεραίου \
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 440
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης από το Δήμο για μια τεσσαρακονταετία της χρήσης έκτασης από τη Δημοτική πλατεία Ρήγα Φεραίου για την ανέγερση Γραφείου Πληροφορειών του ΕΟΤ
Τόμος: 45, σελ. σ. 4-6
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-4-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 3/2/1969
Πράξη: Έγκριση συμβιβασμού του Ιωάννη Τσιμπούκη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 441
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού του Ιωάννη Τσιμπούκη και κατάργιση της δίκης με τον όρο ο Δήμος Βόλου να καταβάλλει ένα οικόπεδο από τη δωρεά του Αλεξ. Τσιμπούκη
Τόμος: 46, σελ. σ. 6-15
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-6-10

Πράξη: Ορισμός αναπληρωματικών μελών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 442
Περιεχόμενα: Ορισμός αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή εγγραφής αδήλωτων γυναικών τεσσάρων Δημοτικών Συμβούλων
Τόμος: 46, σελ. σ. 15-16
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-15-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 443
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου προϋπολογισμού10.600.000δρχ και καθορισμός των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 16-19
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-16-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 5/3/1969
Πράξη: Επικύρωση των πρακτικών του δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 444
Περιεχόμενα: Επικύρωση των πρακτικών του δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής μεταλλικών κατασκευών υποστέγων για τη Δημοτική Φρουταγορά - Λαχαναγορά και το Δημοτικό Αμαξοστάσιο
Τόμος: 46, σελ. σ. 20-26
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-20-7

Πράξη: Επικύρωση των πρακτικών του δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 445
Περιεχόμενα: Επικύρωση των πρακτικών του δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής των οικοδομικών εργασιών του έργου κατασκευής υποστέγων και εγκαταστάσεων Δημοτικής Φρουταγοράς - Λαχαναγοράς και του Δημοτικου Αμαξοστασίου
Τόμος: 46, σελ. σ. 27-28
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-27-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης ψήφιση προϋπολογισμού του οικον. έτους 1969
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 446
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Υδρεύσεως Βόλου που αφορά τη ψήφιση προϋπολογισμού του οικον. έτους 1969
Τόμος: 46, σελ. σ. 28-29
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-28-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 447
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου που αφορά τη ψήφιση προϋπολογισμού του οικον. έτους 1969
Τόμος: 46, σελ. σ. 29-29
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-29-1

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 448
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς σκοπύς
Τόμος: 46, σελ. σ. 29-30
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-29-2

Πράξη: Έγκριση δύο μεταβάσεων του οδηγού του αυτοκινήτου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 449
Περιεχόμενα: Έγκριση δύο μεταβάσεων του οδηγού του αυτοκινήτου του Δήμου για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 46, σελ. σ. 30-31
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-30-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 450
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κρίτωνα Παπαδόπουλου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 46, σελ. σ. 31-31
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-31-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 27/3/1969
Πράξη: Έγκριση σύνβασης για την ανάθεση του ρυθμιστικού σχεδίου της πόλης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 451
Περιεχόμενα: Έγκριση σχεδίου σύνβασης για την ανάθεση της εκπόνησης του ρυθμιστικού σχεδίου της πόλης του Βόλου στο Τεχνικό Γραφείο του Θύμιου Παπαγιάννη και οι όροι σύμβασης
Τόμος: 46, σελ. σ. 32-45
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-32-14

Πράξη: Έγκριση επιβολής τέλους καθορισμού κοινοχρήστων χώρων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 452
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής τέλους καθορισμού κοινοχρήστων χώρων που ρυπαίνονται και καθορισμός όρων
Τόμος: 46, σελ. σ. 45-49
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-45-5

Πράξη: Έγκριση της απόφασης τροποποίηση του κανονισμού Διοικήσεως
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 453
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΥΒ που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού Διοικήσεως και Δαχειρίσεως του ΔΟΥΒ
Τόμος: 46, σελ. σ. 49-49
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-49-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 454
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στη συνοικία της Νεάπολης για τον καθορισμό νέας θέσης ανέγερσης του κτιρίου ελέφχου Δομικών Υλικών
Τόμος: 46, σελ. σ. 49-51
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-49-3

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 455
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 51-52
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-51-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 456
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του οδηγού αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 52-53
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-52-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 1969
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 457
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 1969
Τόμος: 46, σελ. σ. 53-92
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-53-42

Πράξη: Έγκριση εκποίησης άχρηστου υλικού του Δήμου Βόλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 458
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης άχρηστου υλικού του Δήμου Βόλου με δημοπρασία και καθορίζονται οι όροι της δημοπρασίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 92-100
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-92-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 17/4/1969
Πράξη: Απόρριψη άδειας επισκευής κτισμάτων του Γ. Μητρόπουλου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 459
Περιεχόμενα: Απόρριψη άδειας επισκευής κτισμάτων του Γ. Μητρόπουλου στην οδό Λ. Βύρωνος και έγκριση αποζημίωσης του ιδιοκτήτη για να ρυμοτομηθούν τα κτίσμτα και να διανοιχθεί η Λ. Βύρωνος
Τόμος: 46, σελ. σ. 101-102
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-101-2

Πράξη: Έγκριση νέας σφραγίδας του Δήμου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 460
Περιεχόμενα: Έγκριση νέας σφραγίδας του Δήμου που θα γράφει Νομός Μαγνησίας, Βασίλειον της Ελλάδος, με παράσταση της Αργούς και τη λέξη Αργώ
Τόμος: 46, σελ. σ. 102-103
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-102-2

Πράξη: Τροποποίηση σύμβασης για την ταφή απόρων νεκρών
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 461
Περιεχόμενα: Τροποποίηση σύμβασης για την ταφή απόρων νεκρών του Δήμου κατά το έτος 1969, με συμβεμβλημένο ότι τον Βασίλειο Μαργαρό αλλά την Αικατερίνη Αγγελέτου και τη Μαρία Μάργαρου
Τόμος: 46, σελ. σ. 103-104
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-103-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για τέλος καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 462
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής 177δρχ στον Β. Αβδελά για τέλος καθαριότητας και φωτισμού που αχρεωστήτως κατέβαλε
Τόμος: 46, σελ. σ. 104-105
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-104-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής για τα έξοδα της κηδείας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 463
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 1.250δρχ στην άπορο δημότιδα Στ. Σακαβάλα για τα έξοδα της κηδείας που κατέβαλε για τη συγγενή της Αργυρώ Κάλια
Τόμος: 46, σελ. σ. 105-106
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-105-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής σύνταξης 3 μηνών για έξοδα κηδείας του
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 464
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σύνταξης 3 μηνών στη χήρα συζύγου αποβιώσαντα δημοτικού συνταξιούχου γ. Πατούνη για έξοδα κηδείας του
Τόμος: 46, σελ. σ. 106-107
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-106-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του δικαιώματος κοπής και αναλήψεως καλάμου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 465
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης του δικαιώματος κοπής και αναλήψεως καλάμου από τη θέση Πεδίον Άρεως κτήματος ιδιοκτησίας Δημουδιά
Τόμος: 46, σελ. σ. 107-108
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-107-2

Πράξη: Έγκριση απαλλαγής μισθωτού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 466
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλαγής του Γ. Αρσενίου, μισθωτού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Παλαιών, από τις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση μισθώσεως
Τόμος: 46, σελ. σ. 108-109
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-108-2

Πράξη: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 467
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά
Τόμος: 46, σελ. σ. 109-110
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-109-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 468
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 110-111
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-110-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού αυτοκινήτουστην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 469
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του οδηγού αυτοκινήτου Βυρώνα Κατσώνητου Δήμου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 111-112
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-111-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 470
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400δρχ για στεφάνι που κατατέθηκε στη σωρό του Δημοτικού συνταξιούχου Γεωργίου Πατούνη
Τόμος: 46, σελ. σ. 112-112
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-112-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια συναυλία
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 471
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 200δρχ για εισιτήρια για εισιτήρια για μαθητική συναυλία της μουσικής σχολής Έλλης Αδάμ
Τόμος: 46, σελ. σ. 112-113
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-112-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια της μαθητικής συναυλίας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 472
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 300δρχ για εισιτήρια της μαθητικής συναυλίας του Νέου Κύματος για την ανέργεσητου Εθνικού Ηρώου Νέας Ιωνίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 113-113
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-113-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δυο πίνακες ζωγραφικής
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 473
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.500δρχ για δυο πίνακες ζωγραφικής που αγοράστηκαν από την έκθεση του ζωγράφου Παντελή Μωραΐτη
Τόμος: 46, σελ. σ. 113-114
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-113-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 474
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 420δρχ για κύπελλο για τους αγώνες ανδρών ανώμαλου δρόμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 114-114
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-114-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 475
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.828δρχ για γεύμα που παρατέθηκε στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Πέτρο Κωστέλη και την ακολουθία του
Τόμος: 46, σελ. σ. 114-115
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-114-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια της χοροεσπερίδας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 476
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.000δρχ για εισιτήρια της χοροεσπερίδας του Λυκείου Ελληνίδων
Τόμος: 46, σελ. σ. 115-115
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-115-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για πίνακα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 477
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 5.000δρχ για πίνακα που αγοράστηκε από την έκθεση του ζωγράφου Σταύρου Βασαρδάνη
Τόμος: 46, σελ. σ. 115-116
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-115-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα εισιτήρια της χοροεσπερίδας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 478
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.950δρχ για τα εισιτήρια της χοροεσπερίδας του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών
Τόμος: 46, σελ. σ. 116-116
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-116-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά 25 λαχνών
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 479
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500δρχ για την αγορά 25 λαχνών για τις Θρακικές καλλιτεχνικές εορτές Ξάνθης
Τόμος: 46, σελ. σ. 116-116
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-116-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά 20 λαχνών της λαχειοφόρου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 480
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 100δρχ για την αγορά 20 λαχνών της λαχειοφόρου υπέρ της ανέγερσης νέου Ιερού Ναού στην κοινότητα Δαδιάς Σουφλίου Νομού Έβρου
Τόμος: 46, σελ. σ. 116-117
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-116-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία κυπέλλου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 481
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 315δρχ για την αξία κυπέλλου που αθλοθετήθηκε για τους ποδηλατικούς αγώνες που διοργανώθηκαν από το Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου
Τόμος: 46, σελ. σ. 117-117
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-117-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αξία φωτογραφικής μηχανής
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 482
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.000δρχ για την αξία φωτογραφικής μηχανής που προσφέρθηκε ως έπαθλο στο νικητή διαγωνισμού καλύτερης φωτογραφίας που διοργανώθηε από την ΕΦΕ
Τόμος: 46, σελ. σ. 117-118
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-117-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα παραμονής του Μιχ. Μπαλόπουλου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 483
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 360δρχ για τα έξοδα παραμονής και δεξίωσης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Συγκοινωνιών Μιχ. Μπαλόπουλου
Τόμος: 46, σελ. σ. 118-118
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-118-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια τη μικροφωνική εγκατάσταση
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 484
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000δρχ για τη μικροφωνική εγκατάσταση σε φορτηγίδα για την εορτή των Θεοφανείων
Τόμος: 46, σελ. σ. 118-119
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-118-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χοροεσπερίδας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 485
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.500δρχ για εισιτήρια χοροεσπερίδας υπέρ της ανέγερσης Ηρώου που διοργανώθηκε από την τοπική Επιτροπή Κοινοτικής Ανάπτυξης Κοινότητας Ριζομύλου
Τόμος: 46, σελ. σ. 119-119
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-119-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χοροεσπερίδας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 486
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.00δρχ για εισιτήρια χοροεσπερίδας Β΄ Μαθητικής Συναυλίας του παραρτήματος Βόλου του Εθνικού Ωδείου Αθηνών
Τόμος: 46, σελ. σ. 119-120
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-119-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 487
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1702δρχ για γεύμα που παρατέθηκε για τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Ασλανίδη και την ακολουθία του
Τόμος: 46, σελ. σ. 120-120
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-120-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 488
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 10.235,50δρχ για παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 121-121
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-121-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη διακόσμηση της πόλης
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 489
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 66.500,80δρχ για τη διακόσμηση της πόλης για τις γιορτές των Χριστουγέννων 1968 και νέου έτους 1969
Τόμος: 46, σελ. σ. 121-122
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-121-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης στους:1. Φιλότεχνους Βόλου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 490
Περιεχόμενα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης στους:1. Φιλότεχνους Βόλου, 17.000δρχ 2. Εργατικό Κέντρο Βόλου, 10.000δρχ 3. Αθλητικός Όμιλος Βόλου "Ολυμπιακος", 100.000δρχ 4. Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου, 20.000δρχ.
Τόμος: 46, σελ. σ. 122-123
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-122-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 7/5/1969
Πράξη: Επικύρωση των πρακτικών για την κατασκευή του Δημαρχιακού Μεγάρου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 491
Περιεχόμενα: Επικύρωση των πρακτικών του δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του Δημαρχιακού Μεγάρου προϋπολογισμού 10.600.000δρχ
Τόμος: 46, σελ. σ. 123-125
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-123-3

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 491a
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως του Βόλου για την επέκταση της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Βόλου
Τόμος: 46, σελ. σ. 125-125
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-125-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής την άδεια ανέγερσης οικοδομής
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 492
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής 520δρχ στον Γ. Δεδούση για τέλος που αχρεωστήτως κατέβαλε για την άδεια ανέγερσης οικοδομής
Τόμος: 46, σελ. σ. 125-125
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-125-1

Πράξη: Έγκριση διεέρυνσης του συνεργείου κινήσεως αυτοκινήτων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 493
Περιεχόμενα: Έγκριση διεέρυνσης του συνεργείου κινήσεως αυτοκινήτων του Δήμου με 2 άτομα
Τόμος: 46, σελ. σ. 126-127
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-126-2

Πράξη: Έγκριση διεύρυνσης συνεργείου διαμόρφωσης κήπων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 494
Περιεχόμενα: Έγκριση διεύρυνσης συνεργείου διαμόρφωσης και επίβλεψης κήπων και δεντροστοιχειών του Δήμου με 3 υπαλλήλους
Τόμος: 46, σελ. σ. 127-128
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-127-2

Πράξη: Έγκριση διερεύνησης του συνεργείου ηλεκτροτεχνιτών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 495
Περιεχόμενα: Έγκριση διερεύνησης του συνεργείου ηλεκτροτεχνιτών του Δήμου με 1 ηλεκτροτεχνίτη
Τόμος: 46, σελ. σ. 128-130
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-128-3

Πράξη: Έγκριση λειτουργίας κυλικείου της πλατείας Ελευθερίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 496
Περιεχόμενα: Έγκριση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου της πλατείας Ελευθερίας από το Δήμο και η απασχόληση ενός ημερομισθίου υπαλλήλου
Τόμος: 46, σελ. σ. 130-131
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-130-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 497
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 8.769δρχ για τα έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργού Εσωτερικών Στ. Παττακού
Τόμος: 46, σελ. σ. 131-131
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-131-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα φιλοξενίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 498
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 7.481δρχ για τα έξοδα φιλοξενίας του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Ιω. Λαδά
Τόμος: 46, σελ. σ. 131-132
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-131-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια της συναυλίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 499
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 300δρχ για εισιτήρια της συναυλίας του Διεθνούς φήμης τενόρου Σάμιου Gosta
Τόμος: 46, σελ. σ. 132-132
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-132-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 500
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 270δρχ για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους ποδηλατικούς αγώνες
Τόμος: 46, σελ. σ. 132-133
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-132-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού Υπαλλήλου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 501
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού Υπαλλήλου Β. Κατσώνη στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 46, σελ. σ. 133-133
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-133-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για στολές της υπηρεσίας καθαριότητας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 502
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 110.000δρχ για στολές, αδιάβροχα, πηλίκια, αρβύλες κλπ για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας
Τόμος: 46, σελ. σ. 133-134
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-133-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσηςγια την προμήθεια στολών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 503
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.000δρχ για την προμήθεια στολών κλπ για τις ανάγκες των Δημοτικών Σφαγείων
Τόμος: 46, σελ. σ. 134-135
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-134-2

Πράξη: Έγκρισηπίστωσηςγια τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες εκτύπωσης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 504
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000δρχ για τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες εκτύπωσης του μηνιαίου Δελτίου Πληροφοριών Δράσεως Δημοσίων Υπηρεσιών και Αυτοδιοικούμενων Οργανισμών
Τόμος: 46, σελ. σ. 135-135
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-135-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για υπόλοιπο συμμετοχής στις δαπάνες εκτύπωσης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 505
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.000δρχ για το οφειλόμενο υπόλοιπο συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες εκτύπωσης του Δελτίου πληροφοριών δράσεως Δημοσίων Υπηρεσιών και Αυτοδιοικούμενων Οργανισμών του έτους 1968
Τόμος: 46, σελ. σ. 136-136
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-136-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης προς διαφόρους συλλόγους και σωματεία
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 506
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης προς διαφόρους συλλόγους και σωματεία
Τόμος: 46, σελ. σ. 136-138
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-136-3

Πράξη: Έγκριση συνεργείου για τη λειτουργία του αντλιοστασίου του χειμάρρου Κραυσίδωνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 507
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου από 2 εργάτες για τη λειτουργία του αντλιοστασίου των λυμάτων του χειμάρρου Κραυσίδωνα
Τόμος: 46, σελ. σ. 138-139
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-138-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης για τον εμπλουτισμό της ιματιοθήκης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 508
Περιεχόμενα: Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Λυκείου Ελληνίδων και της Λέσχης Εργαζομένου Κοριτσιού με 5.000δρχ για τον εμπλουτισμό της ιματιοθήκης
Τόμος: 46, σελ. σ. 139-140
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-139-2

Πράξη: Έγκριση τροποιποίησης της απόφασηςτων Δημοτικών σφαγείων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 509
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποιποίησης της απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την εκποίηση των υποπροϊόντων σφαγής των Δημοτικών σφαγείων
Τόμος: 46, σελ. σ. 140-142
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-140-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 9/5/1969
Πράξη: Έγκριση συνεργείου για την καταπολέμηση των κωνωποειδών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 510
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου από 6 εργάτες για την καταπολέμηση των κωνωποειδών για το έτος 1969
Τόμος: 46, σελ. σ. 143-144
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-143-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 18/6/1969
Πράξη: Έγκριση δαπάνης 1.για τη μικροφωνική εγκατάσταση
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 511
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000δρχ για τη μικροφωνική εγκατάσταση κατά την τελετή λιτανεύσεως της ιεράς εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Τόμος: 46, σελ. σ. 145-146
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-145-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 512
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 270δρχ για κύπελλο για τους διανομαρχιακούς αγώνες στίβου
Τόμος: 46, σελ. σ. 146-146
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-146-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια την εκτύπωση αφισών
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 513
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.500δρχ για την εκτύπωση 2.500 διαφημιστικών αφισών με την ευκαιρία της εβδομάδας προλήψεως ατυχημάτων
Τόμος: 46, σελ. σ. 146-147
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-146-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 514
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 400δρχ για εισιτήρια για τη θεατρική παράσταση από τη Λέσχη Εργαζομένου Κοριτσιού
Τόμος: 46, σελ. σ. 147-147
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-147-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 515
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.000δρχ για εισιτήρια της εκδήλωσης του Εθνικού Ωδείου Βόλου υπέρ της ανέγερσης Πνευματικού Κέντρου της Ι.Μ.Δημητριάδος
Τόμος: 46, σελ. σ. 147-148
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-147-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια εισιτήρια συναυλίας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 516
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 500δρχ για εισιτήρια της μαθητικής συναυλίας του Ελληνικού Ωδείου
Τόμος: 46, σελ. σ. 148-149
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-148-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια συναυλίας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 517
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000δρχ για εισιτήρια της συναυλίας της κρατικής ορχήστρας Βορείου Ελλάδος
Τόμος: 46, σελ. σ. 149-149
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-149-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά δυο λευκωμάτων της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 518
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 1.300δρχ για την αγορά δυο λευκωμάτων της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών "Θεσσαλικά Χρονικά"
Τόμος: 46, σελ. σ. 149-150
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-149-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 519
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 200δρχ για εισιτήρια για εισιτήρια για μαθητική συναυλία της μουσικής σχολής Ιωάννη Φακίδη
Τόμος: 46, σελ. σ. 150-150
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-150-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για το ενοίκιο του ΑΤΤΙΚ
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 520
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.100δρχ για το ενοίκιο του ΑΤΤΙΚ για τη συναυλία από τη Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας
Τόμος: 46, σελ. σ. 150-151
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-150-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια φάρμακα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 521
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 5.193,80δρχ για φάρμακα απόρων ασθενών
Τόμος: 46, σελ. σ. 151-151
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-151-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εορτασμό 25ης Μαρτίου 1969
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 522
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 9.918,70δρχ για προετοιμασία και εορτασμό 25ης Μαρτίου 1969
Τόμος: 46, σελ. σ. 151-152
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-151-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για το στολισμό του επιταφίου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 523
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.192,50δρχ για το στολισμό του επιταφίου του Ι.Ν. του Δημοτικού Νεκροταφείου τη Μεγάλη Παρασκευή και μικροφωνική εγκατάσταση στην παραλία
Τόμος: 46, σελ. σ. 152-152
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-152-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη διαμόρφωση της πόλης
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 524
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 57.961,80δρχ για τη διαμόρφωση της πόλης για τις γιορτές του Πάσχα 1969
Τόμος: 46, σελ. σ. 152-153
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-152-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα εορτασμού της 21ης Απριλίου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 525
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 26.549,50δρχ για έξοδα εορτασμού της επετείου της 21ης Απριλίου
Τόμος: 46, σελ. σ. 153-154
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-153-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δίσκο μνημοσύνου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 526
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 230δρχ για δίσκο μνημοσύνου για την εορτή της Πεντηκοστής στο Δημοτικό Νεκροταφείο
Τόμος: 46, σελ. σ. 154-154
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-154-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα δεξίωσης
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 527
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.240δρχ για τα έξοδα δεξίωσης προς τιμή του νέου Στρατιωτικού Διοικητή, Ταξιάρχου Παξινού
Τόμος: 46, σελ. σ. 154-155
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-154-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση αξιωματικών
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 528
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 9.866,45δρχ για δεξίωση αξιωματικών των πλοίων του Βασιλικού Ναυτικού
Τόμος: 46, σελ. σ. 155-155
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-155-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής Χ. Δημάκη για σωματικές βλάβες
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 529
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 3.500δρχ στον καραγωγέα Χ. Δημάκη για σωματικές βλάβες από την πτώση αψίδας του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 155-156
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-155-2

Πράξη: Έγκριση αύξησης του ημερομισθίου του ηλεκτροτεχνίτη
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 530
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του ημερομισθίου του ηλεκτροτεχνίτη Η. Μπάτσιου λόγω προβλεπόμενου επιδόματος οικογενειακών βαρών
Τόμος: 46, σελ. σ. 157-158
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-157-2

Πράξη: Έγκριση αύξησης του ημερομισθίου του οδηγού αυτοκινήτου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 531
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του ημερομισθίου του οδηγού αυτοκινήτου του Δήμου Ιω. Ευθυμίου λόγω προβλεπόμενου επιδόματος οικογενειακών βαρών
Τόμος: 46, σελ. σ. 158-159
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-158-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την ετήσια αμοιβή των μελών της Επιτροπής
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 532
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 9.600δρχ για την ετήσια αμοιβή των μελών της Επιτροπής καθορισμού ηλικιών
Τόμος: 46, σελ. σ. 159-160
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-159-2

Πράξη: Έγκριση αύξησης του ημερομισθίου του οδηγού αυτοκινήτου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 533
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του ημερομισθίου του οδηγού αυτοκινήτου του ΔήμουΠ. Μπουσινάκη λόγω επιδόματος
Τόμος: 46, σελ. σ. 160-161
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-160-2

Πράξη: Έγκριση αύξησης του μηνιαίου μισθού του νεωκόρου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 534
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του μηνιαίου μισθού του νεωκόρου του Δημοτικού Νεκροταφείου Κων/νου Τουσταυρίδη
Τόμος: 46, σελ. σ. 161-162
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-161-2

Πράξη: Έγκριση δυο μεταβάσεων του Δημάρχου σε Αθήνα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 535
Περιεχόμενα: Έγκριση δυο μεταβάσεων του Δημάρχου σε Αθήνα και Καβάλα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 46, σελ. σ. 162-163
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-162-2

Πράξη: Έγκριση τριών μεταβάσεων του οδηγού αυτοκινήτου του Δήμου σε Αθήνα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 536
Περιεχόμενα: Έγκριση τριών μεταβάσεων του οδηγού αυτοκινήτου του Δήμου σε Αθήνα και Καβάλα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 46, σελ. σ. 163-164
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-163-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 537
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του υπαλλήλου του Δήμου Π. Μαγκλάρα στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 46, σελ. σ. 164-164
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-164-1

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 538
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην οδό Βόλου - Λαρίσης κι όροι δημοπρασίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 164-169
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-164-6

Πράξη: Έγκριση διαγραφής ποσού από το τέλος καθαριότητας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 539
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής ποσού από το τέλος καθαριότητας για τροχοφόρα του 1969
Τόμος: 46, σελ. σ. 169-170
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-169-2

Πράξη: Έγκριση διαγραφής ποσών από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 540
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής ποσών από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού των ετών 1965,1966 και 1967
Τόμος: 46, σελ. σ. 170-171
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-170-2

Πράξη: Έγκριση διαγραφής ποσών από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 541
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής ποσών από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού των ετών 1968
Τόμος: 46, σελ. σ. 171-172
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-171-2

Πράξη: Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμούγια τις πιστώσεις από το Δήμαρχο
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 542
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμούγια τις πιστώσεις από το Δήμαρχο για το οικονομικό έτος 1967
Τόμος: 46, σελ. σ. 172-206
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-172-15

Πράξη: Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμούγια τις πιστώσεις από το Δήμαρχο
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 543
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμούγια τις πιστώσεις από το Δήμαρχο για το οικονομικό έτος 1968
Τόμος: 46, σελ. σ. 207-266
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-207-60

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης επιβολή τέλους χώρων της Δημοτικής Φρουταγοράς
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 544
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν την επιβολή τέλους χρήσεων χώρων της Δημοτικής Φρουταγοράς - Λαχαναγοράς
Τόμος: 46, σελ. σ. 266-268
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-266-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης για τη μείωση της τιμής προσφοράς γεφυροπλάστιγγας
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 545
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης της ααπόφασης του Δ.Σ. για τη μείωση της τιμής της πρώτης προσφοράς για την εκποίηση της εδαφιαίας γεφυροπλάστιγγας
Τόμος: 46, σελ. σ. 268-269
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-268-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 28/7/1969
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 546
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 5.819δρχ για γεύμα που παρατέθηκε στην αντιπροσωπευτική ομάδα της πόλης "Ολυμπιακός" για την άνοδό της στην Α΄Εθνική κατηγορία
Τόμος: 46, σελ. σ. 270-270
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-270-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χοροεσπερίδας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 547
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.500δρχ για εισιτήρια χοροεσπερίδας του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 270-271
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-270-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια χοροεσπερίδας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 548
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.000δρχ για εισιτήρια χοροεσπερίδας του Ναυτικού Ομίλου Βόλου
Τόμος: 46, σελ. σ. 271-271
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-271-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια ζωγραφικό πίνακα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 549
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 5.000δρχ για ζωγραφικό πίνακα που αγοράστηκε από τον ζωγράφο Πήτερ Μέρτευς
Τόμος: 46, σελ. σ. 271-272
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-271-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνη για κύπελλο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 550
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 425δρχ για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους αγώνες δεξιοτεχνίας του Β΄ Ράλλυ αυτοκινήτων "AUTO EXPREES"
Τόμος: 46, σελ. σ. 272-272
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-272-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για μικροφωνική εγκατάσταση
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 551
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.000δρχ για μικροφωνική εγκατάσταση κατά την τελετή θεμελίωσης του διδακτηρίου του Β΄ Γυμνασίου Αρρένων Βόλου
Τόμος: 46, σελ. σ. 272-273
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-272-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την τέλεση εγκαινίων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 552
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.193δρχ για την τέλεση εγκαινίων α) του κυλικείου της πλατείας Ελευθερίας β) της Νέας Δημοτικής Λαχαναγοράς-Φρουταγοράς
Τόμος: 46, σελ. σ. 273-273
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-273-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 553
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000δρχ για εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας ελαφράς Μουσικής που δόθηκε υπέρ του αποβιώσαντος συμπολίτου μουσικοσυνθέτη Μίμη Μαχαιρίτσα
Τόμος: 46, σελ. σ. 273-274
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-273-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 554
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 265δρχ για γεύμα που παρατέθηκε στη φιλάνθρωπο αγγλίδα Σουράϊντερ
Τόμος: 46, σελ. σ. 274-274
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-274-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσηςστον Ευστ. Γεωργούλα από ζημιά στο ελαιοπερίβολό του
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 555
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 8.000δρχ στον Ευστ. Γεωργούλα από ζημιά στο ελαιοπερίβολό του από ανάφλεξη απορριμμάτων του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 275-275
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-275-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για καταστραφέντα έργα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 556
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 3.600 στον Ιωάννη Καραγιάννη για καταστραφέντα έργα κατά τη διάνοιξη της οδού για τα απορρίμματα του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 275-276
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-275-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Γ΄ Σεμινάριο Οικονομικής Αναπτύξεως
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 557
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.500δρχ για τη συμμετοχή του Δήμου στο Γ΄ Σεμινάριο Οικονομικής Αναπτύξεως
Τόμος: 46, σελ. σ. 276-277
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-276-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Διευθυντού του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 558
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Διευθυντού του Δήμου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 277-277
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-277-1

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 559
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς σκοπύς
Τόμος: 46, σελ. σ. 277-278
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-277-2

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων του οδηγού του αυτοκινήτου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 560
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεων του οδηγού του αυτοκινήτου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς σκοπύς
Τόμος: 46, σελ. σ. 278-279
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-278-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του υπαλλήλου του Δήμου Π. Μαγκλάρα στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 561
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του υπαλλήλου του Δήμου Π. Μαγκλάρα στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 46, σελ. σ. 279-280
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-279-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος απόδοσης στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 561a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος απόδοσης στο ΙΚΑ κρατήσεων για την αποσπασμένη υπάλληλο Ε. Βλαχάκη
Τόμος: 46, σελ. σ. 280-280
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-280-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 562
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ κρατήσεων 1.197δρχ για τη συνταξιοδότηση του οδοκαθαριστή Κ. Κανάκη
Τόμος: 46, σελ. σ. 280-281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-280-2

Πράξη: Έγκριση παράτασης των υποστέγων για τη Δημοτική Φρουταγορά
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 563
Περιεχόμενα: Έγκριση παράτασης κατά 13 ημέρες της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των υποστέγων για τη Δημοτική Φρουταγορά - Λαχαναγορά και το Δημοτικό Αμαξοστάσιο
Τόμος: 46, σελ. σ. 281-283
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-281-3

Πράξη: Έγκριση διεύρυνσης συνεργείου λειτουργίας του αμαξοστασίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 564
Περιεχόμενα: Έγκριση διεύρυνσης του 5μελούς συνεργείου λειτουργίας του αμαξοστασίου του Δήμου με 2 άτομα
Τόμος: 46, σελ. σ. 283-285
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-283-3

Πράξη: Έγκριση διεύρυνσης μονομελούς συνεργείου επιβλέψεως τεχνικών έργων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 565
Περιεχόμενα: Έγκριση διεύρυνσης μονομελούς συνεργείου επιβλέψεως τεχνικών έργων του Δήμου με 3 άτομα
Τόμος: 46, σελ. σ. 285-287
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-285-3

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής των ημερομισθίων σε οδηγούς αυτοκινήτων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 566
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής των ημερομισθίων σε 9 οδηγούς αυτοκινήτων σύμφωνα με τη Γενική Πανελλήνια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του κλάδου
Τόμος: 46, σελ. σ. 287-289
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-287-3

Πράξη: Έγκριση απόφασης για το τέλος των διαφημίσεων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 567
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης για το τέλος των διαφημίσεων του Δήμου Βόλου για το οικονομικό έτος 1969 να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί από το Δήμο
Τόμος: 46, σελ. σ. 289-290
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-289-2

Πράξη: Έγκριση αίτησηςγια εγκατάσταση λυόμενου κυλικείου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 568
Περιεχόμενα: Έγκριση αίτησης του Ιωάννη Βακιρλή για εγκατάσταση λυόμενου κυλικείου στη Νέα Δημοτική Λαχαναγορά-Φρουταγορά
Τόμος: 46, σελ. σ. 290-293
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-290-4

Πράξη: Έγκριση επιστροφής τελών καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 569
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής τελών καθαριότητας και φωτισμού στο Δημήτριο Βλαχάβα και Γ. Ανδρίτσο που αχρεωστήτως κατέβαλαν
Τόμος: 46, σελ. σ. 293-295
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-293-3

Πράξη: Έγκριση απόφασης για τη σύναψη δανείου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 570
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Υ.Β. για τη σύναψη δανείου 1.830.000δρχ από το Νομαρχιακό Ταμείο Μαγνησίας για τη μεταφορά υδάτων πηγών Καλιακούδας στις δεξαμηνές του Υδραγωγείου Βόλου
Τόμος: 46, σελ. σ. 295-296
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-295-2

Πράξη: Αναβολή του θέματος ονοματοθεσίας ανωνύμων οδών της πόλης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 570a
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος ονοματοθεσίας ανωνύμων οδών της πόλης
Τόμος: 46, σελ. σ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-296-1

Πράξη: Αναβολή του θέματος για την ίδρυση του Ι.Ν. Αγ. Γερασίμου Χιλιαδούς
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 570b
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος της γνωμοδότησης του Δ.Σ. για την ίδρυση του Ι.Ν. Αγ. Γερασίμου Χιλιαδούς
Τόμος: 46, σελ. σ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-296-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 571
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο των οδών Λαρίσης-Σαρανταπόρου-Φερών-Μητρ. Γρηγορίου
Τόμος: 46, σελ. σ. 296-298
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-296-3

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 572
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 1969
Τόμος: 46, σελ. σ. 298-305
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-298-8

Πράξη: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ταμία για το οικον.έτος 1964
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 573
Περιεχόμενα: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ταμία για το οικον.έτος 1964
Τόμος: 46, σελ. σ. 305-308
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-305-3

Πράξη: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ταμία για το οικον.έτος 1965
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 574
Περιεχόμενα: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ταμία για το οικον.έτος 1965
Τόμος: 46, σελ. σ. 308-311
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-308-4

Πράξη: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ταμία για το οικ. Έτος 1966
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 575
Περιεχόμενα: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ταμία για το οικ. Έτος 1966
Τόμος: 46, σελ. σ. 311-314
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-311-4

Πράξη: Έγκριση απουσίας από τις εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 576
Περιεχόμενα: Έγκριση απουσίας από τις εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου του Προέδρου Γ. Χρυσοβελώνη από 1/8/-10/9/1969
Τόμος: 46, σελ. σ. 314-314
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-314-1

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 577
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου: Καθορισμός ακτών Αλυκών
Τόμος: 46, σελ. σ. 314-315
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-314-2

Πράξη: Έγκριση διεύρυνσης συνεργείου λειτουργίας της Ακτής (πλαζ) Αλυκών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 578
Περιεχόμενα: Έγκριση διεύρυνσης του 10μελούς συνεργείου λειτουργίας της Ακτής (πλαζ) Αλυκών με 1 άτομο
Τόμος: 46, σελ. σ. 315-317
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-315-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 35 / 28/7/1969
Πράξη: Ευχαριστίες του συμβούλου Β. Αβδελά προς τον Δ/ντη του Δήμου,
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 578a
Περιεχόμενα: Ευχαριστίες του συμβούλου Β. Αβδελά προς τον Δ/ντη του Δήμου, τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας και τους λοιπούς υπαλλήλους για τη μεγάλη επιτυχία της εμποροπανήγυρης
Τόμος: 46, σελ. σ. 317-317
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-317-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για τα καύσιμα που παρείχε σε αυτοκίνητα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 579
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 1.200δρχ στον Ε. Αετοράκη για τα καύσιμα που παρείχε σε αυτοκίνητα του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 318-319
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-318-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης για την ανέγερση Ηρώου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 580
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 20.000δρχ προς τη Δ/νση Χωροφυλακής Μαγνησίας για την ανέγερση Ηρώου της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής
Τόμος: 46, σελ. σ. 319-320
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-319-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 581
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ κρατήσεων 1.180δρχ για τη συνταξιοδότηση του οδοκαθαριστή Ι. Τάσσσιου
Τόμος: 46, σελ. σ. 320-321
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-320-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 582
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ 3.082,50δρχ λόγω συνταξιοδότησης του οδοκαθαριστή Β. Χριστοδούλου
Τόμος: 46, σελ. σ. 321-322
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-321-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο ΤΑΔΚΥ
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 583
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ΤΑΔΚΥ 7.569δρχ που αχρεωστήτως κατεβλήθηκαν για την τέως αποσπασμένη υπάλληλο του Δήμου Ελένη Βλουχάκη
Τόμος: 46, σελ. σ. 322-323
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-322-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια του ρεσιτάλ μουσικής
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 584
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000δρχ για εισιτήρια του ρεσιτάλ μουσικής του τενόρου Πότη Βολιανίτη
Τόμος: 46, σελ. σ. 323-324
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-323-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για ανθοδέσμη
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 585
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 150δρχ για ανθοδέσμη προς τον Μητροπολίτη Δημητριάδος Ηλία για την γιορτή του
Τόμος: 46, σελ. σ. 324-324
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-324-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 586
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.860,50δρχ για εισιτήρια που χορηγήθηκαν σε άπορους πολίτες για τη μετάβασή τους σε νοσοκομείο
Τόμος: 46, σελ. σ. 324-325
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-324-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 587
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 7.670δρχ για την επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Χριστομάνου μεταξύ Μαυροκορδάτου και Καρυωτάκη
Τόμος: 46, σελ. σ. 325-326
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-325-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 588
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 5.010δρχ για την επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Σκουφά
Τόμος: 46, σελ. σ. 326-326
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-326-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 589
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 326-327
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-326-2

Πράξη: Έγκριση μεταβάσεων του οδηγού του αυτοκινήτου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 590
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβάσεων του οδηγού του αυτοκινήτου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς σκοπύς
Τόμος: 46, σελ. σ. 327-328
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-327-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού του αυτοκινήτου του Δήμου Β. Κατσώνη στην Αθήνα
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 591
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του οδηγού του αυτοκινήτου του Δήμου Β. Κατσώνη στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 328-329
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-328-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του υπαλλήλου του Δήμου Π. Μαγκλάρα στην Αθήνα \
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 592
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του υπαλλήλου του Δήμου Π. Μαγκλάρα στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Τόμος: 46, σελ. σ. 329-329
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-329-1

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης γραφείου στο ισόγειο οικοδομής
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 593
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης ενός ακόμη γραφείου στο ισόγειο της οικοδομής ιδιοκτησίας Αθ. Καιδήμου όπου στεγάζεται το Δημαρχείο
Τόμος: 46, σελ. σ. 329-330
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-329-2

Πράξη: Καθορισμός χρηματικής εγγύησης από τον ταμία του Δήμου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 594
Περιεχόμενα: Καθορισμός χρηματικής εγγύησης 10.000δρχ από τον ειδικό ταμία του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 330-330
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-330-1

Πράξη: Έγκριση ανάθεσης επίβλεψης των αρχιτεκτονικής φύσεως εργασιών
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 595
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης επίβλεψης των αρχιτεκτονικής φύσεως εργασιών και λοιπών οικοδομών της ανέγερσης του Δημαρχιακού Μεγάρου στον ΠέτροΠικιώνη αρχιτέκτονα, και του Βλ. Σακελλαρίου, πολιτικού μηχανικού, αντίστοιχα
Τόμος: 46, σελ. σ. 331-340
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-331-10

Πράξη: Έγκριση ίδρυσης στη συνοικίας Χιλιαδού του Ενοριακού Ναού του Αγίου Γερασίμου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 596
Περιεχόμενα: Έγκριση ίδρυσης στη συνοικίας Χιλιαδού του Ενοριακού Ναού του Αγίου Γερασίμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 341-341
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-341-1

Πράξη: "Έγκριση ενίσχυσης του παραρτήματος του εκπολιτιστικού συλλόγου "Η Αναγέννησις"
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 597
Περιεχόμενα: "Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του παραρτήματος του εκπολιτιστικού συλλόγου "Η Αναγέννησις"
Τόμος: 46, σελ. σ. 341-342
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-341-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης του Ναυτικού Ομίλου Βόλου
Εισηγητής: Χατζηθεοφίλου Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 598
Περιεχόμενα: Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Ναυτικού Ομίλου Βόλου με το ποσό των 8.000δρχ
Τόμος: 46, σελ. σ. 342-344
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-342-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 36 / 13/10/1969
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για θεμελίωσης του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 599
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 20.140δρχ για τα έξοδα τελετής θεμελίωσης του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου και για έξοδα δεξίωσης του Αντιπροέδρου της Εθνικής Κυβέρνησης και του Υπουργού Εσωτερικών που το θεμελίωσε
Τόμος: 46, σελ. σ. 345-346
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-345-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα υποδοχής του κυβερνητικού κλιμακίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 600
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 14.708δρχ για έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας του κυβερνητικού κλιμακίου
Τόμος: 46, σελ. σ. 346-346
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-346-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα εορτασμού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 601
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 5.330δρχ για έξοδα εορτασμού της ημέρας του εφέδρου πολεμιστού, της πολεμικής αρετής των Ελλήνων και της συντριβής των κομμουνιστοσυμμοριτών σε Γράμμο - Βίτσι
Τόμος: 46, σελ. σ. 346-347
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-346-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εορτασμό
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 602
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 39.385δρχ για τον εορτασμό των ΙΑ΄Πηλείων Σκοπευτικων Αγώνων των Προσκόπων και φιλοξενίας μοίρας των πλοίων του Βασιλικού Ναυτικού
Τόμος: 46, σελ. σ. 347-348
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-347-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 603
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.000δρχ για εισιτήρια των ΙΑ΄ Παγασαίων Αγώνων Στίβου
Τόμος: 46, σελ. σ. 348-349
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-348-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 604
Περιεχόμενα: "Έγκριση δαπάνης 350δρχ για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους αγώνες "ΙΔ' Παγασαία"
Τόμος: 46, σελ. σ. 349-349
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-349-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 605
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 600δρχ για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για ποδοσφαιρικό τουρνουά
Τόμος: 46, σελ. σ. 349-350
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-349-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για κύπελλο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 606
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 395δρχ για κύπελλο που αθλοθετήθηκε για τους πανελλήνιους κωπηλατικούς αγώνες Πόρου
Τόμος: 46, σελ. σ. 350-350
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-350-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής αντί στεφάνου για τον Δημοτικό Υπάλληλο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 607
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 300δρχ στο τοπικό παράρτημα της Αντικαρνικής Εταιρείας αντί στεφάνου για τον Δημοτικό Υπάλληλο Εμμ. Εμμανουήλ
Τόμος: 46, σελ. σ. 351-352
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-351-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης εξόδων κηδείας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 608
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης εξόδων κηδείας στη χήρα του συνταξιούχου Δημοτικού υπαλλήλου Εμμανουήλ
Τόμος: 46, σελ. σ. 351-352
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-351-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε σχολικές Εφορείες,
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 609
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε σχολικές Εφορείες, Συλλόγους, Σωματεία
Τόμος: 46, σελ. σ. 352-353
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-352-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 610
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 353-354
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-353-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού του αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 611
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του οδηγού του αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 354-354
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-354-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ της Αντιφυματικής Εταιρίας Νομού Μαγνησίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 612
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 6.000δρχ υπέρ της Αντιφυματικής Εταιρίας Νομού Μαγνησίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 354-355
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-354-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 613
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στη ΔΕΗ 5.920δρχ για την επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού της πόλεως στη διασταύρωση οδών Βασάνη και Σολωμού (Χιλιαδού)
Τόμος: 46, σελ. σ. 355-356
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-355-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου:
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 614
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου: κατασκευή πεζοδρομίων και οδοστρώματος οδού Αντωνοπούλου με υπέρβαση 130.000δρχ επί του αρχικού προϋπολογισμού των 300.000δρχ
Τόμος: 46, σελ. σ. 356-357
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-356-2

Πράξη: Έγκριση διακρίσεων στον Αρχιεπίσκοπο Σινά Φαράν
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 615
Περιεχόμενα: Έγκριση απονομής τιμητικών διακρίσεων στον Αρχιεπίσκοπο Σινά Φαράν και Ρεϊθώ Γρηγόριο Β
Τόμος: 46, σελ. σ. 357-358
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-357-2

Πράξη: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου του οικονομικού έτους 1969
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 616
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου του οικονομικού έτους 1969 (ενίσχυση του αποθεματικού με 400.000δρχ από την εμποροπανήγυρη)
Τόμος: 46, σελ. σ. 358-363
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-358-6

Πράξη: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 617
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου για τη ψήφιση του απολογισμού του το οικονομικό έτος 1968
Τόμος: 46, σελ. σ. 363-363
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-363-1

Πράξη: Έγκριση εγγραφής του Δήμου στο ομολογιακό δάνειο Οικονομικής Αναπτύξεως 1969
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 618
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής του Δήμου στο ομολογιακό δάνειο Οικονομικής Αναπτύξεως 1969
Τόμος: 46, σελ. σ. 363-364
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-363-2

Πράξη: Έγκριση αγορά των ακινήτων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 619
Περιεχόμενα: Έγκριση αγορά των ακινήτων 308 και 309 του Δημοσίου της οδού Μεταμορφώσεως και Δημητριάδος
Τόμος: 46, σελ. σ. 364-365
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-364-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την ενίσχυση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 620
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης 3.000δρχ για την ενίσχυση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
Τόμος: 46, σελ. σ. 365-365
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-365-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για τη δενδροφύτευση
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 621
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 20.000δρχ για τη δενδροφύτευσηαπό το Ροταριανό Όμιλο Βόλου
Τόμος: 46, σελ. σ. 365-366
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-365-2

Πράξη: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ταμία
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 622
Περιεχόμενα: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ταμία για το οικονομικό έτος 1967
Τόμος: 46, σελ. σ. 366-369
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-366-4

Πράξη: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ταμία
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 623
Περιεχόμενα: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ταμία για το οικονομικό έτος 1968
Τόμος: 46, σελ. σ. 369-371
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-369-3

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 624
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα για τη διαμόρφωση χώρου εμποροπανήγυρης
Τόμος: 46, σελ. σ. 371-372
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-371-2

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 625
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου 14.000.000δρχ για το έργο κτιριακού συγκροτήματος σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, καταστημάτων και ξενοδοχείου σε οικόπεδο του Δήμου στα Παλιά μεταξύ των οδών Λαρίσης-Σαρανταπόρου, Φερών, Μητρ. Γρηγορίου
Τόμος: 46, σελ. σ. 372-374
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-372-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 37 / 12/11/1969
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση 2.000φυλλαδίων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 626
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 11.000δρχ για την εκτύπωση 2.000φυλλαδίων των Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τη διετία από 15/8/1967-15/8/1969
Τόμος: 46, σελ. σ. 375-375
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-375-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα φιλοξενίας τα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 627
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 15.639,50δρχ για έξοδα φιλοξενίας του Αρχιεπισκόπου Σινά-Φαράν και Ραϊθώ Γρηγόριο Β΄
Τόμος: 46, σελ. σ. 375-376
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-375-2

Πράξη: Αναβολή έγκρισης ενίσχυσης του Ι.Ν. της Αναλήψεως
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 627a
Περιεχόμενα: Αναβολή έγκρισης του θέματος της οικονομικής ενίσχυσης του Ι.Ν. της Αναλήψεως
Τόμος: 46, σελ. σ. 376-376
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-376-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα δεξιώσεως
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 628
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 12.536δρχ για έξοδα δεξιώσεως των αφιχθέντων συνέδρων για το Α΄ Διεθνές Ανθρωπιστικόν Συμπόσιο των Δελφών
Τόμος: 46, σελ. σ. 376-377
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-376-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για έξοδα δεξίωσης
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 629
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 3.028,20δρχ για έξοδα δεξίωσης των εκπαιδευτικών της πόλης για την έναρξη του νέου σχολικού έτους1969-1970
Τόμος: 46, σελ. σ. 377-377
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-377-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 630
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 300δρχ για στεφάνι που κατατέθηκε στο Ηρώο των Πεσόντων κατά την 24/10/1969 ημερομηνία ίδρυσης του ΝΑΤΟ
Τόμος: 46, σελ. σ. 377-378
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-377-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την έναρξη λειτουργίας της ειδικής Εστίας του
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 631
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 3.000δρχ στο ΠΙΚΠΑ για την έναρξη λειτουργίας της ειδικής Εστίας του
Τόμος: 46, σελ. σ. 378-378
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-378-1

Πράξη: Έγκριση διακρίσεων στον Α.Θ.Μ. Πάπα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 632
Περιεχόμενα: Έγκριση απονομής τιμητικών διακρίσεων στον Α.Θ.Μ. Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Νικόλαο τον 6ο
Τόμος: 46, σελ. σ. 378-379
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-378-2

Πράξη: Έγκριση διακρίσεων στον Αρχιεπίσκοπο Νουβίας Συνέσιο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 633
Περιεχόμενα: Έγκριση απονομής τιμητικών διακρίσεων στον Αρχιεπίσκοπο Νουβίας Συνέσιο
Τόμος: 46, σελ. σ. 379-380
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-379-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 634
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 380-381
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-380-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του μηχανισκού του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 635
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του μηχανισκού του Δήμου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 381-381
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-381-1

Πράξη: Έγκριση 3 μεταβάσεων στην αθήνα του οδηγού του αυτοκινήτου του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 636
Περιεχόμενα: Έγκριση 3 μεταβάσεων στην αθήνα του οδηγού του αυτοκινήτου του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 381-382
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-381-2

Πράξη: Έγκριση ψήφιση του απολογισμού του οικονομικού έτους 1966
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 637
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Υ.Β. που αφορά την ψήφιση του απολογισμού του οικονομικού έτους 1966
Τόμος: 46, σελ. σ. 382-382
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-382-1

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεω\
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 637a
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως για την κατάργηση του χώρου των φυλακών στην οδό Μεταμορφώσεως
Τόμος: 46, σελ. σ. 382-383
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-382-2

Πράξη: Απόρριψη ένστασης των ΣΕΚ
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 638
Περιεχόμενα: Απόρριψη ένστασης των ΣΕΚ και εγκρίνεται τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στις οδούς Λαρίσης - Σαρανταπόρου - Φερών και Μητροπολίτου Γρηγορίου
Τόμος: 46, σελ. σ. 383-386
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-383-4

Πράξη: Απόρριψη των αποφάσεωντροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 639
Περιεχόμενα: Απόρριψη των αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορύν την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο οικοδομικό τετράγωο οδών Λαχανά-Πυράσσου - Ελασσόνος και Λήμνου
Τόμος: 46, σελ. σ. 385-389
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-385-5

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 640
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου τοποθέτηση αλύσεως κυκλοφορίας πεζών στα πεζοδρόμια της πόλης με υπέρβαση 7.000δρχ επί του προϋπολογισμού 25.000δρχ
Τόμος: 46, σελ. σ. 389-390
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-389-2

Πράξη: Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 641
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ. και 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευής υποστέγων και λοιπών εγκαταστάσεων Φρουταγοράς - Λαχαναγοράς και Αμαξοστασίου με 286.444δρχ υπέρβαση επί του προϋπολογισμού
Τόμος: 46, σελ. σ. 390-391
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-390-2

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης του οικήματος των Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 642
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης του οικήματος των Δημοτικών Σφαγείων και έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 391-395
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-391-5

Πράξη: Αναβολή του θέματος από την τροποποίηση μη κοινοχρήστου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 642a
Περιεχόμενα: "Αναβολή του θέματος της προσκύρωσης χώρου από την τροποποίηση μη κοινοχρήστου μετά αίτηση της "Γκλάβάνης Τεχνική"
Τόμος: 46, σελ. σ. 395-395
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-395-1

Πράξη: Έγκριση εξαγοράςαντλιών ανυψώσεως βιομηχανικών αποβλήτων χειμάρρου Κραυσίδωνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 643
Περιεχόμενα: Έγκριση εξαγοράς του λειτουργούντος συγκροτήματος αντλιών ανυψώσεως βιομηχανικών αποβλήτων χειμάρρου Κραυσίδωνα
Τόμος: 46, σελ. σ. 395-398
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-395-4

Πράξη: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 644
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου του οικονομικού έτους 1969 (μεταφορά από το αποθεματικό πίστωση 605.150δρχ)
Τόμος: 46, σελ. σ. 398-401
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-398-4

Πράξη: Έγκριση ανάθεσης στον αρχιτέκτονα Π. Τσολάκη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 645
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης στον αρχιτέκτονα Π. Τσολάκη α) της αναθεώρησης των οικονομικών τευχών της εγκεκριμένης από τεχνικής απόψεως μελέτης ανεγέρσεως του Δημοτικού Θεάτρου και β) της αρχιτεκτονικής προμελέτης επεκτάσεως του εν λόγω Θεάτρου σε Πνευματικό Κέντρο
Τόμος: 46, σελ. σ. 401-408
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-401-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 38 / 15/12/1969
Πράξη: Έγκριση δαπάνης για φάρμακα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 646
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 7.519,60δρχ για φάρμακα που χορηγήθηκαν σε απόρους ασθενείς
Τόμος: 46, σελ. σ. 409-409
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-409-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της 28ης Σεπτεμβρίου 1969
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 647
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης11.611,80δρχ για τον εορτασμό της 28ης Σεπτεμβρίου 1969
Τόμος: 46, σελ. σ. 409-410
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-409-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό των Ταξιαρχών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 648
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 220δρχ για τον εορτασμό της εορτής των Ταξιαρχών στο Ι. Ν. του Δημοτικού Νεκροταφείου
Τόμος: 46, σελ. σ. 410-410
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-410-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία του Α.Θ.Μ. Πάπα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 649
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 40.620,90δρχ για τη φιλοξενία του Α.Θ.Μ. Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Νικολάου του 6ου
Τόμος: 46, σελ. σ. 410-411
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-410-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για γεύμα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 650
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 906δρχ για γεύμα στους Τσαρμακλή και Βελισσαρούλη Επιθεωρητή Διοικήσεως και Διευθυντή Γραφείου Υπουργού Εσωτερικών
Τόμος: 46, σελ. σ. 411-412
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-411-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δύο πίνακες
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 651
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 8.800δρχ για δύο πίνακες που αγοράστηκαν από το ζωγράφο Ιωάννη Ζήση
Τόμος: 46, σελ. σ. 412-412
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-412-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για στεφάνι
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 652
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 450δρχ για στεφάνι στη σορό της μητέρας του Δημάρχου Νέας Ιωνίας Κων/νου Σουγιουλτζόγλου
Τόμος: 46, σελ. σ. 412-413
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-412-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την αγορά πίνακα ζωγραφικής
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 653
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.000δρχ για την αγορά πίνακα ζωγραφικής από την έκθεση της ζωγράφου Όλγας Καλούση
Τόμος: 46, σελ. σ. 413-413
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-413-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 654
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στη Μαρία Καρκάλου 218δρχ που αχρεωστήτως κατέβαλε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Τόμος: 46, σελ. σ. 413-414
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-413-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για άδεια ανέγερσης οικοδομής
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 655
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στο Μάνθο Αντωνιάδη 531δρχ που κατέβαλε για άδεια ανέγερσης οικοδομής που δεν του χορηγήθηκε
Τόμος: 46, σελ. σ. 414-415
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-414-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής για καθαριότητα και φωτισμό
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 656
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στο Μ. Βλαχιώτη 187δρχ που αχρεωστήτως κατέβαλε για καθαριότητα και φωτισμό
Τόμος: 46, σελ. σ. 415-416
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-415-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης απόφασης τη μείωση της τιμής της α΄προσφοράς
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 657
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τη μείωση της τιμής της α΄προσφοράς - εκμισθώσεως του δημοτικού καταστήματος οδού Βόλου - Λάρισας
Τόμος: 46, σελ. σ. 416-417
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-416-2

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης της αποθήκης χόρτου των Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 658
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης της αποθήκης χόρτου των Δημοτικών Σφαγείων και έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 417-423
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-417-7

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης των δημοτικών αφοδευτηρίων της πλατείας Ελευθερίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 659
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης των δημοτικών αφοδευτηρίων της πλατείας Ελευθερίας και έγκριση των όρων δημοπράτισης
Τόμος: 46, σελ. σ. 423-429
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-423-7

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού Κυλικείου της πλατείας Ελευθερίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 660
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού Κυλικείου της πλατείας Ελευθερίας και έγκριση των όρων της δημοπρασίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 429-435
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-429-7

Πράξη: Έγκριση πιστώσων σε διαφόρους αθλητικούς συλλόγους
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 661
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης διαφόρων πιστώσων του προϋπολογισμού του έτους σε διαφόρους αθλητικούς συλλόγους
Τόμος: 46, σελ. σ. 435-436
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-435-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 662
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο οδών 2ας Νοεμβρίου - Ορφανοτροφείου-Κουντουριώτου και Γλάδστωνος
Τόμος: 46, σελ. σ. 436-438
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-436-3

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για την αξία ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 663
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης της Π. Κολέτσου 9.110δρχ για την αξία ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 438-439
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-438-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης για την αξία ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 664
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης του Δημ. Καλλιάκη 700δρχ για την αξία ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 439-440
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-439-2

Πράξη: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 665
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα του έργου κατασκευή περιφράξεως και καθαρισμός της πλατείας Ασύλου με τπέρβαση 15.000δρχ
Τόμος: 46, σελ. σ. 441-441
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-441-1

Πράξη: Έγκριση ανάθεσης στον εργολάβο κηδειών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 666
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης στον εργολάβο κηδειών Δημ. Βατσαρέα της ταφής των απόρων νεκρών
Τόμος: 46, σελ. σ. 441-442
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-441-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 667
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 442-443
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-442-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού του αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 668
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του οδηγού του αυτοκινήτου του Δήμου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 443-444
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-443-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα υπαλλήλου του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 669
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα υπαλλήλου του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 444-444
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-444-1

Πράξη: Ορισμός στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως Φορολογικών Διαφορών του κ. Β. Αβδελά
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 670
Περιεχόμενα: Ορισμός στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως Φορολογικών Διαφορών του κ. Β. Αβδελά
Τόμος: 46, σελ. σ. 444-445
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-444-2

Πράξη: Ορισμός στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως Φορολογικών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 671
Περιεχόμενα: Ορισμός στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμων και Κοινοτήτων Περιφέρειας Ειρηνοδικείου Βόλου του κ. Β. Αβδελά
Τόμος: 46, σελ. σ. 445-445
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-445-1

Πράξη: Ορισμός στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχίας του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 672
Περιεχόμενα: Ορισμός στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχίας του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου
Τόμος: 46, σελ. σ. 445-446
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-445-2

Πράξη: Ορισμός στη Λημενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου του Ευστ. Καπουρνιώτη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 673
Περιεχόμενα: Ορισμός στη Λημενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου του Ευστ. Καπουρνιώτη
Τόμος: 46, σελ. σ. 446-446
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-446-1

Πράξη: Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων κ.Τσαλαπάτα Άρη
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 674
Περιεχόμενα: Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων κ.Τσαλαπάτα Άρη και Αβδελά Β και Κρ. Παπαδόπουλουστην εκτιμητική επιτροπή
Τόμος: 46, σελ. σ. 446-447
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-446-2

Πράξη: Ορισμός στην Επιτροπή Παραλαβής Δημοτικών Προμηθειών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 675
Περιεχόμενα: Ορισμός στην Επιτροπή Παραλαβής Δημοτικών Προμηθειών του κ. Β. Αβδελά
Τόμος: 46, σελ. σ. 447-447
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-447-1

Πράξη: Ορισμός της Επιτροπής Παραλαβής Δημοτικών Έργων
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 676
Περιεχόμενα: Ορισμός της Επιτροπής Παραλαβής Δημοτικών Έργων του κ. Χατζηθεοφίλου (10.000-100.000δρχ), του κ.Τσαλαπάτα (100.000-500.000δρχ) και του κ. Ζάμπαλου (500.00 και άνω)
Τόμος: 46, σελ. σ. 447-448
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-447-2

Πράξη: Παράτασηθέσεις συνεργείου του αμαξοστασίου του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 677
Περιεχόμενα: Παράταση της διάρκειας λειτουργίας του διευρυθέντος με δυο θέσεις συνεργείου του αμαξοστασίου του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 448-449
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-448-2

Πράξη: Παράταση συνεργείου επίβλεψης τεχνικών έργων του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 678
Περιεχόμενα: Παράταση της διάρκειας λειτουργίας του διευρυθέντος με τρείς θέσεις συνεργείου επίβλεψης τεχνικών έργων του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 450-451
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-450-2

Πράξη: Παράταση συνεργείου κίνησης αυτοκινήτων του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 679
Περιεχόμενα: Παράταση της διάρκειας λειτουργίας του διευρυθέντος με 2 θέσεις συνεργείου κίνησης αυτοκινήτων του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 451-452
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-451-2

Πράξη: Παράταση συνεργείου διαμόρφωσης και επίβλεψης κήπου και δεντροστοιχειών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 680
Περιεχόμενα: Παράταση της διάρκειας λειτουργίας του διευρυθέντος με τρείς θέσεις συνεργείου διαμόρφωσης και επίβλεψης κήπου και δεντροστοιχειών του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 452-453
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-452-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης άδειας στον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 681
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης άδειας στον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας για μελέτη και επίβλεψη ιδιωτικού έργου
Τόμος: 46, σελ. σ. 453-455
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-453-3

Πράξη: Έγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικης γιορτής
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 682
Περιεχόμενα: Έγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά των υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών του Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 455-456
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-455-2

Πράξη: Έγκριση ονοματοθεσίας 136 ανωνύμων οδών της πόλης του Βόλου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 683
Περιεχόμενα: Έγκριση ονοματοθεσίας 136 ανωνύμων οδών της πόλης του Βόλου
Τόμος: 46, σελ. σ. 456-465
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-456-10

Πράξη: Έγκριση καθορισμού του συστήματος λειτουργίας και των τελών χρήσεως
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 684
Περιεχόμενα: Έγκριση καθορισμού του συστήματος λειτουργίας και των τελών χρήσεως της νέας Δημοτικής Λαχαναγοράς-Φρουταγοράς
Τόμος: 46, σελ. σ. 465-470
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-465-6

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 685
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 1969 (μεταφέρεται πίστωση 1.744.700δρχ από το αποθεματικό)
Τόμος: 46, σελ. σ. 470-476
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-470-7

Πράξη: Ορισμός ως τακτικό μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 686
Περιεχόμενα: Ορισμός ως τακτικό μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής του Β. Αβδελά σε αντικατάσταση του παρατηθέντος Ηλία Καραπατή
Τόμος: 46, σελ. σ. 476-477
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-476-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια απόρων ασθενών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 687
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 4.074δρχ για εισιτήρια απόρων ασθενών
Τόμος: 46, σελ. σ. 477-477
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-477-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια δεξίωση των Αξιωματικών
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 688
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 8.558δρχ για δεξίωση των Αξιωματικών μαθητών της Σχολής Εθνικής Αμύνης
Τόμος: 46, σελ. σ. 477-478
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-477-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εκτύπωση φυλλαδίου
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 689
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 7.5450δρχ για εκτύπωση φυλλαδίου για την εθνική ιστορία του Ν. Μαγνησίας
Τόμος: 46, σελ. σ. 478-479
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-478-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 39 / 29/12/1969
Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια γεύμα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 690
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.172δρχ για γεύμα προς τιμή του Γ.Γ.Αθλητισμού Κ. Ασλανίδη για την τέλεση των εγκαινίων του Εθνικού Κολυμβητηρίου Βόλου
Τόμος: 46, σελ. σ. 480-480
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-480-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνη για στεφάνι
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 691
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 1.100δρχ για στεφάνι και μικροφωνική εγκατάσταση κατά το μνημόσυνο των θυμάτων της κομμουνιστικής κατά του έθνους επιβουλή
Τόμος: 46, σελ. σ. 480-481
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-480-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για εισιτήρια
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 692
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 875δρχ για εισιτήρια για την εκδήλωση ελληνικών χορών του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου
Τόμος: 46, σελ. σ. 481-481
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-481-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρημάτων στον Ν. Γανωτόπουλο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 693
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρημάτων στον Ν. Γανωτόπουλο και Κερασία Μακροπούλου που αχρεωστήτως κατέβαλαν
Τόμος: 46, σελ. σ. 481-483
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-481-3

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσηςγια την αξία ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 694
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης της Κ. Λεβαντή 4.950δρχ για την αξία ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίαςγια τη διάνοιξη της Γ. Δήμου
Τόμος: 46, σελ. σ. 483-484
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-483-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης ψήφιση του απολογισμού του οικονομικού έτους 1967
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 695
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΥΒ για τη ψήφιση του απολογισμού του οικονομικού έτους 1967
Τόμος: 46, σελ. σ. 484-485
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-484-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης για τη ψήφιση του απολογισμού του οικονομικού έτους 1968
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 696
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΥΒ για τη ψήφιση του απολογισμού του οικονομικού έτους 1968
Τόμος: 46, σελ. σ. 485-485
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-485-1

Πράξη: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων 1970
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 697
Περιεχόμενα: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων 1970
Τόμος: 46, σελ. σ. 485-490
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-485-6

Πράξη: Έγκριση αναπροσαρμογής των συντελεστών των τελών καθαριότητας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 698
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής των συντελεστών των τελών καθαριότητας
Τόμος: 46, σελ. σ. 490-495
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-490-6

Πράξη: Έγκριση επέκτασης των αρμοδιοτήτων του ΔΟΥΒ
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 699
Περιεχόμενα: Έγκριση επέκτασης των αρμοδιοτήτων του ΔΟΥΒ επί του τομέα των αποχετεύσεων και μετανομασία αυτού σε ΔΟΥΑΒ
Τόμος: 46, σελ. σ. 495-499
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-495-5

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια κύπελλο
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 700
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 625δρχ για κύπελλο για αγώνες δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων στο φθινοπωρινό ράλλυ 1969
Τόμος: 46, σελ. σ. 500-500
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-500-1

Πράξη: Ορισμός του Πλ. Λίβα
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 701
Περιεχόμενα: Ορισμός του Πλ. Λίβα νε αναπληρωτή τον Ευστ. Καπουρνιώτη ως αντιπρόσωπο του Δήμου στη Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Μαγνησίας για τη νέα τριετία
Τόμος: 46, σελ. σ. 500-501
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9047-500-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων