Βιβλιογραφικές Εγγραφές
Κατάλογος κατά Κωδικό Εγγραφής
Παλαίτυπα βιβλία = antiquarian books
 

 

 

000001
Απολογία ιστορικοκριτική : συντεθείσα μεν ελληνιστί υπότινος φιλογενούς Έλληνος επεξεργασθείσα δε εις την κοινήν διάλεκτον των Ελλήνων, μετά τίνων σημειωμάτων υπό Αναστασίου Ιερέως και Οικονόμου των Αμπελακίων / δι επιστασίας Σπυρίδωνος Πρεβέτου Ζακυνθίου. -- εν Τριεστίω : εν τη τυπογραφία Γάσπαρος Βάϊς, 1814
http://81.186.130.244/digitalbook_242

 

000002
Geschichte des neuern Griechenlandes seit der Zeit des Befreiungskrieges / von Jakovaky Rizo Nerulos ; uebrs. von H. F. Eisenbach. -- Leipzig : Harleben 's Berlags, 1830
http://81.186.130.244/digitalbook_99

000003
Ελληνομνήμων ή Σύμμικτα Ελληνικά. τχ. 1 (Ιανουάριος 1843) - τχ. 10 (1847). -- εν Αθήναις : τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1843 - 1847
http://81.186.130.244/digitalbook_224

 

000004
Διδασκαλία της διαγραφικής ή γραμμικής ιχνογραφίας : κατά τίνα μέθοδον εφαρμοζομένην εις όλα τα προπαιδευτικά σχολεία, οποιοσδήποτε και αν ήναι ο εις αυτά συνεθιζόμενος τρόπος της διδασκαλίας / υπό Ι.Β. Φραγκήρου ; μεταγλωττισθείσα, κατ' επιταγήν της Α.Ε. του Κυβερνήτου της Ελλάδος, υπό του μακαρίτου Κ. Κοκκινάκου. -- εν Αιγίνη : εκ της Εθνικής Τυπογραφίας, 1831
http://81.186.130.244/digitalbook_245

 

000005
Οργανισμός των δικαστηρίων του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. -- Κέρκυρα : εν τη τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1851
http://81.186.130.244/digitalbook_35

 

000006
Τετρακτύς, ήτοι ρητορική, λογική, μεταφισική [sic] και ηθική / υπό Νεοφύτου Δούκα. -- εν Αιγίνη : εκ της τυπογραφίας Ανδρέα Κορομηλά, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_122

 

000007
Εγχειρίδιον καταστιχογραφίας : εκ γαλλικού κειμένου, καθ' απλογραφίαν και διπλογραφίαν προς χρήσιν της εις τα ελληνικά σχολεία φοιτώσης νεότητος / υπό Γ. Κόνδη. -- εν Αθήναις : τύποις Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως, 1846
http://81.186.130.244/digitalbook_149

 

000008
Κανονισμός της υπηρεσίας της Χωροφυλακής : μετά διορθώσεως των εσφαλμένως μετεφρασμένων διατάξεων αυτού, και προσθήκης διαφόρων νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών εγκυκλίων και πολλών υποσημειώσεων / επεξεργασθείς υπό Χρήστου Σ. Βυζαντίου ; Γεωργίου Κροκίδα. -- Αθήνησι : τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα, 1849
http://81.186.130.244/digitalbook_160

 

000009
Οδηγίαι προς τους δημάρχους, παρέδρους και δημοτικούς συμβούλους / υπό Λ. Κ. Βικτωρίου Δεζουρδέν ; μεταφρασθείσαι εκ του γαλλικού και προσαρμοσθείσαι όσον ένεστι εις την νομοθεσίαν μας υπό Γεωργίου Καλόγνωμου. -- εν Αθήναις : εκ της του Ηλία Χριστοφίδου τυπογραφίας Η Αγαθή Τύχη, 1841
http://81.186.130.244/digitalbook_95

 

000010
Στοχασμοί περί των συμφερόντων εις το Ελληνικόν Έθνος / [ Ι. Νικολαϊδης ] ; εκδοθέντες φιλοτίμω δαπάνη Κ.[ωνσταντίνου] Θ.[εοδώρου] Κ.[ολοκοτρώνη]. -- εν Παρισίοις : τύποις Α. Φιρμίνου Διδότου, 1832
http://81.186.130.244/digitalbook_289

 

000011
Νέον Επιστολάριον. -- Ενετίησιν : παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1805
http://81.186.130.244/digitalbook_142

 

000012
Σύστημα ή διαταγαί : κατά κοινήν Ψήφον, απάσης της συνελεύσεως, της εν Μακεδονίας πόλεως Μαλένικου, προς πλείονα αφορώσαι βελτίωσιν, των εν αυτή Θείων οίκων, σχολών τε και νοσοκομείων, και της των ενδεών απάντων φιλανθρωποτέρας οικονομίας τε, και κηδαιμονίας υπό φιλογενούς τινός και ευπατρίδου της αυτής Πόλ. διοργανιθείσαι τε και σχεδιασθείσαι, και δαπάνη αυτού οικεία, νυν πρώτον, εις φως αχθείσαι. -- 1η έκδ.. -- εν Βιέννη : εκ της τυπογραφίας Ιωάν.Βαρθ.Τζβεκίου πρώην Βενδώτου, 1813
http://81.186.130.244/digitalbook_278

 

000013
Επιστολάριον : περιέχον διαφόρους τύπους επιστολών πανύ χρήσιμους εις οποιανδήποτε ανθρώπινην κατάστασιν και περίστασιν του βίου / νεωστί μεταρρυθμισθέν και πλείσταις εταίραις γνωσεσίν επαυξηθέν σπουδή και τυπογραφική επιστασία Σπυρίδωνος Βελούδου. -- εν Βενετία : εκ της ελληνικής τυπογραφίας του Φοίνικος, 1849
http://81.186.130.244/digitalbook_141

 

000014
Επιστολάριον / προσθήκη παρά Σπυρίδωνος Βλαντή. -- εν Βενετία : παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1832
http://81.186.130.244/digitalbook_139

 

000015
Geographie ancienne, comparee avec la geographie moderne / par MM. Meissas et Michelot. -- Paris : Chez L. Hachette, 1837
http://81.186.130.244/digitalbook_186

 

000016
Συλλογή τοπικών της Ελλάδος συνηθειών εξ επισήμων προς την Ελλ.[ηνική] Κυβέρνησιν των τοπικών αρχών απαντήσεων και απόσπασμα της περί συνηθειών πραγματείας κατά το ρωμαϊκόν δίκαιον / του Χρ. Φρεδ. Γλούκ (Gluck) ; μεταφρασθέν εκ του γερμανικού υπό Λ. Χρυσανθακόπουλου. -- Αθήνησι : τύποις Μιλτιάδου Κ. Γκαρπόλα, 1853
http://81.186.130.244/digitalbook_116

 

000017
Επιστολάριον / προσθήκη παρά Σπυρίδωνος Βλαντή. -- εν Βενετία : παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1832
http://81.186.130.244/digitalbook_140

 

000018
Πραγματεία περί παραγωγής και διανομής του πλούτου / συνταχθείσα υπό Ι. Α. Σούτσου. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1851
http://81.186.130.244/digitalbook_277

 

000019
Viaggio d' Anacarsi il giovine nella Grecia : verso la meta del quarto secolo avanti l' era volgare. Tomo Primo / [J.J. Barthelemy]. -- Venezia : Presso Antonio Zatta, 1791
http://81.186.130.244/digitalbook_74

 

000020
Viaggio d' Anacarsi il giovine nella Grecia : verso la meta del quarto secolo avanti l' era volgare. Tomo terzo / [J.J. Barthelemy]. -- Venezia : Presso Antonio Zatta, 1791
http://81.186.130.244/digitalbook_75

 

000021
Viaggio d' Anacarsi il giovine nella Grecia : verso la meta del quarto secolo avanti l' era volgare. Tomo quinto / [J.J. Barthelemy]. -- Venezia : Presso Antonio Zatta, 1791
http://81.186.130.244/digitalbook_76

 

000022
Viaggio d' Anacarsi il giovine nella Grecia : verso la meta del quarto secolo avanti l' era volgare. Tomo sesto / [J.J. Barthelemy]. -- Venezia : Presso Antonio Zatta, 1791
http://81.186.130.244/digitalbook_77

 

000023

Viaggio d' Anacarsi il giovine nella Grecia : verso la meta del quarto secolo avanti l' era volgare. Tomo settimo / [J.J. Barthelemy]. -- Venezia : Presso Antonio Zatta, 1791
http://81.186.130.244/digitalbook_78

 

000024
Viaggio d' Anacarsi il giovine nella Grecia : verso la meta del quarto secolo avanti l' era volgare. Tomo ottavo / [J.J. Barthelemy]. -- Venezia : Presso Antonio Zatta, 1791
http://81.186.130.244/digitalbook_79

 

000025
Viaggio d' Anacarsi il giovine nella Grecia : verso la meta del quarto secolo avanti l' era volgare. Tomo nono / [J.J. Barthelemy]. -- Venezia : Presso Antonio Zatta, 1792
http://81.186.130.244/digitalbook_80

 

000026
Viaggio d' Anacarsi il giovine nella Grecia : verso la meta del quarto secolo avanti l' era volgare. Tomo decimo / [J.J. Barthelemy]. -- Venezia : Presso Antonio Zatta, 1792
http://81.186.130.244/digitalbook_81

 

000027
Viaggio d' Anacarsi il giovine nella Grecia : verso la meta del quarto secolo avanti l' era volgare. Tomo undecimo / [J.J. Barthelemy]. -- Venezia : Presso Antonio Zatta, 1792
http://81.186.130.244/digitalbook_82

 

000028
Viaggio d' Anacarsi il giovine nella Grecia : contenente un' Analisi critica delle Carte Geografiche, e le Tavole ed Indici ragionati di tutta l' Opera. Tomo duodecimo / [J.J. Barthelemy]. -- Venezia : Presso Antonio Zatta, 1792
http://81.186.130.244/digitalbook_83

 

000029
Διάφορα έγγραφα και επιστολαί : εκ της συλλογής του Υποστράτηγου Γενναίου Κολοκοτρώνη, αφορώντα τας κατά το 1832 μετά τον θάνατον του Κυβερνήτου Ι. Καποδίστρια συμβάσας κατά την Ελλάδα ανωμαλίας και αναρχίας / εκδόντος Χ. Ν. Φιλαδελφέως. -- Αθήνησι : [χ.ο.], 1855
http://81.186.130.244/digitalbook_199

 

000030
{Η }Ελληνική Επανάστασις / βιβλίον συνταχθέν υπό Αριστείδου Χρυσοβέργη. -- εν Ερμουπόλη Σύρου : τύποις Γεωργίου Μελιστάγους Μακεδόνος, 1853
http://81.186.130.244/digitalbook_120

 

000031
Ελληνικά αρχαιολογήματα : του άρχοντος μεγάλου λογοθέτου κυρίου Αθανασίου Χριστόπουλου / δαπάνη του φιλοκάλου και φιλομούσου κυρίου Τρ.[ιαντάφυλλου] Μπ.[άρτα]. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου της Εφημερίδος του Λαού, 1853
http://81.186.130.244/digitalbook_246

 

000032
{Ο }θάνατος του Σωκράτους / ποίημα μεταφρασθέν υπό Ι. Ισιδωρίδου Σκυλίτση. -- εν Σμύρνη : τύποις Αντωνίου Δαμιανού, 1841
http://81.186.130.244/digitalbook_162

 

000033
Ελληνική πλάστιγξ ή ποιήσεις και λαογραφικαί διατριβαί επικρίνουσαι τα κατά την Ελλάδα. Φυλλάδιο Α΄ - Φυλλάδιο ΣΤ΄ / υπό Αλεξάνδρου Σούτσου. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφείας Κ. Ράλλη, 1836
http://81.186.130.244/digitalbook_183

 

000034
{Les }histoires de Salluste : et des pieces entieres tirees des fragments, Latin - Francais en regard / par Beauzee. -- 7eme ed. revue et corrigée avec soin, et augmentee de Notes critiques, et d' une Table geographique. -- Paris : Imprimerie d' Auguste Delalain, 1823
http://81.186.130.244/digitalbook_185

 

000035
Greece as a Kingdom : or a statistical description of that country, from the arrival of King-Otho, in 1833, down to the present time / by Frederick Strong. -- London : Longman, Brown, Green and Longmans, 1842
http://81.186.130.244/digitalbook_1

 

000036
Εδουάρδου Γίββωνος ιστορίας της παρακμής και πτώσεως του Ρωμαϊκού Κράτους. ΜΔ΄ κεφ., Περιέχον την ιστορίαν του Ρωμαϊκού δικαίου. -- Αθήναι : εκ της Φιλολάου Τυπογραφίας, 1840
http://81.186.130.244/digitalbook_94

 

000037
Grammaire du Grec moderne / par Masson. -- Corfou : Imprimerie du Governement, 1822
http://81.186.130.244/digitalbook_211

 

000038
Περί του αποδεικνύειν μετά βεβαιότητος / σύγγραμμα του Ιταλού νομοδιδάσκαλου Ι. Δ. Ρωμανιόζη ; μεταφρασθέν υπό του δικηγόρου Γεωργίου Κ. Στεφανίτση. -- εν Κερκύραι : εκ της τυπογραφίας της Κυβερνήσεως, 1844
http://81.186.130.244/digitalbook_292

 

000039
Στοιχεία Ποινικού Δικαίου : συνερανισθέντα εκ διαφόρων περίφημων συγγραφέων, και εφαρμοσθέντα εις το Ιονικόν Ποινικόν Δίκαιο / υπό Δ Παπαβλασόπουλου. -- εν Κερκύραι : τυπογραφείον Ερμής, 1849
http://81.186.130.244/digitalbook_233

 

000040
Κωνσταντινίας παλαιά τε και νεωτέρα ήτοι περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως : απ' αρχής μέχρι του νυν καθιστορούσα γενικώς τα της Πόλεως ταύτης, τας περίς αυτής τοποθεσίας, τας τε αντιπροσώπους δύω παραλίας των Στενών του Βοσπόρου, και τας παρακείμενας νήσους τη Πόλει ταύτη / [παρά Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως]. -- εν Βενετία : παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων, 1824
http://81.186.130.244/digitalbook_202

 

000041
Κώδηξ Ιερός περιέχων τα πρακτικά της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της συγκροτηθείσης εν Κωνσταντινουπόλει Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Άνθιμου του Βυζαντίου : Περί της εν Ελλάδι Ορθοδόξου Εκκλησίας. -- [εν  Κωνσταντινοπόλει ] : εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1850
http://81.186.130.244/digitalbook_218

 

000042
{Ο }νόμος των υποθηκών μετά σημειώσεων και ο περί διακρίσεως των κτημάτων / υπό Ι. [ Ν. Ιωαννίδου ] και Μ.. -- Αθήναι : εκ της τυπογραφίας Άγγελου Αγγελίδου, 1838
http://81.186.130.244/digitalbook_166

 

000043
{De l' }influence des moeurs sur les Lois et de l' influence des lois sur les moeurs / par M. Matter. -- Paris : Chez Firmin Didot Freres, 1832
http://81.186.130.244/digitalbook_269

 

000044
Πολιτική και εγκληματική διαδικασία, εις την οποία προηγείται το περί διοργανισμού δικαστηρίων υπ' αριθ. 152 ψήφισμα μετά των διαταγμάτων υπ' αριθ. 153 - 160. -- εν Αιγίνη : εκ της Εθνικής Τυπογραφίας, 1830
http://81.186.130.244/digitalbook_203

 

000045
Διατάγματα αφορώντα την δικαστικήν υπηρεσίαν : [1830 - 1836]. -- εν Αθήναις : [χ.ό.], 1830 - 1836
http://81.186.130.244/digitalbook_276

 

000046
Πολιτική και εγκληματική διαδικασία, εις την οποία προηγείται το περί διοργανισμού δικαστηρίων υπ' αριθ. 152 ψήφισμα μετά των διαταγμάτων υπ' αριθ. 153 - 160. -- εν Αιγίνη : εκ της Εθνικής Τυπογραφίας, 1830
http://81.186.130.244/digitalbook_203

 

000047
{[}Ψηφίσματα Καποδίστρια 1828 - 1830]. -- [χ.τ. ] : [ χ.ο. ], 1828 - 1830
http://81.186.130.244/digitalbook_6

 

000048
Ποινική δικονομία = Gesetzbuch ueber das Straf - Verfahren. -- εν Ναυπλιώι : εκ του επί των Δημοσίου Τμήματος του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_123

 

000049
Εγχειρίδιον περί της σωματικής ανατροφής των παιδιών / υπό Ιωάννου Ολυμπίου. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Κ. Ράλλη, 1837
http://81.186.130.244/digitalbook_197

 

000050
Κατάστασις συνοπτική της πόλεως των Αθηνών από της πτώσεως αυτής υπό των Ρωμαίων μέχρι τέλους της Τουρκοκρατίας / συνταχθείσα υπό Διονυσίου Σουρμελή. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Άγγελου Αγγελίδου, 1842
http://81.186.130.244/digitalbook_104

 

000051
Neugriechisches Leben, verglichen mit dem Altgriechischen : zur Erlauterung beider / von E. Bybilakis. -- Berlin : Wilhelm Besser, 1840
http://81.186.130.244/digitalbook_232

 

000052
Στοιχεία Ποινικού Δικαίου : συνερανισθέντα εκ διαφόρων περίφημων συγγραφέων, και εφαρμοσθέντα εις το Ιονικόν Ποινικόν Δίκαιον / υπό Δ. Παπαβλασόπουλου. -- εν Κερκύραι : τυπογραφείον Ερμής, 1849
http://81.186.130.244/digitalbook_233

 

000053
Traite des interets ou commentaire des art. 1153, 1154, 1155, 1905, 1906, 1907, 1908 et 2089 du code civil / par M. Cotelle. -- Paris : Janet et Cotelle, 1826
http://81.186.130.244/digitalbook_151

 

000054
Πρακτικά των συνεδριάσεων της ευγενεστάτης νομοθετικής συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων κατά την τέταρτην συνάθροισιν της Ογδόης Γερουσίας. -- Κέρκυραι : εν τη τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1849
http://81.186.130.244/digitalbook_239

 

000055
Πολιτική δικονομία του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. -- Κέρκυρα : εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1851
http://81.186.130.244/digitalbook_187

 

000056
Πρακτικά των συνεδριάσεων της ευγενεστάτης νομοθετικής συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων κατά την πέμπτην (έκτατον) συνάθροισιν της ογδόης Γερουσίας. -- Κέρκυραι : εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1849
http://81.186.130.244/digitalbook_237

 

000057
Ποινική δικονομία του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. -- Κέρκυρα : εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1851
http://81.186.130.244/digitalbook_124

 

000058
Dizionario Legale. I vol. / dal Girolamo Sacchetti. -- Firenze : Nella Stamperia Granducale, 1825
http://81.186.130.244/digitalbook_271

 

000059
Dizionario Legale. Vol. II / dal Girolamo Sacchetti. -- Firenze : Nella Stamperia Granducale, 1825
http://81.186.130.244/digitalbook_272

 

000060
Dizionario Legale. Vol. IV / dal Girolamo Sacchetti. -- Firenze : Nella Stamperia Granducale, 1830
http://81.186.130.244/digitalbook_274

 

000061
Σαμίων πρεσβεία ή Πρακτικά Σάμου / εκδοθέντα υπό Β. Ματθιουδάκη. -- εν Καρλοβάσιοις Σάμου : εκ της τυπογραφίας Ι. Σ. Ποθητού Λεκάτ, Ι. Μ. Γαρουφάλη, και Γ. Α. Κλεάνθους, 1832
http://81.186.130.244/digitalbook_240

 

000062
Πραγματεία περί του Προχείρου ή της Εξάβιβλου Κωνσταντίνου του Αρμενόπουλου / παρά Αιμιλίου Χέρτσογ. -- εν Μονάχω : [ χ.ό. ], 1836
http://81.186.130.244/digitalbook_144

 

000063
Σύμμικτα Ελληνικά : από της αρχής της κυβερνήσεως του Καποδίστρια και εφεξής. 1ο μέρ. / [εκδ. Φ. Φουρναράκης και Κ. Θ. Ράλλης]. -- εν Παρισίοις : εκ της τυπογραφίας Κ. Εβεράτου, 1831
http://81.186.130.244/digitalbook_220

 

000064
Notizie biografiche - storiche su Federico conte di Guilford pari d' Ingailterra, e sulla da lui fondata Universita Ionia = Βιογραφικά - Ιστορικά Υπομνήματα περί του Κόμητος Φριδερίχου Γυίλφορδ ομότιμου της Αγγλίας και περί της παρ' αυτού συστηθείσης Ακαδημίας : con note critiche - storiche su vari personaggi e su vari avvenimenti / di A. Papadopulo Vreto. -- Atene : Dalla Reale Stamperia, 1846
http://81.186.130.244/digitalbook_238

 

000065
Στοιχεία του φυσικού δικαίου / υπό Ιωάννου Ιακ. Βυρλαμάκη ; μεταφρασμένα εκ του Γαλλικού, κατά την τελευταίαν έκδοσιν του Κοτέλλου, μετά προσθήκης σημειώσεων, ερανισμένων από διάφορα συγγράμματα υπό Γεωργίου Α. Μεταξά. -- εν Ερμουπόλει : τύποις ο Ανεξάρτητος του Παντελή Κ. Παντελή, 1839
http://81.186.130.244/digitalbook_173

 

000066
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος 1851. τχ. 1 (13 Ιανουαρίου 1851) - τχ. 54 (31 Δεκεμβρίου 1851). -- εν Αθήναις : εκ του Βασιλικού Τυπογραφίου, 1851
http://81.186.130.244/digitalbook_297

 

000067
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος 1854. τχ. 1 (13 Ιανουαρίου 1854) - τχ. 57 (31 Δεκεμβρίου 1854). -- εν Αθήναις : εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1854
http://81.186.130.244/digitalbook_296

 

000068
Griechenland in der Jahren 1823 und 1824; : in einer reihevon briefen und andern documenten uber die Griechische Revolution / vom Dbristen Leicester Stanhope. -- Weimar : Landes Industrie Gomptoirs, 1826
http://81.186.130.244/digitalbook_113

 

000069
Reisen des Konigs Otto und der Koniginn Amalia in Griechenland / aufgeseichnet und gesammelt von Ludwin Ross. -- Halle : C. A. Schwetschte und Sohn, 1848
http://81.186.130.244/digitalbook_89

 

000070
Introduction generale a l' histoire du Droit / par E. Lerminier. -- 2nd ed.. -- Paris : Chamerot Libraire ; Alex - Gobelet Libraire, 1835
http://81.186.130.244/digitalbook_17

 

000071
Genesi del Diritto Penale / del prof. G. D. Romagnosi. -- 5nta ed.. -- Prato : Ranieri Guasti, 1833
http://81.186.130.244/digitalbook_38.
Οι σελίδες έχουν τοποθετηθεί στην σωστή σειρά = the pages have been paced in the right line

 

000072
Essai sur la Condition Juridique des etrangers : dans les legislations anciennes et le droit moderne / par M. Eugene Soloman. -- Paris : Videcoq Pere et fils ; Tours : Aigre ; R. Pornin ; Bonte, 1844
http://81.186.130.244/digitalbook_40

 

000073
Εγχειρίδιον των εξόδων της ποινικής δικαιοσύνης : ήτοι υπομνημάτησις των δύο διαταγμάτων περί ποινικής διατιμήσεως και περι εκκαθαρίσεως των ποινικών εξόδων μετά υποδειγμάτων και των επίσημων πινάκων των αποστάσεων / υπό Χ. Παππαντωνόπουλου. -- εν Αθήναις : εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1850
http://81.186.130.244/digitalbook_241

 

000074
Νόμος περί συστάσεως των Δήμων. -- εν Ναυπλίω : εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_131

 

000075
{[}Νόμος περί υποθηκών] : 11 (23) Αυγούστου 1836 / Οθων, Βασιλεύς της Ελλάδος. -- [εν Ναυπλίω] : [εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας], 1836
http://81.186.130.244/digitalbook_96

 

000076
Διατίμησις των φαρμάκων : κατ' έγκρισιν του Βασιλικού Ιατρικού Συμβουλίου. -- εν Αθήναις : εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1838
http://81.186.130.244/digitalbook_119

 

000077
Διάταγμα περί εκκαθαρίσεως, διαγραφής, εκτίσεως, καταλογισμού και απολήψεως των εξόδων της ποινικής δικαιοδοσίας = Verordnung die Liquidiring, Anweisung, Ausbezahlung, Verrechnung und Beitreibung der Gerichtskosten in Strafsachen betreffenf : παράρτημα του Αριθ. 13 της Εφημ. της Κυβερνήσεως του 1835 έτους = beilage zu No 13 des Jahrganges 1835 des Regierungsblattes. -- [εν Ναυπλίω] : [εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας], 1835
http://81.186.130.244/digitalbook_98

 

000078
Ποινική διατίμησις = Tarif der Strafgerichtskosten : παράρτημα του Αριθ. 41 έτους 1834 της Εφημ. της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος = beilage zu No 41 des Jahrganges 1834 des Regierungsblattes / Οθων, Βασιλεύς της Ελλάδος. -- [εν Ναυπλίω] : εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1835
http://81.186.130.244/digitalbook_97

 

000079
Pragmatische Geschichte der nationalen und politischen Wiedergeburt Griechenlands, bis zu dem Regierungsantritt des Konins Otto / von Johann Ludwig Kluber. -- Frankfurt am Main : Franz Barrentrapp, 1835
http://81.186.130.244/digitalbook_26

 

000080
Histoire des sources du Droit Romain / de M. F. Mackeldey ; traduit de l' Allemand, augmentee de notes et de textes pour servir a l' etude de l' histoire du droit romain et du droit francais par F. F. Poncelet. -- Paris : Toussaint, 1846
http://81.186.130.244/digitalbook_66

 

000081
Sistema delle assicurazioni e del cambio marittimo : dalle leggi ed usi di Amburgo e delle principali nazioni commercianti d' Europa non che dalla natura dell' oggetto.... Vol. I / di Guglielmo Benecke ; tradotto da Antonio Rossetti de Scander. -- Trieste : Giovanni Marenigh, 1828
http://81.186.130.244/digitalbook_270

 

000082
Υποθήκαι : πανύ ωφέλιμοι, και αναγκαίαι δι' όσους επιθυμούν να ζήσουν μετά καλής, και εντίμου συναναστροφής και να περάσουν την ζωήν των άλυπον, και ευτυχή / μεταφρασθείσαι εκ της ιταλίδος εις την ημετέραν διάλεκτον παρά  Χριστοφόρου Κονιάλη. -- εν Τεργεστίω : παρά Γάσπαρω Βάϊς, 1806
http://81.186.130.244/digitalbook_193

 

000083
{Τα }κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος υπό διαφόρων Εθνικών Συνελεύσεων συνταχθέντα Πολιτεύματα / Ανδρέου Ζ. Μαμούκα. -- εν Πειραιεί : εκ της του Ηλία Χριστοφίδου Η Αγαθή Τύχη, 1839
http://81.186.130.244/digitalbook_106

 

000084
{Ο }Ευαγγελισμός της προόδου, ηγούν το Σύνταγμα της νεωτέρας Ελλάδος : με τον περί εκλογής Βουλευτών Νόμου, τα 18 Ψηφίσματα και το Β. Διάγγελμα. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας της Προόδου, 1844
http://81.186.130.244/digitalbook_287

 

000085
Λόγος περί αρχής και βάσεως της ανισότητος των ανθρώπων προς αλλήλους / Ιωάννου Ιακώβου Ρούσσω του εκ Γενεύης ; μεταφρασθέν εκ της γαλλικής γλώσσης υπό Δημητρίου Αριστομένους. -- εν Παρισίοις : [χ.ό.], 1818
http://81.186.130.244/digitalbook_198

 

000086
Ποινική δικονομία = Gesetzbuch ueber das Straf-Verfahren. -- εν Ναυπλίω : εκ του επί των Δημοσίων Τμήματος του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_123

 

000087
Οργανισμός των δικαστηρίων και συμβολαιογράφων = Gerichts - und Notariats - Ordnung. -- εν Ναυπλίω : εκ του επί των Δημοσίων Τμήματος του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_234

000088
Επιτομή ιατροδικαστικής / υπό Γεωργίου Α. Ανδρεόπουλου. -- εν Ερμουπόλει : εκ της τυπογρ. Γ. Μελισταγούς Μεκεδόνος, 1846
http://81.186.130.244/digitalbook_215

 

000089
Γενική εφημερίς της Ελλάδος 1828. ετ. Γ, τχ. 1 (4 Ιανουαρίου 1828) - ετ. Γ, τχ. 97 (29 Δεκεμβρίου 1828) / Βασίλειον της Ελλάδος. -- εν Αιγίνη : εν τη Εθνική Τυπογραφία, 1828
http://81.186.130.244/digitalbook_300

 

000090
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος 1833 = Regierungs-Blatt des Koenigreichs Griechenland 1833. τχ. 1 (16 Φεβρουαρίου 1833) - τχ. 42 (25 Δεκεμβρίου 1833). -- Ναύπλιον : εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1833
http://81.186.130.244/digitalbook_301

 

000091
Ευρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας : ήτοι περιληπτική και αναλυτική κατ αλφάβητον συλλογή των αποφάσεων του Αρ. Πάγου, και τον εν Αθήναις και εν Ναυπλ. δικαστηρίων των εφετών. 2ος τ., Απαλ. - Αποπ. / υπό Ν.Ιωαννίδου. -- Αθήνησι : Λεωνίδα Λ. Σγούτα, 1846
http://81.186.130.244/digitalbook_299

 

000092
Apercu sommaire de droit romain : precede, a titre d' introduction, d' un memoire sur la legislation anglaise  comparee avec celle de Rome et de la France / par M. Evariste Bavoux. -- Paris : Videcoq Pere, 1845
http://81.186.130.244/digitalbook_54

 

000093
Manuel des etudians en droit, et des jeunes avocats recuel d' opuscules de jurisprudence / par M. Dupin. -- nouv. ed.. -- Bruxelles : H. Tarlier, 1835
http://81.186.130.244/digitalbook_64

 

000094
System des Pandekten - Rechts. 1 - 2 Band / von Anton Friedrich Justus Thibaut. -- 7 verb. ausg.. -- Jena : Friedrich Mauke, 1828
http://81.186.130.244/digitalbook_51   2 vol. bound in 1

 

000095
{Die }Lehre von der Frucht nach den gemeinen, in Deutschland geltenden Rechten : eine Reihe von Abhandlungen / von Gustav Ernst Heimbach. -- Leipzig : Karl Franz Kohler, 1843
http://81.186.130.244/digitalbook_170

 

000096
Saggio storico sull' eta di Leucadia : sotto il dominio de' romani e successivi conquistatori / Demetrio Petrizzopulo. -- Venezia : Dalla Tipografia di Alvisopoli, 1824
http://81.186.130.244/digitalbook_210

 

000097
Προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος. -- εν Κορίνθω : τυποις Ανεξαρτησίας, 1822
http://81.186.130.244/digitalbook_156

 

000098
Παρά του Μεγαλειοτάτου Αυτοκρατόρος Φραγκίσκου του Β τοις εν ταύτητη Καισαροβασιλική Μητροπόλει και Καθέδρα Βιέννη κατοικούσι Γραικοίς τε και Βλάχοις της ανατολικής Θρησκείας Κ. Β. υπηκόοις δια την θείαν αυτών λατρείαν εν τη Εφημερική Εκκλησία της Αγίας Τριάδος κατα το Αλτεφλαισμαρκτ λεγόμενον, ευμενώς χαρισθέντα προνομια : Von Seiner majestat Kaiser Franz des Zweyten, huldreichst verliehene privilegien, denen in der k.k. haupt- und Residenz- Stadt Wien ansassigen Griechen und Wallachen von der orientalichen Religion, k. k. Unterthenen, in Betreft ihres Gottesdienstes in der Pfarrkirche zur heiligen Drenfaltigkeit am alten Fleischmarkt. -- Bien : Wechitaristen, 1822
http://81.186.130.244/digitalbook_281

 

000099
Ακολουθία του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Διονυσίου του εν τω Ολύμπω Όρει της Θετταλίας εκλάμψαντος, του νέου Ασκητού, ψαλλομένη τη κγ΄ [23] του Ιανουαρίου μηνός : τανυν δεύτερον τύποις φιλοτίμω δαπάνη του αυτής Μονής Οσιωτάτου Αγίου Καθηγουμένου Κυρίου Μεθοδίου, Παλιούρα εκδοθείσα, χάριν των σκλάβων χριστιανών. -- εν Κωνσταντινουπόλη : εν τω Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως Ελληνικό Τυπογραφείο, 1816
http://81.186.130.244/digitalbook_293

 

000100
Rectitudines singularum personarum : nebst einer einleitenden abhandlung uber landansidlung, landbau, gutsherliche und bauerliche verhaltnifse der Angelsachsen / Heinrich Leo. -- Halle : Eduard Anton, 1842
http://81.186.130.244/digitalbook_21

 

000101
{Le }leggi municipali delle Isole Jonie : dal' anno 1368, fino alla caduta della republica veneta. Vol. I, Leggi Municipali di Corfu. Vol. II, [Leggi Municipali di Corfu]. Vol. II, Leggi Municipali di Cerigo / raccolte, disposte in ordine cronologico e pubblicate dal G. Pojago. -- Corfu : Dalla Tipografia del Governo, 1846 - 1848
http://81.186.130.244/digitalbook_39

 

000102
{[}Κώδηξ Πολιτικός] : [διατάξεις εισαγωγικαί]. -- [χ.τ.] : [χ.ο.], [1803;]
http://81.186.130.244/digitalbook_294

 

000103
Επίσημος μετάφρασις του Γαλλικού εμπορικού νόμου και νόμος περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1835
http://81.186.130.244/digitalbook_101

 

000104
Νομοθεσία του Υψηλοτάτου, και ευσεβεστάτου, Αυθέντου και Ηγεμόνος της Ουγγροβλαχίας, κυρίου, κυρίου Ιωάννου Γεωργίου Καρατζά Βοεβόδα. -- εν Βιέννη, της Αούστριας : εν τη τυπογραφία του Ιωάν. Βαρθ. Τζβεκίου, 1818
http://81.186.130.244/digitalbook_222

 

000105
Πολιτικά παράλληλα / του άρχοντος λογοθέτου κυρίου Αθανασίου Χριστόπουλου. -- εν Παρισίοις : εκ της τυπογραφίας Κ. Εβεράτου, 1833
http://81.186.130.244/digitalbook_130

 

000106
Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος : συνταχθέν, ανακριθέν, και επικυρωθέν κατά την Γ΄ Εθνικήν Συνέλευσιν εν Τροιζήνι 1827 κατά μήνα Μάϊον. -- [χ.τ.] : εκ της τυπογραφίας της Κυβερνήσεως, 1827
http://81.186.130.244/digitalbook_159

 

000107
Εγκληματική διαδικασία. -- εν Αιγίνη : εν τη Εθνική Τυπογραφία, 1829
http://81.186.130.244/digitalbook_204

 

000108
Θεοφίλου αντικήνσωρος τα Ινστιτούτα : μετά των ουσιωδέστερων ποικίλων γραφών των διαφόρων χειρογράφων, και τίνων άλλων σημειώσεων, εκ της εκδόσεως του Ρεϊτζίου / επιμέλεια του Γ[εωργίου]. Α. Ρ[άλλη]. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Κ. Ράλλη, 1836
http://81.186.130.244/digitalbook_244

 

000109
Εδουάρδου Γίββωνος ιστορίας της παρακμής και πτώσεως του Ρωμαϊκου Κράτους. ΜΔ΄ κεφ., Περιέχον την Ιστορίαν του Ρωμαϊκού Δικαίου. -- Αθήναι : εκ της Φιλολάου Τυπογραφίας, 1840
http://81.186.130.244/digitalbook_94

 

000110
{Le }tre costituzioni (1800, 1803, 1817) delle sette Isole Jonie : ed i relativi documenti con l' aggiunta dei due progetti di costituzione del 1802 e 1806 e delle modeficazioni eriforme alla costituzione del 1817. -- Corfu : Tipografia Mercurio di C. Nicolaides Filadelfeo, 1849
http://81.186.130.244/digitalbook_172

 

000111
Νόμος της Επιδαύρου ήτοι προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος : εν Άστρει τη ΙΓ΄ [13] Απριλλίου ΑΩΚΓ [1823] και Γ΄ [3] της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. -- εν Ύδρα : [χ.ο.], 1824
http://81.186.130.244/digitalbook_158

 

000112
Διδασκαλία περί φυσικού δικαίου, του δημοσίου, του των πολιτειών, του κοινού και του συνταγματικού / πόνημα συνταχθέν γαλλιστί υπό Μ. Α. Φριτότου ; μεταγλωττισθέν δε και εκδοθέν μετά σημειώσεων και προλεγομένων υπό Ι. Π. Κοκκώνη. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1836
http://81.186.130.244/digitalbook_219

 

000113
Επίσημος μετάφρασις του Γαλλικού εμπορικού νόμου. -- εν Αθήναις : εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1838
http://81.186.130.244/digitalbook_191

 

000114
Περί της δημοκρατίας κατά την Αμερικήν / υπό Αλεξίου Τοκβίλλου ; μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Κωνσταντίνου Ηρακλείδου. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Αλεξ. Γκαρπόλα, 1846
http://81.186.130.244/digitalbook_214

 

000115
Εγχειρίδιον των εξόδων της ποινικής δικαιοσύνης : ήτοι υπομνημάτισις των δύο διαταγμάτων περί ποινικής διατιμήσεως και περί εκκαθαρίσεως των ποινικών εξόδων μετά υποδειγμάτων και των επίσημων πινάκων των αποστάσεων / υπό Χ. Παππαντωνόπουλου. -- εν Αθήναις : εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1850
http://81.186.130.244/digitalbook_241

 

000116
Οδηγίαι προς τον Δήμαρχον, εις εκπλήρωσιν των κατά τους ισχύοντας νόμους Καθηκόντων αυτού, κατά την ανάκρισιν των αξιόποινων πράξεων, και την κατηγορίαν των πταισμάτων, με πίνακα των πειθαρχικών παραβάσεων του Δημάρχου, ως Ανακριτικού Υπαλλήλου / υπό Γ. Α. Ναύτη. -- εν Ναυπλίω : εκ της τυπογραφίας Κωνσταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως & Κωνσταντίνου Ιωαννίδου Σμυρναίου, 1837
http://81.186.130.244/digitalbook_279

 

000117
Συλλογή των υγειονομικών νόμων, κανονισμών και λοιπών διαταγμάτων των αφορώντων την Υγειονομικήν Υπηρεσίαν του Βασιλείου της Ελλάδος. -- εν Αθήναις : εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1845
http://81.186.130.244/digitalbook_148

 

000118
Elements de droit politique / par M. A. Macarel. -- Bruxelles : H. Tarlier, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_25

 

000119
Δημοτική διοίκησις εν Ελλάδι / υπό Π. Αργυρόπουλου. -- 2η έκδ.. -- εν Αθήναις : εκ της Φιλολάου Τυπογραφίας ; Τυπογραφείον Δ. Αθ. Μαυρομμάτη, 1843 - 1859
http://81.186.130.244/digitalbook_252-1-417  Τόμος Α'
http://81.186.130.244/digitalbook_252-418 Τόμος Β'

 

000120
Αναλυτικός αλφαβητικός πίναξ του από 21 Ιανουαρίου (2 Φεβρουαρ[ίου].) 1834 οργανισμού των δικαστηρίων και συμβολαιογράφων. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Κ. Ράλλη, 1836
http://81.186.130.244/digitalbook_235

 

000121
Examen comparatif et critique du livre III du code de commerce et du nouveau projet de loi sur les faillites et banqueroutes / par P. Bravard - Veyrieres. -- 2eme ed.. -- Paris : Videcoq ; Joubert, 1836
http://81.186.130.244/digitalbook_231

 

000122
Darstellung des Rechtszustandes in Griechenland wahrend der turkischen herrschaft und bis zur ankuft des Konigs Otto I. / von Gustav Geib. -- Heidelberg : C. F. Winter, 1835
http://81.186.130.244/digitalbook_86

 

000123
Ποινικός νόμος του Βασιλείου της Ελλάδος. -- εν Αθήναις : εκ του Πρώτου Τμήματος της Β. Τυπογραφίας, 1835
http://81.186.130.244/digitalbook_223

 

000124
Ποινική δικονομία = Gesetzbuch ueber das Straf - Verfahren : παράρτημα του 16 Αριθμού της Εφημερίδος = beilage zu N.ro 16 des Regierugsblattes. -- εν Ναυπλίω : εκ του επί των Δημοσίων Τμήματος του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_123

 

000125
Ποινικός νόμος του Βασιλείου της Ελλάδος. -- εν Αθήναις : εκ του Πρώτου Τμήματος της Β. Τυπογραφίας, 1835
http://81.186.130.244/digitalbook_223

 

000126
Commentaire sur la Charte constitutionnelle. -- Paris : Videcoq ; C. H. Langlois ; Delaunay, 1836
http://81.186.130.244/digitalbook_19

 

000127
Constitutions, loix, ordonnances des assemblees nationales des corps legislatifs et du President de la Grece 1821-1832. -- Athenes : Impremerie Royale, Section Particuliere, 1835
http://81.186.130.244/digitalbook_87

 

000128
Λεξικόν πρόχειρον της Ελληνικής νομοθεσίας : διηρημένον εις επτά φυλλάδια, προς ευκολίαν των πρωτοπείρων δικαστικών υπαλλήλων, και πολιτών. Τ. Α', Αφορών την πολιτικήν δικονομίαν / υπό Γ. Μ. Βίκη. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Πέτρου Μαντζαράκη, 1838
http://81.186.130.244/digitalbook_190

 

000129
Στοιχεία του Δημόσιου Δικαίου / του Κ. Μάκαρελ ; μεταφρασθείσα παρά των Μ. και Π. Αργυρόπουλων. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Κ. Ράλλη, 1836
http://81.186.130.244/digitalbook_251

 

000130
Λόγος περί αρχής και βάσεως της ανισότητος των ανθρώπων προς αλλήλους / Ιωάννου Ιάκωβου Ρούσσω του εκ Γενεύης ; μεταφρασθέν εκ της γαλλικής γλώσσης Δημητρίου Αριστομένους. -- εν Παρισίοις : [χ.ο.], 1818
http://81.186.130.244/digitalbook_91

 

000131
Προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος και σχέδιον οργανισμού των επαρχιών αυτής : αμφότερα επιδιορθωμένα και επικυρωμένα υπό της Δευτέρας Εθνικής Νομοθετικής των Ελλήνων Συνελεύσεως εν Άστρει : οις έπονται το Πολιτικόν Σύνταγμα της Βρεταννίας και το των Ηνωμένων Επικρατειών της Αμερικής / μεταφρασθέντα υπό Α. Πολυζωίδου. -- εν Μεσολλόγγιω : τύποις Δ. Μεσθένεως, 1824
http://81.186.130.244/digitalbook_217-72-34  Πολιτικόν Σύνταγμα των Ηνωμένων Επικρατειών της Αμερικής
http://81.186.130.244/digitalbook_217-106-33  Διατύπωσις του συνεδρίου των Η[νωμένων] Ε[πικρατειών] της Αμερικής
http://81.186.130.244/digitalbook_217
http://81.186.130.244/digitalbook_217-41-31  Πολιτικόν Σύνταγμα της Βρεταννίας

 

000132
{Τα }δημοτικά, ήτοι βιβλίον περιέχον τον δημοτικόν νόμον εξηγημένον, μετάφρασις της θεωρίας του δημοτικού δικαίου, τας επί τουρκοκρατίας, δημοκρατίας, και επί Κυβερνήτου δημοτικάς θεσμοθεσίας και νόμους, διατάγματα και εγκυκλίους αναφερόμενα εις το ενυπάρχον δημοτικόν σύστημα / υπό Σ. Αντωνιάδου. 1ος τ.. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου, 1842
http://81.186.130.244/digitalbook_253

 

000133
Ιππόδαμος αρχαί του συνταγματικού δικαίου, ή το Ελληνικόν Σύνταγμα σχολιασμένον / υπό Νικόλαου Παπαδούκα. -- εν Αθήναις : τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1848
http://81.186.130.244/digitalbook_262

 

000134
Θαλάσσιος νομοθεσία : συναθροισμένη από διαφόρους νομοθέτας θαλασσίους Ευρωπαϊκούς και πλουτισμένη από διαφόρους φυλαττομένας συνηθείας, δια οδηγίαν κάθε είδους ναυτικού και εμπορικού / παρά Καπετάν Νικολάου Κεφαλά. -- εν Βιέννη της Αούστριας : [χ.ο.], 1817
http://81.186.130.244/digitalbook_196

 

000135
Πρακτικά της εν Αθήναις Εθνοσυνελεύσεως του σωτήριου έτους 1843 / εκδοθέντα υπό Π. Κ. Παντέλη. -- εν Αθήναις : τύποις Π. Κ. Παντελή Ο Ανεξάρτητος, 1843
http://81.186.130.244/digitalbook_243

 

000136
Εδουάρδου Γίββωνος ιστορίας της παρακμής και πτώσεως του Ρωμαϊκου Κράτους. ΜΔ΄ κεφ., Περιέχον την ιστορίαν του Ρωμαϊκου δικαίου. -- Αθήναι : εκ της Φιλολάου Τυπογραφίας, 1840
http://81.186.130.244/digitalbook_94

 

000137
Κατήχησις πολιτική εις χρήσιν των Ελλήνων / συνταχθείσα μεν ιταλιστί υπό του φιλέλληνος Κ. Α. Π. ; μεταφρασθείσα δε παρά Νικολάου Γ. Παγκαλάκη. -- εν Ύδρα : εκ της εν Ύδρα Τυπογραφίας, 1826
http://81.186.130.244/digitalbook_216

 

000138
Εγχειρίδιον αφορών την πολιτικήν δικονομίαν και τον οργανισμόν των δικαστηρίων της Ελλάδος / υπό Α. Π. Μπέτσου. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου, 1841
http://81.186.130.244/digitalbook_103

 

000139
Νόμος περί συστάσεως των Δήμων. -- εν Ναυπλίω : εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_126

 

000140
Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος κατά την Ε΄ Εθνικήν Συνέλευσιν / εκδιδόμενον νυν το πρώτον υπό Ανδρέου Ζ. Μαμούκα. -- Αθήνησιν : εκ της τυπογραφίας Π. Β. Μελαχούρη & Φ. Καραμπίνη, 1843
http://81.186.130.244/digitalbook_107

 

000141
{Ο }περί εκλογής πληρεξούς νόμος του 1829 έτους μετά των ψηφισμάτων και τ.λ.π. : εκδοθείς προς χρήσιν τον ομογενών. -- εν Αθήναις : τύποις Π. Κ. Παντελή Ο Ανεξάρτητος, 1843
http://81.186.130.244/digitalbook_283

 

000142
Introduction a l' etude du Droit Romain : contenant l' histoire des sources de la Jurisprudence Romaine / traduit de l' allemand par L. Etienne. -- 16eme ed.. -- Paris : Fanjat Aine, Libraire, 1825
http://81.186.130.244/digitalbook_61

 

000143
Code Civil explique par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence : avec la solution, sous chaque article, des difficultes, ainsi que des principales questions que presente le texte, la definition des termes de droit : suivi d' un formulaire, ouvrage destine aux etudians en droit, aux persones chargees d' appliquer les lois, et a toutes celles qui, desirant connaitre le Code et la Jurisprudence, n' ont pu en faire une etude speciale / par J. A. Rogron. -- 11 ed.. -- Paris : Videcoq ; G. Thorel, 1839
http://81.186.130.244/digitalbook_63

 

000144
Ιστορία των Αθηνών κατά τον υπέρ ελευθερίας αγώνα μέχρι της αποκαταστάσεως των πραγμάτων : διηρημένην μεν εις τρία βιβλία / συγγραφείσα δε υπό Διονυσίου Σουρμελή. -- εν Αιγίνη : εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_200

 

000145
Λαμβερτίου Βοσίου καθηγητού της Ελληνικής γλώσσης εις την εν Φρανκφορτίω Ακαδημίαν ελληνικών αρχαιοτήτων, μάλλον δε αττικών, σύντομος περιγραφή : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων / μεταφρασθείσα και επαυξηθείσα υπό Γ. Ν. Καλλιβούλου, προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων. -- εν Κωνσταντινούπολει : τύποις Ι. Λαζαρίδου, 1850
http://81.186.130.244/digitalbook_228

 

000146

Υπομνήματα περί της Επαναστάσεως της Ελλάδος : από το 1820 μέχρι του 1823 / συγγραφέντα παρά του Μητροπολίτου Π. Πατρών Γερμανού ; και εκδιδόμενα παρά Καλλίνικου Καστόρχη. -- 2η έκδ.. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Πέτρου Μαντζαράκη, 1837
http://81.186.130.244/digitalbook_201

 

000147
Cours de litterature Grecque moderne, donne a Geneve / par Jacovaky Rizo Neroulos ; publie par Jean Humbert. -- Geneve ; Paris : Abraham Cherbuliez, Libraire ; Paschoud Libraire, 1827
http://81.186.130.244/digitalbook_208

 

000148
Wanderings in Greece. Vol. I / by George Cochrane. -- London : Henry Colburn, 1837
http://81.186.130.244/digitalbook_22

 

000149
{Ο }εμπορικός κώδηξ της Γαλλίας : μεταφρασθείς εκ του Γαλλικού πρωτοτύπου, και πολλοίς σημειώμασι πλουτισθείς, έτι δε παραρτήματι των αναγκαίων άρθρων εκ του πολιτικού Κώδηκος επαυξηθείς / παρά Νικολάου του Παπαδόπουλου. -- εν Βιέννη : εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου δε Χίρσφελδ, 1817
http://81.186.130.244/digitalbook_121

 

000150
Εγχειρίδιον περί του βουλευτικού δικαίου : ή επιτομή των κανόνων των εν χρήσει εν ταις αγγλικαίς βουλαίς και τω συνεδρίω των Ηνωμένων Επαρχιών / υπό Θωμά Ιεφφέρσωνος ; μεταφρασθέν εκ της αγγλικής εις την γαλλικήν υπό του Λ. Α. Πίχωνος ; μετενεχθέν δ' εις την ελληνίδα υπό Αλεξάνδρου Θ. Εδιπίδου. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1848
http://81.186.130.244/digitalbook_118

 

000151
{The }code Napoleon, or the French Civil Code : literally translated from the original and official edition, published at Paris, in 1804 by a barrister of the Inner Temple. -- London : William Benning, 1827
http://81.186.130.244/digitalbook_109

 

000152
{A }treatise on the law of private corporations aggregate / by Joseph K. Angell ; Samuel Ames. -- Boston : Hilliard, Gray, Little & Wilkins, 1832
http://81.186.130.244/digitalbook_73

 

000153
Μελετίου γεωγραφία παλαιά και νέα : συλλεχθείσα εκ διαφόρων συγγραφέων παλαιών τε και νέων, και εκ διαφόρων επιγραφών των εν λίθοις, και εις κοινήν διάλεκτον εκτεθείσα, χάριν των πολλών του ημετέρου γένους. 2ος τ. / πλείστοις δε σημειώμασιν επαυξηθείσα μετά και τινών Παραρτημάτων, και πέντε Γεωγραφικών πινάκων, και επιδιορθωθείσα, εξεδόθη ήδη το δεύτερον υπό Άνθιμου Γαζή του Μηλιώτου. -- εν Βενετία : τύποις Πάνου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων, 1807
http://81.186.130.244/digitalbook_248

 

000154
{Αι }περί πολιτικής δικονομίας παραδόσεις. Τόμος Α' / υπό του Δρ. Γ. Φέδερ. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Νικολάου Αγγελίδου, 1847
http://81.186.130.244/digitalbook_145

 

000155
Μελετίου γεωγραφία παλαιά και νέα : συλλεχθείσα εκ διαφόρων συγγραφέων παλαιών τε και νέων, και εκ διαφόρων επιγραφών των εν λίθοις, και εις κοινήν διάλεκτον εκτεθείσα, χάριν των πολλών του ημετέρου γένους. 3ος τ. / πλείστοις δε σημειώμασιν επαυξηθείσα μετά και τινών Παραρτημάτων, και πέντε Γεωγραφικών πινάκων, και επιδιορθωθείσα, εξεδόθη ήδη το δεύτερον υπό Άνθιμου Γαζή του Μηλιώτου. -- εν Βενετία : τύποις Πάνου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων, 1807
http://81.186.130.244/digitalbook_249

 

000156
Μελετίου γεωγραφία παλαιά και νέα : συλλεχθείσα εκ διαφόρων συγγραφέων παλαιών τε και νέων, και εκ διαφόρων επιγραφών των εν λίθοις, και εις κοινήν διάλεκτον εκτεθείσα, χάριν των πολλών του ημετέρου γένους. 4ος τ. / πλείστοις δε σημειώμασιν επαυξηθείσα μετά και τινών Παραρτημάτων, και πέντε Γεωγραφικών πινάκων, και επιδιορθωθείσα, εξεδόθη ήδη το δεύτερον υπό Άνθιμου Γαζή του Μηλιώτου. -- εν Βενετία : τύποις Πάνου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων, 1807
http://81.186.130.244/digitalbook_250

 

000157
Viaggio d' Anacarsi il giovine nella Grecia : verso la meta del quarto secolo avanti l' era volgare. Atlante / G. J. Barthelemy. -- Venezia : dai tipi di Giuseppe Antonelli, 1835
http://81.186.130.244/digitalbook_84

 

000158
Notiones Iuris et Iustitiae ex Homeri et Hesiodi Carminibus / explicitae Eduardo Platnero. -- Marburgi : Sumtibus I. C. Kriegeri, 1819
http://81.186.130.244/digitalbook_212

 

000159
Ήθη χριστιανών / σύγγραμμα του Άββα Φλευρή ; μεταφρασθέν παρά του εν ιατροίς Ευαγγέλου Μεξίκου. -- 1 έκδ.. -- εν Βενετία : παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1814
http://81.186.130.244/digitalbook_195

 

000160
Οικονόμος ο εξ Οικονόμων ή περί όρκου. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Νικολάου Αγγελίδου, 1849
http://81.186.130.244/digitalbook_290

 

000161
Κώδιξ Ιερός περιέχων τα πρακτικά της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της συγκροτηθείσης εν Κωνσταντινούπολει επί του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Άνθιμου του Βυζαντίου. -- [εν Κωνσταντινουπόλει] : εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1850
http://81.186.130.244/digitalbook_147

 

000162
{Le }livre du peuple / par F. Lamennais. -- 7th ed.. -- Paris : Pagnerre, 1839
http://81.186.130.244/digitalbook_65

 

000163
Τελεταί θρησκευτικαί Αποστολικής Εκκλησίας. -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1851
http://81.186.130.244/digitalbook_115

 

000164
Μεγάλη κατήχησις, ήτοι Ορθόδοξος Χριστιανική Διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας / μεταφρασθείσα εκ της Ρωσσικής διαλέκτου εις την καθ' ημάς απλουστέραν των Γραικών διάλεκτον προς χρήσιν τους σπουδαζόντων κκανόνων υπό Δημητρίου Νικολάου Δαρβάρεως. -- εν Βιέννη της Αούστριας : εν τη Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη, 1805
http://81.186.130.244/digitalbook_230

 

000165
Θέμις ή επίθεώρησις της ελληνικής πολιτικής, εμπορικής και διοικητικής νομοθεσίας : συντασσόμενη παρά διαφόρων νομομαθών. 1ος - 2ος τ. / εκδιδόμενη δε παρά του Λεωνίδα Λ. Σγούτα. -- εν Αθήναις : [χ.ο.], 1846
http://81.186.130.244/digitalbook_33  2 volumes bound together

 

000166
Θέμις ή επίθεώρησις της ελληνικής νομοθεσίας : συντασσόμενη παρά διαφόρων νομομαθών. 3ος - 4ος τ. / εκδιδόμενη δε παρά Λεωνίδα Λ. Σγούτα. -- εν Αθήναις : [χ.ο.], 1847 - 1848
http://81.186.130.244/digitalbook_34

 

000167
{Ο }γέρων Λίμπερις : ή διάλογος εν περιπάτω υπόθεσιν έχοντες ήθη και πράγματα ελληνικά / γραφέντες υπό του κυρίου ΣΙΒΙ. -- Αθήνησιν : εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου, 1836
http://81.186.130.244/digitalbook_189

 

000168
Έκθεσις της περί του χωρίου Δυμηνίου υποθέσεως, και αι περί αυτής αποδείξεις των κληρονόμων του Νικολάου και Σωτηρίου Περρούκα / [Α. Περρούκα]. -- [εν Άργει] : [χ.ο.], [1840]
http://81.186.130.244/digitalbook_117

 

000169
Travels in the island of Crete, in the year 1817 / by F. W. Sieber. -- London : Sir Richard Phillips & Co., 1823
http://81.186.130.244/digitalbook_209

 

000170
Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836 / υπαγόρευσε Θεόδωρος Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνης. -- Αθήνησιν : τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1846
http://81.186.130.244/digitalbook_2

 

000171
Lascaris ou les Grecs au quinzieme siecle : suivi d' un essai historique sur l' etat de la Grece actuelle, d' un essai sur les romans grecs et de plusieurs morceaux de litterature sur Plutarque et ses ouvrages, sur Tibere, sur l' empereur Julien, sur la vie et les ouvrages de Pope, d' un Fragment d' Herodote et du discours prononce a la reception de M. Fourier / par M. Villemain. -- 3rd ed.. -- Paris : Didier, Libraire : 1837
http://81.186.130.244/digitalbook_18

 

000172
Χιακά ήτοι ιστορία της νήσου Χίου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της έτει 1822 γενομένης καταστροφής αυτής παρά των Τούρκων / υπό Αλέξανδρου Μ. Βλαστού. -- εν Ερμουπόλει : εκ της τυπογραφίας Γεωργίου Πολυμέρη, 1840
http://81.186.130.244/digitalbook_247

 

000173
Στοιχειώδες σύγγραμμα περί ηθικής και ευδαιμονίας. Τόμος Α' / μεταφρασθέν από το γαλλικόν παρά του ιατρού Μ. Χρηστάρη. -- εν Βιέννη της Αυστρίας : εκ της τυπογραφίας Ιωάν. Βαρθ. Τζβεκίου, 1816
http://81.186.130.244/digitalbook_154

 

000174
Θεωρητική και πρακτική εισήγησις της σπαθακίας / υπό Φιλίππου Μύλλερ πρώην διδασκάλου της σπαθασκίας παρά τη Βασιλική Ελληνική Στρατιωτική Σχολή. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Κ. Ράλλη, 1847
http://81.186.130.244/digitalbook_152

 

000175
Institutionum Canonicarum Libri IV : post novissimamromanam ab ipso auctore recognitam et additionibus locupletatam. Tomus Primus / Joannis Devoti. -- editio prima Neapolitana. -- Neapoli : Apud Januarium Mirelli, 1831
http://81.186.130.244/digitalbook_67

 

000176
Institutionum Canonicarum Libri IV : post novissimamromanam ab ipso auctore recognitam et additionibus locupletatam. Tomus secundus / Joannis Devoti. -- editio prima Neapolitana. -- Neapoli : Apud Januarium Mirelli, 1831
http://81.186.130.244/digitalbook_68

 

000177
Institutionum Canonicarum Libri IV : post novissimamromanam ab ipso auctore recognitam et additionibus locupletatam. Tomus tetrius. Tomus quartus / Joannis Devoti. -- editio prima Neapolitana. -- Neapoli : Apud Januarium Mirelli, 1831
2 volumes bound together
http://81.186.130.244/digitalbook_69

 

000178
Στοιχειώδες σύγγραμμα περί ηθικής και ευδαιμονίας. Τόμος Β' / μεταφρασθέν από το γαλλικόν παρά του ιατρού Μ. Χρηστάρη. -- εν Βιέννη της Αυστρίας : εκ της τυπογραφίας Ιωάν. Βαρθ. Τζβεκίου, 1816
http://81.186.130.244/digitalbook_155

 

000179
Wanderings in Greece. Vol. II / by George Cochrane. -- London : Henry Colburn, 1837
http://81.186.130.244/digitalbook_23

 

000180
Geschichte des Osmanischen Reiches : grossentheils aus biscer unbenutzten Handschriften und Archiven. Bd. 1, Von der Grundung des Osmanischen Reiches bis Zum Tode Selim' s I. 1300-1520. Bd. 2, Vom Regierungsantritte Suleiman des Ersten bis zum zweyten Entthronung Mustafa des Ersten 1520 - 1623. Bd. 3, Vom Regierungsantritte Murad des Vierten bis zur Frieden von Carlowiczer 1623 - 1699. Bd. 4, Vom Carlomiger Frieden bis zum Frieden von Kainardsche 1699 - 1774 / Joseph von Hammer. -- Pesty : C. A. Hartleben's Verlage, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_29   Band 3
http://81.186.130.244/digitalbook_30   Band 4
http://81.186.130.244/digitalbook_27   Band 1
http://81.186.130.244/digitalbook_28   Band 2

 

000181
Antiquitatum laconicarum libelli quatuor / Caroli Friderici Hermanni. -- Marurgi ; Lipsiae : Sumtibus N. G. Elwerti, 1841
http://81.186.130.244/digitalbook_171

 

000182
{Le }Ministere Public en France : traite et Code de son organisation, de sa competence, et de ses fonctions dans l'orde politique, judidiaire et administratif : avec le texte des lois, decrets, ordonnances, avis du conseil d' etat et instructions ministrielles, suivi d' un recueil de formules et de modeles d' actes / par MM. J. L. E. Ortolan ; L. Ledeau. -- a Paris : Fanjat, 1831
http://81.186.130.244/digitalbook_632   vol. 2
http://81.186.130.244/digitalbook_44   vol. 1

 

000183
Περιήγησις του νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα / παρά του Άββα Βαρθολομαίου. Τόμος Τέταρτος. Τόμος Πέμπτος. Τόμος έκτος. Τόμος Έβδομος / μετενεχθείσα δ' εκ της γαλλικής εις την καθ' ημάς διάλεκτον και τύποις εκδοθείσα παρά του ρωσσικού συμβούλου Χρυσοβέργη Κουροπαλάτου του εξ Αγχιάλου. -- εν Βιέννη της Αούστριας : εκ της τυπογραφίας Ιωάννου Σνειρέρου, 1819
http://81.186.130.244/digitalbook_634   Τόμος 6ος
http://81.186.130.244/digitalbook_635   Τόμος 7ος
http://81.186.130.244/digitalbook_85     Τόμος 4ος
http://81.186.130.244/digitalbook_633   Τόμος 5ος

 

000184
{C. }Iuli Caesaris commentarii de bello gallico et civili : A. Hirtii aliorumque de Alexandrino Africano et Hispaniensi. -- nova editio stereotypa. -- Lipsiae : Typis Caroli Tauchnitii, 1829
http://81.186.130.244/digitalbook_72

 

000185
Dionysii Halicarnassensis Opera Omnia. I - II vol. / quibus etiam accedunt fragmenta ab Angelo Maio. -- editio stereotypa. -- Lipsiae : Typis Caroli Taudhnitii, 1829
http://81.186.130.244/digitalbook_48

 

000186
Dionysii Halicarnassensis Opera Omnia. III - IV vol. / quibus etiam accedunt fragmenta ab Angelo Maio. -- editio stereotypa. -- Lipsiae : Typis Caroli Tauchnitii, 1829
http://81.186.130.244/digitalbook_49  2 volumes bound together

 

000187
Dionysii Halicarnassensis Opera Omnia. V - VI vol. / quibus etiam accedunt fragmenta ab Angelo Maio. -- editio stereotypa. -- Lipsiae : Typis Caroli Tauchnitii, 1829
http://81.186.130.244/digitalbook_50  2 volumes bound together

 

000188
Manuale delle operazioni chirurgiche / G. Coster ; traduz. con note di Giovanni Baratta. -- 2nda ed.. -- Milano : Dalla Societa Tipog. de Classici Italiani, 1828
http://81.186.130.244/digitalbook_71

 

000189
Memoires de l' institut Royal de France : Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. -- T. 15 (1842) -. -- Paris : Imprimerie Royale, 1842
http://81.186.130.244/digitalbook_295

 

000190
Ηρωδιανού της μετά Μάρκον Βασιλείας ιστορίων, βιβλία οκτώ / ήδη δε τρίτον τύποις και επιμελώς διορθωθέντα παρά Σπυρίδωνος Βλάντη. -- 3η έκδ.. -- Ενετιήσι : παρά Νικολάω Γλυκύ τω εξ Ιωαννίνων, 1803
http://81.186.130.244/digitalbook_161

 

000191
Histoire de la Revolution Francaise. T. 1 / par M. A. Thiers. -- 11 ed.. -- Paris : Furne, 1842
http://81.186.130.244/digitalbook_7

 

000192
Histoire de la Revolution Francaise. T. 2 / par M. A. Thiers. -- 11 ed.. -- Paris : Furne, 1842
http://81.186.130.244/digitalbook_8

 

000193
Histoire de la Revolution Francaise. T. 3 / par M. A. Thiers. -- 11 ed.. -- Paris : Furne, 1842
http://81.186.130.244/digitalbook_9

 

000194
Histoire de la Revolution Francaise. T. 4 / par M. A. Thiers. -- 11 ed.. -- Paris : Furne, 1842
http://81.186.130.244/digitalbook_10

 

000195
Histoire de la Revolution Francaise. T. 5 / par M. A. Thiers. -- 11 ed.. -- Paris : Furne, 1842
http://81.186.130.244/digitalbook_11

 

000196
Histoire de la Revolution Francaise. T. 6 / par M. A. Thiers. -- 11 ed.. -- Paris : Furne, 1842
http://81.186.130.244/digitalbook_12

 

000197
Histoire de la Revolution Francaise. T. 7 / par M. A. Thiers. -- 11 ed.. -- Paris : Furne, 1842
http://81.186.130.244/digitalbook_13

 

000198
Histoire de la Revolution Francaise : T. 8 / par M. A. Thiers. -- 11 ed.. -- Paris : Furne, 1842
http://81.186.130.244/digitalbook_14

 

000199
Histoire de la Revolution Francaise. T. 9 / par M. A. Thiers. -- 11 ed.. -- Paris : Furne, 1842
http://81.186.130.244/digitalbook_15

 

000200
Histoire de la Revolution Francaise. T. 10 / par M. A. Thiers. -- 11 ed.. -- Paris : Furne, 1842
http://81.186.130.244/digitalbook_16

 

000201
Εγκυκλοπαίδεια ελληνικών μαθημάτων. 2ος τ. / συλλεγείσα εκ των άριστων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών μετά των αναγκαίων υποσημειώσεων, παρά Στέφανου Κομμητά. Νυν δε το δεύτερον εκ των λαμπροτέρων εκδόσεων επιδιορθωθείσα και... επαυξηθείσα, εκδίδεται εις τόμους δέκα, υπό Κωνσταντίνου Γκαρπολά. -- 2η έκδ. επαυξ. και επιδιορθ.. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Κ. Γκαρπόλα, 1839
http://81.186.130.244/digitalbook_298

 

000202
Grammatica linguae Armeniacae / H. Petermann. -- Berolini : Sumptibus G. Eichler, 1837
http://81.186.130.244/digitalbook_5

 

000203
Catechisme d' economie politique, ou instruction familiere qui montre de quelle facon les Richesses sont produites, distribuees et consommees dans la Societe / par J. - B. Say ; revue et augmentee de notes et d' une preface par M. Charles Comte. -- 4eme ed.. -- Paris : Aime - Andre Librarire, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_62

 

000204
Diodori Bibliotheca Historica. II vol. / ed. Ludovicus Dindorfius. -- Lipsiae : G. Reimer Libraria Weidmannia, 1826
http://81.186.130.244/digitalbook_45

 

000205
Diodori Bibliotheca Historica. vol. IV / ed. Ludovicus Dindorfius. -- Lipsiae : G. Reimer Libraria Weidmannia, 1826
http://81.186.130.244/digitalbook_47

 

000206
{Der }Attische Process : vier Bucher / von Moritz Hermann Eduard Meier ; Georg Friedrich Schomann. -- Halle : Gebauerschen Buchhandlung, 1824
http://81.186.130.244/digitalbook_111

 

000207
Γόλδσμιθ ιστορία της Ελλάδος : από της πρώτης καταβολής των Ελληνικών πραγμάτων, άχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών, περιέχουσα και σύντομον πραγματείαν περί επιστημών και τεχνών' άμα δε και περί θρησκείας, ηθών και εθίμων των Ελλήνων, και την Βυζαντινήν ιστορίαν. Τόμος Β΄ / μεταφρασθείσα εκ του πρωτότυπου της Αγγλικής διαλέκτου, κατά τ ην νεωτάτην εν Λονδίνω έκδοσιν, εις την καθ' ημάς διάλεκτον, άμα δε και επαυξηθείσα υπό Δημητρίου Αλεξανδρίδου ιατρού. Νυν δε το τρίτον επιδιο ρθωθείσα εκδίδεται αύθις εις τόμους τρεις υπό Αλεξάνδρου Κ. Γκαρπολά. Φ ιλοτίμω δαπάνη Κ. Ν. Γαλάτη. -- 3η έκδ.. -- Αθήναι : εκ της Τυπογραφίας Κ. Γκαρπόλα και Συντροφίας, 1838
http://81.186.130.244/digitalbook_266

 

000208
Γόλδσμιθ ιστορία της Ελλάδος : από της πρώτης καταβολής των Ελληνικών πραγμάτων, άχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών, περιέχουσα και σύντομον πραγματείαν περί επιστημών και τεχνών' άμα δε και περί θρησκείας, ηθών και εθίμων των Ελλήνων, και την Βυζαντινήν ιστορίαν. Τόμος Α΄ / μεταφρασθείσα εκ του πρωτότυπου της Αγγλικής διαλέκτου, κατά τ ην νεωτάτην εν Λονδίνω έκδοσιν, εις την καθ' ημάς διάλεκτον, άμα δε και επαυξηθείσα υπό Δημητρίου Αλεξανδρίδου ιατρού. Νυν δε το τρίτον επιδιο ρθωθείσα εκδίδεται αύθις εις τόμους τρεις υπό Αλεξάνδρου Κ. Γκαρπολά. Φ ιλοτίμω δαπάνη Κ. Ν. Γαλάτη. -- 3η έκδ.. -- Αθήναι : εκ της Τυπογραφίας Κ. Γκαρπόλα και Συντροφίας, 1838
http://81.186.130.244/digitalbook_265

 

000209
Γόλσμιθ ιστορία της Ελλάδος : από της πρώτης καταβολής των Ελληνικών πραγμάτων άχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών περιέχουσα και σύντομον πραγματείαν περί επιστημών και τεχνών  άμα δε και περί θρησκείας, ηθών και εθίμων των Ελλήνων, και την Βυζαντινήν ιστορίαn. Τόμος Γ'' / μεταφρασθείσα εκ του πρωτότυπου της Αγγλικής διαλέκτου, κατά την νεωτάτην εν Λονδίνω έκδοσιν, εις την καθ' ημάς διάλεκτον, άμα δε και επαυξηθείσα υπό Δημητρίου Αλεξανδρίδου ιατρού. Νυν δε το τρίτον επιδιορθωθείσα εκδίδεται αύθις εις τόμους τρεις υπό Αλεξάνδρου Κ. Γκαρπολά. Φ ιλοτίμω δαπάνη Κ. Ν. Γαλάτη. -- 3η έκδ.. -- Αθήναι : εκ της τυπογραφίας  Κ. Γκαρπόλα και Συντροφίας, 1839
http://81.186.130.244/digitalbook_264

 

000210
Ιππόδαμος αρχαί του συνταγματικού δικαίου, ή το Ελληνικόν Σύνταγμα σχολιασμένον / υπό Νικολάου Παππαδούκα. -- εν Αθήναις : τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1848
http://81.186.130.244/digitalbook_262

 

000211
Lectures on Rhetoric and Belles Lettres / by Hugh Blair. -- London : Baynes... [etc], 1824
http://81.186.130.244/digitalbook_110

 

000212
Απάντησις προς τον Γίββωνα : μεταφρασθείσα εκ του αγγλικού. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Ν. Αγγελίδου, 1844
http://81.186.130.244/digitalbook_213

 

000213
Αρχαιολογία ελληνική ήτοι φιλολογική ιστορία / παρά Γρηγορίου Ιερομονάχου Παλιουρίτου του εξ Ιωαννίνων ; επιστασία και διορθώσει Σ. Β.. -- εν Βενετία : παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1815
http://81.186.130.244/digitalbook_194

 

000214
Ιστορική περίληψις των Επαναστάσεων της Κωνσταντινουπόλεως κατά το 1807, 1808 και 1826 / μεταφρασθείσα πρώτον μεν εκ του Τουρκικού εις τον Γαλλικόν, ήδη εκ του Γαλλικού εις το Ελληνικόν υπό Θ. Λαπαρδά. -- εν Σμύρνη : [χ.ο.], 1841
http://81.186.130.244/digitalbook_105

 

000215
Grammaire Grecque : contenant les dialectes et la difference avec le Grec vulgaire, adoptee par l' Universite de France / par C. Minoide Mynas. -- Paris : Bossagne ; Treuttel et Wurtz, 1828
http://81.186.130.244/digitalbook_52

 

000216
{Η }Λογική, ή αι πρώται αναπτύξεις της τέχνης του στοχάζεσθαι : σύγγραμμα στοιχειώδες όπου το συμβούλιον των παλατίνων σχολών εζήτησε και ενέκρινε / συγγραφέν παρά του Κονδίλλιακ ; μεταφρασθέν παρά Δανιήλ Δημητρίου Ιερομόναχου του Φιλιππίδου του εκ κώμης Μηλιών του Πηλίου όρους ; νυν πρώτο εκδοθέν επιστασία Ανθίμου Αρχιμανδρίτου του Γαζή. -- 1η έκδ.. -- εν Βιέννη της Αούστριας : παρά τω Φράντζ Αντωνίω Σχραίμβλ, 1801
http://81.186.130.244/digitalbook_53

 

000217
Αρριανού τα σωζόμενα : ήτοι περί Αναβάσεως Αλεξάνδρου βιβλία επτά, η Ινδική, οι Περίπλοι τούτε Ευξείνου Πόντου και της Ερυθράς, ο Κυνηγετικός, τα Τακτικά, εν οις προσετέθησαν και τα του Λιλιανού, Έκταξις κατά Αλάνων, το Εγχειρίδιον του Επικτήτου, oμιλίαι ή Διατριβαί Επικτήτου βιβλία τέσσερα, και άλλα τινά αποσωθέντα αποσπασμάτια. 7ος τ. / επεξεργασθέντα και εκδοθέντα υπό Νεόφυτου Δούκα εις τόμους επτά. -- εν Βιέννη της Αούστριας : εκ της τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου, 1809
http://81.186.130.244/digitalbook_260

 

000218
Τρόπαιον Ελληνικόν ή πρώτος πόλεμος Ελλήνων και Περσών, και θρίαμβος των Ελλήνων / συλλεχθείς και συνταχθείς εις την απλουστέραν Ελληνικήν γλώσσαν υπό Αθανασίου Σταγειρίτου. -- εν Βιέννη της Αούστριας : εν τη τυπογραφία Ιωάνν. Βαρθ. Τσβεκίου, 1818
http://81.186.130.244/digitalbook_169

 

000219
Αρριανού τα σωζόμενα : ήτοι περί Αναβάσεως Αλεξάνδρου βιβλία επτά, η Ινδική, οι Περίπλοι τούτε Ευξείνου Πόντου και της Ερυθράς, ο Κυνηγετικός, τα Τακτικά, εν οις προσετέθησαν και τα του Λιλιανού, Έκταξις κατά Αλάνων, το Εγχειρίδιον του Επικτήτου, oμιλίαι ή Διατριβαί Επικτήτου βιβλία τέσσερα, και άλλα τινά αποσωθέντα αποσπασμάτια. Τόμος πρώτος / επεξεργασθέντα και εκδοθέντα υπό Νεόφυτου Δούκα εις τόμους επτά. -- εν Βιέννη της Αούστριας : εκ της τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου, 1809
http://81.186.130.244/digitalbook_254

 

000220
Αρριανού τα σωζόμενα : ήτοι περί Αναβάσεως Αλεξάνδρου βιβλία επτά, η Ινδική, οι Περίπλοι τούτε Ευξείνου Πόντου και της Ερυθράς, ο Κυνηγετικός, τα Τακτικά, εν οις προσετέθησαν και τα του Λιλιανού, Έκταξις κατά Αλάνων, το Εγχειρίδιον του Επικτήτου, oμιλίαι ή Διατριβαί Επικτήτου βιβλία τέσσερα, και άλλα τινά αποσωθέντα αποσπασμάτια. Τόμος δεύτερος / επεξεργασθέντα και εκδοθέντα υπό Νεόφυτου Δούκα εις τόμους πέντε. -- εν Βιέννη της Αούστριας : εκ της τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου, 1809
http://81.186.130.244/digitalbook_255

 

000221
Αρριανού τα σωζόμενα : ήτοι περί Αναβάσεως Αλεξάνδρου βιβλία επτά, η Ινδική, οι Περίπλοι τούτε Ευξείνου Πόντου και της Ερυθράς, ο Κυνηγετικός, τα Τακτικά, εν οις προσετέθησαν και τα του Λιλιανού, Έκταξις κατά Αλάνων, το Εγχειρίδιον του Επικτήτου, oμιλίαι ή Διατριβαί Επικτήτου βιβλία τέσσερα, και άλλα τινά αποσωθέντα αποσπασμάτια. Τόμος τρίτος / επεξεργασθέντα και εκδοθέντα υπό Νεόφυτου Δούκα εις τόμους επτά. -- εν Βιέννη της Αούστριας : τύποις Γεωργίου Βενδώτου, 1809
http://81.186.130.244/digitalbook_256

 

000222
Βίος Μιλτιάδου του Αθηναίου / συλλεχθείς εκ πολλών συγγραφέων και παραφρασθείς εις την απλουστέραν Ελληνικήν γλώσσαν υπό Αθανασίου του Σταγειρίτου. -- εν Βιέννη της Αούστριας : εν τη τυπογραφία του Ιωάνν. Βαρθ. Τσβεκίου, 1818
http://81.186.130.244/digitalbook_167

 

000223
Diodori Bibliotheca Historica. vol. III / Ludovicus Dindorfius. -- Lipsiae : G. Reimer Libraria Weidmannia, 1826
http://81.186.130.244/digitalbook_46

 

000224
Esquisses des Moeurs Turques au XIXe siecle, ou scenes populaires, usages religieux, ceremonies publiques, vie interieure, habitudes sociales, idees politiques des mahometans, en forme dialogue / par Gregoire Palaiologue. -- Paris : Moutardier, 1827
http://81.186.130.244/digitalbook_92

 

000225
Στοιχεία της λογικής μεταφυσικής και ηθικής. Τ. Β, Διαλεκτικήν / νεωτέρα τιμί μεθόδω συνταχθέντα μεν εις ιταλικείν διάλεκτον υπό Φραγκίσκου Σοαυίου ; μεταφρασθέντα δε παρά Γρηγορίου Ιεροδιακόνου Κωνσταντά του Μηλιώτου. -- 2η έκδ.. -- Εν Βενετία : παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1818
http://81.186.130.244/digitalbook_192-2-200

 

000226
{Der }Attische Process : vier Bucher / Moritz Herman Eduard Meier ; Georg Friedrich Schomann. -- Halle : Gebauerschen Buchandlung, 1824
http://81.186.130.244/digitalbook_111

 

000227
Στοιχεία της λογικής μεταφυσικής και ηθικής. Τ. Β, Διαλεκτικήν / νεωτέρα τιμί μεθόδω συνταχθέντα μεν εις ιταλικήν διάλεκτον υπό Φραγκίσκου Σοαυίου ; μεταφρασθέντα δε παρά Γρηγορίου Ιεροδιακόνου Κωνσταντά του Μηλιώτου. -- 2η έκδ.. -- Εν Βενετία : παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1818
http://81.186.130.244/digitalbook_192

 

000228
{La }Grece Continentale et la Moree : voyage, sejour et etudes historiques en 1840 et 1841 / J.  A. C. Buchon. -- Paris : Charles Gosselin, 1843
http://81.186.130.244/digitalbook_43

 

000229
Επιτομή της Οθωμανικής θρησκείας / μεταφρασθείσα εκ της ιταλικής επί την γραικικήν διάλεκτον παρά ιεροδιακόνου Ευγενίου Διογενείδου του εκ της εν Πελοποννήσω Δημητσάνης. -- Εν Βενετία : παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων ; 1831
http://81.186.130.244/digitalbook_24

 

000230
Histoire du mahometisme, comprenant la vie et le caractere du prophete Arabe : une relation succincte des empires fondes par les armes mahometnes, des recherches sur la theologie, la morale, les lois, la litterature, et les usages des musulmans, avec un tableau de l'etat actuel et de l' etendue de la religion mahometane / ouvrage tr. de l'anglais de C. Mills ; par German Buisson. -- Guernesey : Impr. par Dumaresq et Mauger, 1826
http://81.186.130.244/digitalbook_90

 

000231
Ueber den volfsthumlichen Geist im politischen Leben der griechischen Frenstaaten / von J. A. Seuffert. -- Gottingen : in Commission beVandenhoech und Ruprecht, 1815
http://81.186.130.244/digitalbook_108

 

000232
Ταμείον ορθοδοξίας : περιέχον συνοπτικώς και διαλαμβάνον περί Θεού, περί πίστεως, περί εξηγήσεως και χρήσεως των επτά μυστηρίων, δέκα εντολών, και των αναγκαιοτέρων της ιεράς Εκκλησίας εθίμων... / πονηθέν μεν εις απλήν φράσιν και συντεθέν κατ' ερωταπόκρισιν υπό του... επισκόπου Καμπανίας κυρίου κυρίου Θεοφίλου του εξ Ιωαννίνων. -- 3η έκδ.. -- Εν Κωνσταντινούπολει : [χ.ο.], 1778
http://81.186.130.244/digitalbook_236

 

000233
{T. }Livii Opera quæ supersunt obscuriorum locorum interpretationibus et selectis adnotationibus illustrata ab J.B.L. Crevier : cum ejusdem supplementis in postremos libros ex recensione Arn. Drakenborkii ... Cui ... accedit fragmentum libri XCI. Nuper inventum ... & scholiis illustratum a Vita M. Giovenazzio. -- Bassani : Suis tipis Remondini, 1821
http://81.186.130.244/digitalbook_143  Vol. 1

 

000234
Antilexilogus / J. Z.L. Dang. -- Jena : Friedrich Frommann, 1842
http://81.186.130.244/digitalbook_114

 

000235
Καισαροβασιλικόν προνόμιον, χαρισθέν παρά του κραταιοτάτου Καίσαρος των Ρωμαίων, Ιωσήφ του Δευτέρου, εις τους εν τη καθεδραλική πόλει Βιέννη πραγματευομένους, μη ουνίτους Ρωμαίους, τας υποκείμενους της Οθωμανικής εξουσίας, δια την εκκλησίαν, ήγουν Καπέλλαν, του Αγίου Γεωργίου, όπου ευρίσκεται εις το Στάϋερ Χόφ = Die von seiner majestat dem romischen Kaiser Joseph dem II denen in der Kaiserl. Residengstadt Wien Handelnden, der ottomanischen phorte unterthanigen nicht unirten Griechen, in Betreff ihres Gottesdienstes in der Kapelle des heil. Georgius im Stenerhof allergnadigst ertheilte Frenheit. -- εν Βιέννη της Αούστριας : παρά Ιωσήφ τω ευγενεί τω Κουρτζβέκ, 1783
http://81.186.130.244/digitalbook_280

 

000236
Antiquites Grecques : ou tableau des moeurs, usages et institutions des Grecs, dans lequel on expose tout ce qui a rapport a leurs religion... : ouvrage principalement destine a faciliter l' intelligence des auters classiques grecs. T. 1 / traduit de l' Anglais de Robinson. -- a Paris : Firmin Ditot Freres, 1837
http://81.186.130.244/digitalbook_31

 

000237
Antiquites Grecques : ou tableau des moeurs, usages et institutions des Grecs dans lequel on expose tout ce qui rapport a leurs religion... : ouvrage principalement destine a faciliter l' intelligence des auters classiques grecs. T. 2 / traduit de l' Anglais de Robinson. -- a Paris : Firmin Ditot Freres, 1837
http://81.186.130.244/digitalbook_32

 

000238
Επίσημος μετάφρασις του Γαλλικού εμπορικού νόμου και νόμος περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων / Οθων, Βασιλευς της Ελλάδος. -- 2η έκδ.. -- εν Αθήναις : εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1837
http://81.186.130.244/digitalbook_100

 

000239
{Τα }Ολύμπια : μεταφρασθέν εις την ημετέραν διάλεκτον / δράμα του Άββα Μεταστασίου του Ιταλού. -- εν Οφένη : εν τω τυπογραφείω του Πανδιδακτηρίου, 1815
http://81.186.130.244/digitalbook_225

 

000240
Histoire de la Nation Suisse : augmentee des evenements de 1815 a 1833 / par M. Henri Zschokke ; traduite de l' Allemand par C. Monnard. -- dern. edition. -- Bruxelles : Societe Belge de librairie ; Hauman, Cattoir et comp., 1837
http://81.186.130.244/digitalbook_70

 

000241
Ποινική Δικονομία = Gesetzbuch ueber das Straf - Verfahren. -- εν Ναυπλιώι : εκ του επί των Δημοσίων Τμήματος του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_123

 

000242
Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. V. 2, Theophanis chronographia ; Anastasii Bibliothecarii historia ecclesiastica / editio emendatior et copiosior consilio B. G. Nieburhrii C. F.. -- Bonnae : Impensis Ed. Weberi, 1841
http://81.186.130.244/digitalbook_4

 

000243
Οργανισμός των δικαστηρίων και συμβολαιογράφων = Gerichts - und Notariats - Ordnung. -- εν Ναυπλίω : εκ του επί των Δημοσίων Τμήματος του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_234

 

000244
Προδιοίκησις εις τον Ερμήλον ή Δημοκριθηράκλειτον / Μιχαήλου του Περδικάρι. -- [Βιέννη] : [χ.ο.], 1817
http://81.186.130.244/digitalbook_20

 

000245
Γόλδσμιθ ιστορία της Ελλάδος : από της πρώτης καταβολής των Ελληνικών πραγμάτων, άχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών, περιέχουσα και σύντομον πραγματείαν περί επιστημών και τεχνών' άμα δε και περί θρησκείας, ηθών και εθίμων των Ελλήνων, και την Βυζαντινήν ιστορίαν. Τόμος Γ΄ / μεταφρασθείσα εκ του πρωτότυπου της Αγγλικής διαλέκτου, κατά την νεωτάτην εν Λονδίνω έκδοσιν, εις την καθ' ημάς διάλεκτον, άμα δε και επαυξηθείσα υπό Δημητρίου Αλεξανδρίδου ιατρού. Νυν δε το τρίτον επιδιο ρθωθείσα εκδίδεται αύθις εις τόμους τρεις υπό Αλεξάνδρου Κ. Γκαρπολά. Φ ιλοτίμω δαπάνη Κ. Ν. Γαλάτη. -- 3η έκδ.. -- Αθήναι : εκ της Τυπογραφίας Κ. Γκαρπόλα και Συντροφίας, 1839
http://81.186.130.244/digitalbook_267

 

000246
{Der }Attische Process : vier Bucher / von Moritz Hermann Eduard Meier ; Georg Friedrich Schomann. -- Halle : Gebauerschen Buchhandlung, 1824
http://81.186.130.244/digitalbook_111

 

000247
Γόλδσμιθ ιστορία της Ελλάδος : από της πρώτης καταβολής των Ελληνικών πραγμάτων άχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών. 2ος τ. (μεθ' ενός γεωγραφικού πίνακος της Ασίας) / νυν πρώτον μεταφρασθείσα εκ του πρωτοτύπου της Αγγλικής διαλέκτου κατά την νεωτάτην εν Λονδινίω έκδοσιν εις την καθ' ημάς των Ελλήνων διάλεκτον, άμα δε και επαυξηθείσα υπό Δημητρίου Αλεξανδρίδου ιατρού. -- 1η έκδ.. -- εν Βιέννη της Αούστριας : τύποις Σραιμβλείοις, 1806
http://81.186.130.244/digitalbook_263

 

000248
Ευσεβίου του Παμφίλου Ιστορίας Εκκλησιαστικής λόγοι δέκα = Eusebii Pamphili Historiae Ecclesiasticae libri decem : ad codices manuscriptus. 2nd t. / Eduardus Burton, S. T. P.. -- Oxonii : Typographeo Academico, 1838
http://81.186.130.244/digitalbook_112

 

000249
Sophoclis Tragoediae : recognouit ac brevi annotatione scholarum in usum instruxit / Friedericus Nevius. -- Lipsiae : Frid. Chr. Guil. Vogelii, 1831
http://81.186.130.244/digitalbook_88

 

000250
Pausaniae graeciae descriptio = Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις : ad optimorum libtorum fidem accurate edita = συν πλείστη ακριβεία στερεοτύπως εκδοθείσα. Tomus I.. -- ed. stereotypa. -- Lipsiae : ex Officina Car. Tauchnitii, 1818
http://81.186.130.244/digitalbook_59

 

000251
Appiani Alexandrini Romanarum historiarum quae supersunt = Αππιανού Αλεξανδρέως Ρωμαϊκών ιστοριών τα σωζόμενα : ad optimorum librorum fidem = συν πλείστη ακριβεία στερεοτύπως εκδοθέντα. Tomus I. -- ed. stereotypa. -- Lipsiae : ex Officina Car. Tauchnitii, 1818
http://81.186.130.244/digitalbook_55

 

000252
Appiani Alexandrini Romanarum historiarum quae supersunt = Αππιανού Αλεξανδρέως Ρωμαϊκών ιστοριών τα σωζόμενα : ad optimorum librorum fidem = συν πλείστη ακριβεία στερεοτύπως εκδοθέντα. Tomus ΙΙ. -- ed. stereotypa. -- Lipsiae : ex Officina Car. Tauchnitii, 1818
http://81.186.130.244/digitalbook_56

 

000253
Appiani Alexandrini Romanarum historiarum quae supersunt = Αππιανού Αλεξανδρέως Ρωμαϊκών ιστοριών τα σωζόμενα : ad optimorum librorum fidem = συν πλείστη ακριβεία στερεοτύπως εκδοθέντα.. ΙΙΙ. t.. -- ed. stereotypa. -- Lipsiae : ex Officina Car. Tauchnitii, 1818
http://81.186.130.244/digitalbook_57

 

000254
Appiani Alexandrini Romanarum historiarum quae supersunt = Αππιάνου Αλεξανδρέως Ρωμαϊκών ιστοριών τα σωζόμενα : ad optimorum librorum fidem = συν πλείστη ακριβεία στερεοτύπως εκδοθέντα. Tomus IV. -- ed. stereotypa. -- Lipsiae : ex Officina Car. Tauchnitii, 1818
http://81.186.130.244/digitalbook_58

 

000255
Pausaniae Graeciae Descriptio = Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις : ad optimorum libtorum fidem accurate edita = συν πλείστη ακριβεία στερεοτύπως εκδοθείσα. Tomus II. -- Lipsiae : ex Officina Car. Tauchnitii, 1818
http://81.186.130.244/digitalbook_60

 

000256
Historiae Iuris Attici de Bonis Damnatorum et Fiscalium Debitorum : libri duo / Mauriti Hermanni Eduardi Meieri. -- Berolini : Impensis Maureri Bibliopolae, 1819
http://81.186.130.244/digitalbook_229

 

000257
{Ο }Λέανδρος / υπό Παναγιώτου Σούτσου. -- εν Ναυπλίω : τύποις Κωνσταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως και Κωνσταντίνου Ιωαννίδου Σμυρναίου, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_153

 

000258
Ναπολεόντειοι ιδέαι / υπό Λουδοβίκου Ναπολέοντος Βοναπάρτου ; μετάφρασις Μαρίας - Αμαλίας Βάϊερ. -- εν Ερμουπόλει : εκ της τυπογραφίας Γεωργίου Πολυμέρη, 1849
http://81.186.130.244/digitalbook_282

 

000259
Δοκίμιον εγχειριδίου ηθικής θεολογίας : χάριν των εν Ελλάδι χριστιανών της Καθολικής Εκκλησίας / συνταχθέν υπό Ι. Δε Κιγάλλα. -- εν Ερμουπόλει : τύποις Γεωργίου Μελιστάγους Μακεδόνος, 1851
http://81.186.130.244/digitalbook_286

 

000260
Εξαήμερον ήτοι, Κοσμουργία του αυτού Ιάμβεια εις τον μάταιον βίον = Opus sex dierum, sev Mundi Opificium ejusdem semariide Vanitate vitae / Γεωργίου του Πισίδου διακόνου και χαρτοφύλακος της μεγάλης του Θεού Εκκλησίας ; omnia nunc primum Graece in lucem edita, et Latinis versibus... expressa per Fed. Morellum... cum fragmentis ex Suida et aliis. -- Lutetiae : Apud Federicum Morellum Typographum Regium, 1584
http://81.186.130.244/digitalbook_288

 

000261
Αρριανού τα σωζόμενα : ήτοι περί Αναβάσεως Αλεξάνδρου βιβλία επτά, η Ινδική, οι Περίπλοι τούτε Ευξείνου Πόντου και της Ερυθράς, ο Κυνηγετικός, τα Τακτικά, εν οις προσετέθησαν και τα του Λιλιανού, Έκταξις κατά Αλάνων, το Εγχειρίδιον του Επικτήτου, oμιλίαι ή Διατριβαί Επικτήτου βιβλία τέσσερα, και άλλα τινά αποσωθέντα αποσπασμάτια. Τόμος τέταρτος / επεξεργασθέντα και εκδοθέντα υπό Νεόφυτου Δούκα εις τόμους εφτά. -- εν Βιέννη της Αούστριας : εκ της τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου, 1809
http://81.186.130.244/digitalbook_257

 

000262
Αρριανού τα σωζόμενα : ήτοι περί Αναβάσεως Αλεξάνδρου βιβλία επτά, η Ινδική, οι Περίπλοι τούτε Ευξείνου Πόντου και της Ερυθράς, ο Κυνηγετικός, τα Τακτικά, εν οις προσετέθησαν και τα του Λιλιανού, Έκταξις κατά Αλάνων, το Εγχειρίδιον του Επικτήτου, oμιλίαι ή Διατριβαί Επικτήτου βιβλία τέσσερα, και άλλα τινά αποσωθέντα αποσπασμάτια. Τόμος πέμπτος / επεξεργασθέντα και εκδοθέντα εις τόμους επτά υπό Νεοφύτου Δούκα. -- εν Βιέννη της Αούστριας : εκ της τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου, 1809
http://81.186.130.244/digitalbook_258

 

000263
Αρριανού τα σωζόμενα : ήτοι περί Αναβάσεως Αλεξάνδρου βιβλία επτά, η Ινδική, οι Περίπλοι τούτε Ευξείνου Πόντου και της Ερυθράς, ο Κυνηγετικός, τα Τακτικά, εν οις προσετέθησαν και τα του Λιλιανού, Έκταξις κατά Αλάνων, το Εγχειρίδιον του Επικτήτου, oμιλίαι ή Διατριβαί Επικτήτου βιβλία τέσσερα, και άλλα τινά αποσωθέντα αποσπασμάτια. Τόμος έκτος / επεξεργασθέντα και εκδοθέντα υπό Νεοφύτου Δούκα εις τόμους επτά. -- εν Βιέννη της Αούστριας : εκ της τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου, 1809
http://81.186.130.244/digitalbook_259

 

000264
Στοιχεία της ηθικής επιστήμης : συντμηθέντα προς χρήσιν των σχολείων και γυμνασίων υπό του συγγραφέως οις προσετέθη και το Σύνταγμα της Ελλάδος μεθ' ιστορικής εισαγωγής / υπό Φραγγίσκου Ουαιλάνδου. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Νικολάου Αγγελίδου, 1845
http://81.186.130.244/digitalbook_146

 

000265
Διατριβή περί της εν Ζακύνθω ελληνικής επιγραφής / συνταχθείσα υπό Γ. Χρυσοβέργη. -- εν Ναυπλίω : εκ της τυπογραφίας Κ. Ράλλη, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_128

 

000266
Συμαϊς ή ιστορία της εν Σύμη Απολλωνιάδος Σχολής : ιδίως δε της Αγιογραφικής καθεδρίας και πρόδρομος των ανέκδοτων ελληνικών χειρογράφων / συγγραφείσα μεν υπό Μελετίου Ιερομονάχου του εκ Χίου το ασλστ΄ μ.Χ. ; εκδοθείσα δε το πρώτον υπό Κωνσταντίνου Σιμωνίδου απαραλλάκτως μετά σημειώσεων και προλεγομένων. -- Αθηνήισι : τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βαφά, 1849
http://81.186.130.244/digitalbook_188

 

000267
Domitii Ulpiani quae vocant Fragmenta sive excerpta ex Ulpiani libro singulari regularum : Accedunt eiusdem Institutionum aliaque veteris ivris romani fragmentan / Domitii Ulpiani ; Tertium emendavit et critica locorumque similium annotatione instruxit Eduardus Boecking. -- Bonnae : Impensis Adollphi Marci, 1855
http://81.186.130.244/digitalbook_42

 

000268
Διάταγμα περί εκλογής δημοτικών αρχών. -- [εν Ναυπλίω] : [εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας], 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_127

 

000269
[Απάντησις προς τα κατ' αυτού εν τω 142 αριθμώ του Αστέρος της Ανατολής γεγραμμένα] / Κ. Σ. Κοντού. -- [χ.τ.] : [χ.ο.], [1862;]
http://81.186.130.244/digitalbook_179

 

000270
{Τα }Κεφαλληνιακά, ή, αναφορά συνταχθείσα δια την βουλήν των αντιπροσώπων της Ιονίου Επικρατείας / υπό Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου εξορίστου εις Κύθηρα. -- εν Κεφαλληνία : εκ της τυπογραφίας Η Κεφαλληνία, 1850
http://81.186.130.244/digitalbook_284

 

000271
Περί των πολιτικών ομολογιών / υπό Ανδρέου Δ. Μαυρομμάτου ; Ν. Τιμολέοντος Βουλγάρεως. -- εν Κερκύρα : Τυπογραφείον Ερμής Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1850
http://81.186.130.244/digitalbook_285

 

000272
Θεωρούντες την εσχάτην πενίαν, εις την οποίαν υπέπεσαν οι λαοί της Ελλάδος...... Ψηφισμα ΛΓ, Αρ. 12.574 / Ο κυβερνήτης Ι.Α. Καποδίστριας. -- εν Αιγίνη : [εν τηι Εθνικηι Τυπογραφίαι], 1829
http://81.186.130.244/digitalbook_205

 

000273
[Περί του διοργανισμού δικαστηρίων]. -- [εν Αιγίνη] : [εν τηι Εθνικηι Τυπογραφίαι], 1829
http://81.186.130.244/digitalbook_207

 

000274
Gaii Institutionum, commentarii quattuor / tertium recognovit Eduardus Bocking. -- Prostand Bonnae : Apud Adolphum Marcum, 1850
http://81.186.130.244/digitalbook_41

 

000275
Απολογία Αλεξάνδρου Σούτσου : συντεθείσα δια την δικάσιμον ημέραν. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Α. Αγγελίδου, 1839
http://81.186.130.244/digitalbook_132

 

000276
{Η }Βοσκοπούλα των Άλπεων / [υπό Μαρμοντέλ] ; [μετεφράσθη εις την ημετέραν απλήν διάλεκτον υπό Ρήγα Βελεστινλή]. -- εν Οφένη : εν τω τυπογραφείω του Πανδιδακτηρίου, 1815
http://81.186.130.244/digitalbook_226

 

000277
{Ο }πρώτος ναύτης : ποίημα εις δύο άσματα / Γεσνέρου γερμανού ποιητού ; μετεφρασθέν εις την ημετέραν παρά Αντωνίω Κορωνίου Χίου. -- εν Οφένη : εν τω τυπογραφείω του Πανδιδακτηρίου, 1815
http://81.186.130.244/digitalbook_227

 

000278
{Η }δίκη του συντάκτου της Αθήνας κατηγορηθέντος επί εξυβρίσει τιμής υπό Γ. Αθανασίου Αρεοπαγίτου και καταδικασθέντος την 21 Νοεμβρίου 1836 επί προσβολής τιμής. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Κωνσταντίνου Νικολαϊδου, 1837
http://81.186.130.244/digitalbook_102

 

000279
Υπόμνημα περί της υποθέσεως Σπυρίδωνος Παππάσιμου και Χρηστ. Νικολαϊδου δικασθείσης παρά της μικτής επιτροπής / Σπυρίδωνος Παππασίμου. -- εν Αθήναις : εκ της Φιλολάου Τυπογραφίας, 1841
http://81.186.130.244/digitalbook_93

 

000280
Ράγγου Βάνσα ή γενεαλογία του Ράγγου / μεταφρασθείσα εκ του βραχμανικού παρά Δημητρίου Γαλάνου ; μετά προλεγόμενον και παρατηρήσεων αθξηθείσα, δαπάνη μεν και μελέτη Γεωργίου Κ. Τυπάλδου ; επιστασία δε και διορθώσει Γ. Αποστολίδου Κοσμητού. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος, 1850
http://81.186.130.244/digitalbook_150

 

000281
Legge organica dell' ordine giudiziario degli Stati Uniti delle Isole Jonie. -- Corfu : nella Tipografia del Governo, 1841
http://81.186.130.244/digitalbook_133

 

000282
Εγχειρίδιον περί επαρχίας Φιλιππουπόλεως, ή, περιγραφή αυτής / συντεθείσα υπό του αιδεσιμολογιωτάτου Οικονομου κυρίου Κωνσταντίνου Ιερέως Φιλιππουπολίτου ; εκδοθείσα δαπάνη του Πανιερωτάτου αγίου Φιλιππουπόλεως κυρίου Παίσιου. -- εν Βιέννη της Αούστριας : παρά τω τυπογράφω Δημητρίω Δαβιδοβίκη, 1819
http://81.186.130.244/digitalbook_157

 

000283
Εξακολούθησις των Προλεγόμενων εις τα υπομνήματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη / [Γ. Τερτζέτης]. -- εν Αθήναις : τύποις Νικολάου Αγγελίδου, 1852
http://81.186.130.244/digitalbook_3

 

000284
Πολιτική δικονομία του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. -- Κέρκυρα : εν τη τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1851
http://81.186.130.244/digitalbook_36

 

000285
Ποινική δικονομία του Ηνωμένου κράτους των Ιονίων Νήσων. -- Κέρκυρα : εν τη τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1851
http://81.186.130.244/digitalbook_37

 

000286
{Η }Τουρκόμαχος Ελλάς : ποίημα επικόν εις άσματα δώδεκα. 1ος τ., Περιέχων άσματα δώδεκα / υπό Αλεξάνδρου Σούτσου. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Ι. Αγγελόπουλου, 1850
http://81.186.130.244/digitalbook_163

 

000287
{Ο }κομήτης : τα άπαντα του Συντάγματος / υπό Α. Κ.. -- εν Αθήναις : [χ.ό.], 1843
http://81.186.130.244/digitalbook_164

 

000288
Άσμα πολεμιστήριον / υπό Αλέξανδρου Σούτσου. -- εν Αθήναις : τύποις Χρήστου Α. Δούκα, 1848
http://81.186.130.244/digitalbook_165

 

000289
Διατριβή περί της ευθανασίας ή περί της περί τον θάνατον καρτερίας / Υπό μεν του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου του Βουλγάρεως ; μετατυπωθείσα υπό Θ. Χόϊδαν του Θεσσαλονικέως. -- εν Αθήναις : τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1846
http://81.186.130.244/digitalbook_291

 

000290
Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος κατά την Ε΄ Εθνικήν Συνέλευσιν / εκιδόμενον νυν το πρώτον υπό Ανδρέου Ζ. Μαμούκα. -- Αθήνησιν : εκ της τυπογραφίας Π. Β. Μελαχούρη & Φ. Καραμπίνη, 1843
http://81.186.130.244/digitalbook_107

 

000291
Ποινικός κώδηξ του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. -- Κέρκυρα : εν τη τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1851
http://81.186.130.244/digitalbook_125

 

000292
Ποινικός νόμος του Βασιλείου της Ελλάδος. -- εν Αθήναις : εκ του Πρώτου Τμήματος της Β. Τυπογραφίας, 1835
http://81.186.130.244/digitalbook_223

 

000293
Συνοπτική ιστορία της Επτανήσου / συνερανισθέντα εκ διαφόρων υπό Γ. Χρυσοβέργη. -- εν Ναυπλίω : εκ της τυπογραφίας Κ. Ράλλη, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_129

 

000294
Βίος Θεμιστοκλέους του Αθηναίου / συλλεχθείς εκ πολλών συγγραφέων και παραφρασθείς εις την απλουστέραν Ελληνικήν γλώσσαν υπό Αθανασίου του Σταγειρίτου. -- εν Βιέννη της Αούστριας : εν τη τυπογραφία του Ιωάνν. Βαρθ. Τσβεκίου, 1816
http://81.186.130.244/digitalbook_168

 

000295
Νεοφύτου Δούκα απάντησις Β΄ προς Αλέξανδρον Βασιλείου. -- εν Βιέννη της Αούστριας : [χ.ο.], 1809
http://81.186.130.244/digitalbook_261

 

000296
Ελληνικός καθρέπτης : ήτοι σύντομος βιβογραφία των άχρι του ΙΕ΄ αιώνος ακμασάντων Ελλήνων και τινών εκκλησιαστικών συγγραφέων κατά χρονολογικήν πρόοδον μετά της περιγραφής των σωζομένων και τύποις εκδιδομένων συγγραμμάτων και αρίστων εκδόσεων / εκ διαφόρων συγγραφέων συνερανισθείς υπό Δημητρίου Αλεξανδρίδου ιατρού. -- εν Βιέννη της Αούστριας : τύποις Σραιμβλείοις, 1806
http://81.186.130.244/digitalbook_268

 

000297
Εγκληματική διαδικασία. -- εν Αιγίνη : εν τη Εθνική Τυπογραφία, 1829
http://81.186.130.244/digitalbook_204

 

000298
Απάνθισμα των εγκληματικών της Β΄ Εθνικής Συνελεύσεως των Ελλήνων : κατά τον υπ' αριθ. ΛΓ του κώδηκος των νόμων. -- εν Αιγίνη : εν τη Εθνική Τυπογραφία, 1829
http://81.186.130.244/digitalbook_206

 

000299
Οργανισμός των δικαστηρίων και συμβολαιογραφών = Gerichts - und Notariats - Ordnung. -- εν Ναυπλίω : εκ του επί των Δημοσίων Τμήματος του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1834
http://81.186.130.244/digitalbook_234

 

000300
Κατήχησις των κυριωτέρων κοινωνικών καθηκόντων, ήτοι ανάπτυξις των κυριοτέρων του κοινωνικού δικαιώματος και χρέους : προς χρήσιν και ωφέλειαν της νεολαίας / συνταθείσα υπό Μ. Χρησταρή. -- εν Βουκουρεστίοις : εκ του τυπογραφείου Ι. Ηλιάδου, 1831
http://81.186.130.244/digitalbook_220

 

000301
Εδουάρδου Γίββωνος ιστορίας της παρακμής και πτώσεως του Ρωμαϊκού Κράτους. ΜΔ΄ κεφ., Περιέχον την ιστορίαν του Ρωμαϊκού δικαίου. -- Αθήναι : εκ της Φιλολάου τυπογραφίας, 1840
http://81.186.130.244/digitalbook_94

 

000302
Διάταγμα περί εκκαθαρίσεως, διαγραφής, εκτίσεως, καταλογισμού και απολήψεως των εξόδων της ποινικής δικαιοδοσίας = Verordnung die Liquidirung, Anweisung, Ausbezahlung, Verrechnung und Beitreibung der Gerichtskosten in Strafsachen betreffend : παράρτημα του Αριθ. 13 της Εφημ. της Κυβερνήσεως του 1835 έτους = beilage zu No 13 des Jahrganges 1835 des Regierungsblattes. -- εν Αθήναις : [χ.ο.], 1835
http://81.186.130.244/digitalbook_98

 

000303
Ποινική διατίμησις = Tarif der Strafgerichtskosten : παράρτημα του Αριθ. 41 έτους 1834 της Εφημ. της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος = beilage zu No 41 des Jahrganges 1834 des Regierungsblattes. -- [εν Αθήναις] : εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1835
http://81.186.130.244/digitalbook_97

 

000304
Εφημερίς των εφημερίδων = Journal des journaux. Φυλλάδ. Α΄ - Φυλλάδ. ΣΤ΄ / υπό Αλεξάνδρου Σούτσου. -- Αθήναι : [χ.ο.], 1836
http://81.186.130.244/digitalbook_184-189-87

 

000305
Αλέξανδρος ο Στούρζας : βιογραφικόν σχεδίασμα / υπό του πρεσβύτερου και οικονόμου Κωνσταντίνου του εξ Οικονόμου. -- Αθήνησι : τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα, 1855
http://81.186.130.244/digitalbook_174

 

000306
Ομηρόκεντρα, α και κέντωνες / μετατυπωθέντα εκ της υπό Λουδοβίκου Ερρίκου Τευχέρου εκδόσεως το 1793 εν Λειψία, το πρώτον ήδη υπό Γ. Θ. Παγώντος. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Χρήστου Δούκα, 1859
http://81.186.130.244/digitalbook_175

 

000307
Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ; : Σκέψεις περί ελληνικής ποιήσεως / υπό Σπ. Ζαμπέλιου. -- εν Αθήναις : Τύποις Π. Σούτσα και Α. Κτενά, 1859
http://81.186.130.244/digitalbook_176

 

000308
Πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως / μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού από την υπό του Χάμερ συγγραφείσαν ιστορίαν της Οθωμανικής αυτοκρατορίας υπό Α. Ι. Κομπότου. -- Αθήνησι : τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1855
http://81.186.130.244/digitalbook_177

 

000309
Ανασκευή του πλου και της περιηγήσεως εις Πάτμον του κυρίου Μ. Βρατσάνου / υπό Ι. Σακκελίωνος. -- εν Σμύρνη : εκ της τυπογραφίας Ι. Μαγνήτος, 1861
http://81.186.130.244/digitalbook_178

 

000310
Περί αρχαίων Αθηνών : Αλεξ.[άνδρου] Ρ. Ραγκαβή. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου της Λακωνίας, 1861
http://81.186.130.244/digitalbook_180

 

000311
Εισαγωγήν εις τον Θουκυδίδην : μετά εικόνος του Θουκυδίδου, δια τους μαθητάς της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής προ πάντων / εκδοθείσα υπό Αθ. Σ. Ρουσόπουλου. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου της Λακωνίας, 1861
http://81.186.130.244/digitalbook_181

 

000312
Περί του Ρωμαϊκού ζητήματος : προστεθέντος νέου προλόγου, εκ του γαλλικού επί της Ε΄εκδόσεως του 1860 / Ε. Αμπού. -- Αθηνήισιν : εκ του τυπογραφείου της Αθήνας, 1860
http://81.186.130.244/digitalbook_182

 

000313
Dizionario Legale. Vol. III / dal Girolamo Sacchetti. -- Firenze : Nella Stamperia Granducale, 1827
http://81.186.130.244/digitalbook_273

 

000314
Dizionario Legale. Vol. V / dal Girolamo Sacchetti. -- Firenze : Nella Stamperia Granducale, 1833
http://81.186.130.244/digitalbook_275

 

000315
{Τα }δώδεκα Ευαγγέλια των Αγίων Παθών του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, μετά προσθήκης ενός ευλαβούς Αντιφώνα εις τον Εσταυρωμένον = Li dodici Vangeli della Santa Passione di Nostro Signore Gesu Christo, coll' aggiunta di una devota Antifona al Crocifisso. -- εν Βενετία : παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1830
http://81.186.130.244/digitalbook_138

 

000316
{Η }Ελληνεγερσία / υπό Αλεξάνδρου Σούτσου. -- εν Αθήναις : [χ.ο.], 1848
http://81.186.130.244/digitalbook_137

 

000317
Διογένης ή ενεστώσα κατάστασις της Ελλάδος : ποίημα / συνταχθέν παρά του Αριστείδου Χρυσοβέργη. -- εν Ύδρα : εκ της τυπογραφίας "Ο Ανεξάρτητος" Παντελή Κ. Παντελή, 1836
http://81.186.130.244/digitalbook_136

 

000318
Λυκούργου λόγος κατά Λεωκράτους / εκδόντος και διορθωσάντος Α.[δαμάντιου] Κ.[οραή]. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Κωνστ. Γκαρπόλα, 1840
http://81.186.130.244/digitalbook_135

 

000319
Περί του Γενικού Γραμματέως του Εκτελεστικού. -- [εν Ναυπλίω] : [χ.ο.], 1825
http://81.186.130.244/digitalbook_134