Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία
Σημείωση σκοπού
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική περιγραφή

Εργαλείο έρευνας για το αρχείο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής ΒόλουΕπισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH M C2
Τίτλος: Αρχείο της Κοινοτήτας Αγίας Παρασκευής Βόλου
Ημερομηνία παραγωγής υλικού 1914 - 1971
Επίπεδο περιγραφής: Υπο-αρχείο
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 8 βιβλία, 33 φάκελοι
Όνομα παραγωγού: Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Η Κοινότητα Νέων Παγασών καταργήθηκε με το Ν.Δ.1157 (26/5/1972). Στη συνέχεια το αρχείο περιήλθε στο Δήμο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Παρουσίαση περιεχομένου

Περιέχει πρακτικά βιβλία των αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, ληξιαρχικά και δημογραφικά στοιχεία των κατοίκων της κοινότητας, οικονομικά στοιχεία της κοινότητας, καθώς και φακέλους αλληλογραφίας της κοινότητας.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Τον Οκτώβριο του 1996 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου παρέλαβε από το χώρο του Δημαρχείου σε μία εισαγωγή το αρχείο της Κοινότητας της Αγία Παρασκευής Βόλου.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Ταξινομήθηκε θεματικά και χρονολογικά

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Συλλογικό όργανο

Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου

Θέμα

Δημογραφία -- Βόλος
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Κοινότητες

Γεωγραφικός τόπος

Βόλος -- Πληθυσμός
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική περιγραφή

Βιβλίο 40.1 Μητρώον Αρρένων - Ληξιαρχικά [1914 - 1924]
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Μητρώα
Βιβλίο 40.37 Πρωτόκολλον αλληλογραφίας [1918 - 1921]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Βιβλίο 40.38 Πρωτόκολλον αλληλογραφίας [1928 - 1933]
Συλλογικό όργνανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 40.5 Εκλογικά [1928 - 1946]
Περιεχόμενο
Εκλογικοί κατάλογοι της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής 1928, 1932, 1934, 1946
Θέμα
Εκλογές -- Βόλος -- Εκλογικοί κατάλογοι
Δημογραφία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Εκλογικοί κατάλογοι
Φάκελος 40.21 Φάκελος εισερχόμενων εγγράφων [1945 - 1946]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία εισερχομένων εγγράφων
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 40.6 Αγία Παρασκευή, αιτήσεις [1945 - 1951]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις για πιστοποιητικά γάμου γεννήσεων θανάτων και για διορισμό υπαλλήλων
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φάκελος 40.17 Εγκύκλιοι [1946]
Περιεχόμενο
Διάφοροι εγκύκλιοι υπουργείων Εσωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Στρατιωτικών
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 40.22 Διάφοραι αρχαί [1946 - 1948]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 40.7 Συνταξιούχοι, θύματα πολέμου [1946 - 1948]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις για πληρωμή στρατιωτικών συντάξεων
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Θέμα
Στρατός -- Μισθοί, συντάξεις κ.λ.π.
Ασφάλιση, Κοινωνική -- Συντάξεις
Φάκελος 40.14 Βεβαιώσεις εσόδων [1946 - 1951]
Περιεχόμενο
Συμβολαιογραφική πράξη, συγκεντρωτικές καταστάσεις κοινοτικών εσόδων από ενοίκια 1946 - 1951
Σημείο πρόσβασης
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Δημόσια έσοδα
Φάκελος 40.2 Μητρώον Αρρένων - Ληξιαρχικά [1947 - 1949]
Περιεχόμενο
1. Δηλώσεις γεννήσεων, βαπτίσεων, γάμου, θανάτου και άλλα. 2. Εκθέσεις επιθεωρήσεως τηρούμενων βιβλίων και φακέλων 1948
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Μητρώα
Φάκελος 40.10 Αποφάσεις καθορισμού μισθών και εξόδων παραστάσεων προέδρου [1947 - 1951]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις διορισμού κοινοτικών συμβούλων
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φάκελος 40.9 Διορισμός Κοινοτικού Συμβουλίου Πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής [1947 - 1951]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις διορισμών των κοινοτικών συμβουλίων
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φάκελος 40.4 Ληξιαρχικά [1947 - 1951]
Περιεχόμενο
Δηλώσεις γάμου 1950 - 51, δηλώσεις βαπτίσεως 1950 - 51, αποσπάσματα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως 1947, '48, ΄50, '51
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Φάκελος 40.8 Φάκελος Αγίας Παρασκευής, αγροφυλακής, υδρονομής, αρδευτικά [1947 - 1951]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις για τον διορισμό υδρονομέων και αγροφυλάκων. Αποφάσεις Κοινότητας Αγίας Παρασκευής
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού
Φάκελος 40.3 Γενικός φάκελος δικαστικών αποφάσεων διορθώσεως ληξιαρχικών πράξεων άλλων μεταβολών 1ο γεννήσεων, 2ο γάμων, 3ο θανάτων. [1949]
Περιεχόμενο
Δελτία αποβιώσεως
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Φάκελος 40.11 Προσωπική εργασία [1949 - 1950]
Περιεχόμενο
Ονομαστική κατάσταση προσωρινής εργασίας για την καταπολέμηση αρουραίων της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής κατόπιν της Διευθύνσεως Γεωργίας Μαγνησίας
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Θέμα
Ποντίκια -- Έλεγχος
Φάκελος 40.13 Απογραφή πληθυσμού 1951 [1951]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι και οδηγίες για τον διορισμό και την εργασία των απογραφών
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Θέμα
Δημογραφική έρευνα -- Ελλάς
Βιβλίο 40.39 Βιβλίον αποφάσεων Κοινοιτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής από 1-1-1955 έως 9-10-1955 [1955]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου. Κοινοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 40.23 Έγγραφα διαφόρων αρχών και αιτήσεις ιδιωτών [1955]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία εισερχόμενα εξερχόμενα κοινότητας
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 40.18 Έτος 1955. Κοινότης Αγίας Παρασκευής. Εγκύκλιοι διαταγαί Υπουργείων και Νομαρχίας [1955]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Θέμα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Διοίκηση και οργάνωση -- Εγκύκλιοι
Βιβλίο 40.35 Χρηματικά εντάλματα από 41-89 χρήσεως 1955 - 1956 [1955 - 1956]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες
Βιβλίο 40.34 Χρηματικά εντάλματα από 57/23-5-1955 μέχρι 68 χρήσεως 1954 - 1955 και από 1-40 χρήσεως 1955 - 1956 [1955 - 1956]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες
Φάκελος 40.24 Έγγραφα διαφόρων αρχών και αιτήσεις ιδιωτών [1956]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία εισερχόμενα εξερχόμενα κοινότητας
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 40.25 Έγγραφα διαφόρων αρχών και αιτήσεις ιδιωτών [1958]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία εισερχόμενα εξερχόμενα κοινότητας
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 40.26 Έγγραφα διαφόρων αρχών και αιτήσεις ιδιωτών [1959]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία εισερχόμενα εξερχόμενα κοινότητας
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Βιβλίο 40.36 Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της Κοινότητος Αγίας Παρασκευής. Οικονομικό έτος 1959 [1959]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Προϋπολογισμός
Βιβλίο 40.40 Βιβλίον αποφάσεων Κοινοιτικού Συμβουλίου από 1-84 έτους 1960, 1-76 έτους 1961, 1-47 έτους 1962 [1959 - 1962]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου. Κοινοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 40.12 Φάκελος εγκυκλίων διαταγών και αποφάσεις επιβολής προσωπικής εργασίας [1959 - 1969]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις σχετικά με την επιβολή προσωπικής εργασίας για την καταπολέμηση της ακρίδας και των αρουραίων. Ονομαστικοί κατάλογοι υπόχρων προσωπικής εργασίας 1960 - 67 και 1967 - 69
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Θέμα
Ποντίκια -- Έλεγχος
Ακρίδες -- Έλεγχος
Φάκελος 40.27 Έγγραφα διαφόρων αρχών και αιτήσεις ιδιωτών [1960]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία εισερχόμενα εξερχόμενα κοινότητας
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 40.28 Έγγραφα διαφόρων αρχών και αιτήσεις ιδιωτών [1961]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία εισερχόμενα εξερχόμενα κοινότητας
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 40.19 Φάκελος εκλογικών καταλόγων και εγκυκλίων εκδόσεως αστυνομικών ταυτοτήτων [1961 - 1971]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι
Θέμα
Εκλογές -- Κοινότητα Αγίας Παρασκευής (Βόλος) -- Εκλογικοί κατάλογοι
Δημογραφία -- Βόλος
Φάκελος 40.29 Έγγραφα διαφόρων αρχών και αιτήσεις ιδιωτών [1962]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία εισερχόμενα εξερχόμενα κοινότητας
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 40.30 Έγγραφα διαφόρων αρχών και αιτήσεις ιδιωτών [1963]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία εισερχόμενα εξερχόμενα κοινότητας
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 40.31 Έγγραφα διαφόρων αρχών και αιτήσεις ιδιωτών [1964]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία εισερχόμενα εξερχόμενα κοινότητας
Σημείο πρόσβασης
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 1.126 Κοινωνικη Πρόνοια [1964 - 1971]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά απορίας, πρακτικά επιτροπών απορίας
Σημείο πρόσβασης
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Κοινωνική πρόνοια
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Κοινωνική πολιτική
Φάκελος 40.20 Εγκύκλιοι διαταγαί υπουργείων και Νομάρχου [1966]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Θέμα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Διοίκηση και οργάνωση -- Εγκύκλιοι
Φάκελος 40.15 Έτος 1966. Κοινότης Αγίας Παρασκευής. Φορολογικά [1966]
Περιεχόμενο
Φορολογικά στοιχεία, εισφορές, αποδεικτικά είσπραξης εσόδων από τίτλους
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Δημόσια έσοδα
Φάκελος 40.16 Έτος 1967. Κοινότης Αγίας Παρασκευής. Φορολογικά [1967 - 1968]
Περιεχόμενο
Παραστατικά και συγκεντρωτικοί κατάλογοι φορολογικών υποχρεώσεων της Κοινότητας
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Φορολογία
Φάκελος 40.32 Έγγραφα διαφόρων αρχών και αιτήσεις ιδιωτών [1970]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία εισερχόμενα εξερχόμενα κοινότητας
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 40.33 Έγγραφα διαφόρων αρχών και αιτήσεις ιδιωτών [1971]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία εισερχόμενα εξερχόμενα κοινότητας
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Βόλου -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων