Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία
Σημείωση σκοπού
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική περιγραφή

Εργαλείο έρευνας για το αρχείο του Δημοτολογίου του Δήμου Βόλου (Παγασών)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH M D1/2
Τίτλος: Αρχείο του Γραφείου του Δημοτολογίου του Δήμου Βόλου (Παγασών)
Ημερομηνία παραγωγής υλικού 1896 - 1982
Επίπεδο περιγραφής: Υπο-σειρά
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 61 βιβλία, 122 φάκελοι
Όνομα παραγωγού: Δήμος Βόλου. Γραφείο Δημοτολογίου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Βλ. Ιστορικό διάγραμμα του Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Παρουσίαση περιεχομένου

Το αρχείο περιέχει βιβλία μητρώου, πιστοποιητικά γεννήσεων και οικογενειακής κατάστασης, αιτήσεις πολιτογράφησης και μεταδημότευσης, πιστοποιητικά και αιτήσεις εγγραφής προσφύγων, εκλογικούς καταλόγους, και απογραφές συνοικιακών συμβουλίων.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Το αρχείου του Δημοτολογίου αποτελεί μέρος του συνόλου του αρχείου του Δήμου Βόλου, που φυλάσσονταν στο υπόγειο του Δημαρχείου Βόλου. Οι συχνές πλημμύρες στο χώρο του υπογείου κατέστρεψαν ένα μεγάλο μέρος του υλικού ενώ η υγρασία και η χαμηλή θερμοκρασία δημιούργησαν σημαντικές φθορές σε άλλα. Με την ίδρυση του Δημοτικού Κέντρου Ιστορικών Ερευνών και Τεκμηρίωσης ο Δήμος Βόλου ανέθεσε στο Κέντρο την καταγραφή, αρχειοθέτηση, συντήρηση, φύλαξη του ιστορικού αρχείου του Δήμου Βόλου καθώς και την οργάνωση της πρόσβασης των ερευνητών στα αρχεία του Δήμου.

Από το 1992 έως το 2003 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης έχει παραλάβει σε 21 διαφορετικές εισαγωγές τμήμα του αρχείου του Δήμου Βόλου (Παγασών). Υλικό που αφορά το Δημοτολόγιο του Δήμου βρέθηκε σε 7 από αυτές.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Βλ. σύστημα ταξινόμησης αρχείου Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Συλλογικό όργανο

Δήμος Βόλου
Δήμος Βόλου. Γραφείο Δημοτολογίου
Δήμος Βόλου. Συνοικιακά συμβούλια

Θέμα

Γεννήσεις -- Βόλος
Δημογραφία -- Βόλος
Εκλογές
Μητρώα
Πληθυσμός
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες

Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα

Βόλος -- Πληθυσμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική περιγραφή

Βιβλίο 17.399 Βιβλίο πληθυσμού δημοτών [χ.χ.]
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Πληθυσμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.62 Δελτία απογραφής για τα συνοικιακά συμβούλια [χ.χ.]
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Πληθυσμός
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Συνοικιακά συμβούλια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 38.1 Δημοτολόγιο του Δήμου Παγασών ανανεωθέν εν έτη 1896 [1896 - 1952]
Περιεχόμενο
Ονομαστική απογραφή των δημοτών του Δήμου και της Επαρχίας Βόλου και λεπτομέρειες που αφορούν στην ιθαγένεια, στην ηλικία, στην οικογενειακή κατάσταση, στο επάγγελμα, στην πατρίδα, στη κατοικία, στη θρησκεία, στο δικαίωμα τους ως Δημότες και στα στοιχεία της εγγραφής τους στο δημοτολόγιο.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Πληθυσμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.50 Αιτήσεις πολιτογραφήσεως Λ (ΝΔ 19-10-22) [1922]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης προς το Δήμο Παγασών, πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων με επώνυμο που αρχίζει από Λ και επισυναπτόμενες φωτογραφίες. Πιστοποιούνται από το Σύνδεσμο Μικρασιατών εν Βόλω.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.31 Πιστοποιητικά προσφύγων Β [1922]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από το Σύνδεσμο Μικρασιατών εν Βόλω, και την Επιτροπή Πολιτογραφήσης Προσφύγων Βόλου.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.34 Πιστοποιητικά προσφύγων Δ [1922]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης, πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων (με φωτογραφίες) από το Σύνδεσμο Μικρασιατών εν Βόλω.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.44 Πιστοποιητικά προσφύγων Κ (Δεκέμβριος 1922). [1922 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης , πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων (με φωτογραφίες) από το Σύνδεσμο Μικρασιατών εν Βόλω, και το Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη".
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.42 Πιστοποιητικά προσφύγων Κ (Ν.Δ. 19-10/11/22) [1922]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης, πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων (με φωτογραφίες) από το Σύνδεσμο Μικρασιατών εν Βόλω.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.43 Πιστοποιητικά προσφύγων Κ (Νοέμβριος 1922). [1922]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης προσφύγων πιστοποιητικά καταγωγής (με φωτογραφίες) από το Σύνδεσμο Μικρασιατών εν Βόλω, και το Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη".
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.41 Πιστοποιητικά προσφύγων Κ. (Σεπτέμβριος 1922) [1922 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης , πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων (με φωτογραφίες) από το Σύνδεσμο Μικρασιατών εν Βόλω.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.62 Πιστοποιητικά προσφύγων Τ (Ν.Δ. 1922) [1922 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης με φωτογραφίες, πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από το Σύνδεσμο Μικρασιατών εν Βόλω.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 4.7 Στοιχεία Α & Β [1922]
Περιεχόμενο
Γενικό μητρώο αρρένων & θηλέων 19.10.1922
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 4.8 Στοιχεία Ζ, Η, Θ, Ι, Κ [1922]
Περιεχόμενο
Μητρώο αρρένων - θηλέων 19.10.1922
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 4.13 Στοιχεία Κ, Ψ. [1922 ]
Περιεχόμενο
Μητρώο αρρένων - θηλέων 19.10.1922
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 4.10 Στοιχεία Λ, Μ. [1922 ]
Περιεχόμενο
Μητρώο αρρένων - θηλέων 19.10.1922
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 4.11 Στοιχεία Μ, Ν, Ξ, Ο, Π [1922 ]
Περιεχόμενο
Μητρώο αρρένων - θηλέων 19.10.1922
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 4.12 Στοιχεία Π, Ρ, Σ, Τ. [1922 ]
Περιεχόμενο
Μητρώο αρρένων - θηλέων 19.10.1922
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 4.14 Στοιχεία Τ, Υ, Φ, Χ. [1922]
Περιεχόμενο
Μητρώο αρρένων - θηλέων 19.10.1922
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 4.9 Στοιχείο Κ [1922 ]
Περιεχόμενο
Μητρώο αρρένων - θηλέων 19.10.1922.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.53 Πιστοποιητικά προσφύγων Μ [1922 - 1923]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης, πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων (με φωτογραφίες) από το Σύνδεσμο Μικρασιατών Προσφύγων εν Βόλω.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.57 Πιστοποιητικά προσφύγων Π [1922 - 1923]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από το Σύνδεσμο Μικρασιατών εν Βόλω.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.61 Πιστοποιητικά προσφύγων Σ [1922 - 1925]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.66 Πιστοποιητικά προσφύγων X [1922 - 1926]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από το Σύνδεσμο Προσφύγων Νικομήδειας, το Μικρασιατικό Σύλλογος Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", την Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Προσφύγων Βόλου, το Σύνδεσμος Μικρασιατών Προσφύγων εν Βόλω.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.65 Πιστοποιητικά προσφύγων Φ [1922 - 1926]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από τους: Σύνδεσμο Προσφύγων Νικομήδειας, Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Προσφύγων Βόλου, Ένωση Προσφύγων Καϋστρίου Πεδίου, Σύνδεσμο Μικρασιατών Προσφύγων εν Βόλω.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.67 Πιστοποιητικά προσφύγων Ψ [1922 - 1926]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης , πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων (με φωτογραφίες) από τους: Σύνδεσμο Προσφύγων Νικομήδειας, Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Προσφύγων Βόλου, Σύνδεσμο Μικρασιατών Προσφύγων εν Βόλω, Ένωση Προσφύγων Καϋστρίου Πεδίου.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.33 Πιστοποιητικά προσφύγων Γ [1922 - 1926]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από τους: Σύνδεσμο Προσφύγων Νικομήδειας, Ένωση Εφέδρων Μικρασίας και Θράκης, Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Προσφύγων Βόλου, Σύνδεσμο Προσφύγων Βιλαετίου Προύσης & Προποντίδος "Ο Αλύτρωτος 1922", Σύνδεσμο Μικρασιατών Προσφύγων εν Βόλω, Βορειοθρακικό Σύλλογο Βώλου.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.38 Πιστοποιητικά προσφύγων Ζ [1922 - 1926]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων (κυρίως του 1923) από τους: Σύνδεσμο Προσφύγων Νικομήδειας, Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Προσφύγων Βόλου, Σύνδεσμο Μικρασιατών Προσφύγων εν Βόλω.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.40 Πιστοποιητικά προσφύγων Ι [1922 - 1926]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων (κυρίως του 1922 και 1925) από τους : Σύνδεσμο Προσφύγων Νικομήδειας, Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Σύνδεσμο Προσφύγων Βιλαετίου Προύσης & Προποντίδος "Ο Αλύτρωτος 1922".
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.54 Πιστοποιητικά προσφύτων Ν [1922 - 1926]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίε), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από τους: Σύνδεσμο Προσφύγων Νικομήδειας, Ένωση Εφέδρων Μικρασίας και Θράκης, Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Προσφύγων Βόλου, Σύνδεσμο Προσφύγων Βιλαετίου Προύσης & Προποντίδος "Ο Αλύτρωτος 1922", Σύνδεσμο Εγγλεζονησιωτών Βρυούλων Τσεσμέ "Άγιος Νικόλαος", Ένωση Προσφύγων Καϋστρίου Πεδίου, Σύνδεσμο Μικρασιατών Προσφύγων εν Βόλω.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.63 Αιτήσεις πολιτογραφήσεως Τ. 189-749 [1923]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης με φωτογραφίες, πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 4.18 Μητρώο πολιτιγραφηθέντων προσφύγων 21 Αυγούστου 1923 Ν.Δ. Νόμου 3051 [1923 ]
Περιεχόμενο
Γενικό μητρώο αρρένων και θηλέων, διατάξεις άρθρων για τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων νομού Μαγνησίας
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.35 Πιστοποιητικά προσφύγων Δ [1923 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.46 Πιστοποιητικά προσφύγων Κ (Οκτώβριος 1923) [1923]
Περιεχόμενο
Περιέχει κυρίως αιτήσεις πολιτογράφησης στις οποίες επισυνάπτονται οι φωτογραφίες των ίδιων, κάποια πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων. Οι αιτήσεις είναι σφραγισμένες από τον Σύνδεσμο Μικρασιατών εν Βόλω.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.51 Πιστοποιητικά προσφύγων Λ (ΝΔ 21-8-23) [1923 ]
Περιεχόμενο
Περιέχει κυρίως αιτήσεις πολιτογράφησης στο Δήμο Παγασών με φωτογραφίες, πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από το Σύνδεσμο Μικρασιατών εν Βόλω (Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 1923).
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.58 Πιστοποιητικά προσφύγων Π [1923 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης με φωτογραφίες, πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων με τις σφαγίδες των συλλόγων που πιστοποιούν την καταγωγή τους.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 4.16 Στοιχεία Ν, Ξ, Ο, Π [1923 ]
Περιεχόμενο
Μητρώα από 21.8.1923
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 4.17 Στοιχεία Ρ, Σ, Τ. [1923]
Περιεχόμενο
Μητρώα από 22.8.1923
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 4.15 Στοιχείο Α, Β, Γ [1923 ]
Περιεχόμενο
Μητρώο αρρένων - θηλέων, 21.8.1923
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.37 Πιστοποιητικά προσφύγων Ε [1923 - 1925]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από τους: Σύνδεσμο Προσφύγων Νικομήδειας, Ένωση Εφέδρων Μικρασίας και Θράκης, Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Προσφύγων Βόλου, Σύνδεσμο Προσφύγων Βιλαετίου Προύσης & Προποντίδος "Ο Αλύτρωτος 1922", Σύνδεσμο Μικρασιατών Προσφύγων εν Βόλω.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.55 Πιστοποιητικά προσφύγων Ξ [1923 - 1925]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από τους: Ένωση Εφέδρων Μικρασίας και Θράκης, Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Προσφύγων Βόλου, Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Σύνδεσμο Εγγλεζονησιωτών Βρυούλων Τσεσμέ "Άγιος Νικόλαος", Ένωση Προσφύγων Καϋστρίου Πεδίου, Σύνδεσμο Μικρασιατών Προσφύγων εν Βόλω.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.56 Πιστοποιητικά προσφύγων Ο [1923 - 1925]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από το Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", και το Σύνδεσμο Προσφύγων Βόλου.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.30 Πιστοποιητικά προσφύγων Α [1923 - 1926]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από τους: Σύνδεσμο Προσφύγων Νικομήδειας, Ένωση Εφέδρων Μικρασίας και Θράκης, Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Προσφύγων Βόλου, Σύνδεσμο Προσφύγων Βιλαετίου Προύσης & Προποντίδος "Ο Αλύτρωτος 1922", Σύνδεσμο Μικρασιατών Προσφύγων εν Βόλω, Βορειοθρακικό Σύλλογο Βώλου.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.32 Πιστοποιητικά προσφύγων Β [1923 - 1926]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων (κυρίως του 1923 και 1925) από τους: Σύνδεσμο Προσφύγων Νικομήδειας, Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Προσφύγων Βόλου, Σύνδεσμο Μικρασιατών Προσφύγων εν Βόλω, Θρακικό Σύλλογος Βώλου "Η Προποντίς".
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.39 Πιστοποιητικά προσφύγων Θ [1923 - 1926]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων (κυρίως του 1923) από τους: Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Προσφύγων Βόλου, Σύνδεσμο Μικρασιατών Προσφύγων εν Βόλω, Σύνδεσμο Προσφύγων Βιλαετίου Προύσης & Προποντίδος "Ο Αλύτρωτος 1922", Ένωση προσφύγων Καϋστριου Πεδίου.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.60 Πιστοποιητικά προσφύγων Ρ [1923 - 1926]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από τους : Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Μικρασιατικό Σύνδεσμο Βόλου , Επιτροπή Πολιτογράφησης Πρσφύγων Βόλου.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.47 Πιστοποιητικά προσφύγων Κ (ΝΔ 19 Οκτωβρίου 1922) [1924 ]
Περιεχόμενο
Περιέχει κυρίως αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), και πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων με επώνυμο από Κ. Οι αιτήσεις σφραγίζονται από το Σύνδεσμο Μικρασιατών εν Βόλω και τα πιστοποιητικά από το Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", το Θρακικό Σύλλογο Βώλου "Η Προποντίς", την Ένωση Εφέδρων Μικράς Ασίας και Θράκης 1923.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.64 Αιτήσεις Πολιτογραφήσεως Τ. (Πιστοποιητικά προσφύγων Τ. 1-91) [1924 - 1925]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από τους: Σύνδεσμο Προσφύγων Νικομήδειας, Ένωση Εφέδρων Μικρασίας και Θράκης, Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Προσφύγων Βόλου, Σύνδεσμο Προσφύγων Βιλαετίου Προύσης & Προποντίδος "Ο Αλύτρωτος 1922", Σύνδεσμο Εγγλεζονησιωτών Βρυούλων Τσεσμέ "Άγιος Νικόλαος", Ένωση Προσφύγων Καϋστρίου Πεδίου, Σύνδεσμο Μικρασιατών Προσφύγων εν Βόλω
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 37.1 Αιτήσεις μεταφοράς πολιτικών δικαιωμάτων [1924 - 1925]
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.22 Αρνητικές απαντήσεις μεταδημοτεύσεως [1924 - 1926]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις μεταφοράς των πολιτικών δικαιωμάτων και απαντήσεις αρνητικές
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.36 Πιστοποιητικά προσφύγων Δ [1924 - 1926]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από τους: Σύνδεσμο Προσφύγων Νικομήδειας, Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Προσφύγων Βόλου, Σύνδεσμο Μικρασιατών Προσφύγων εν Βόλω, Βορειοθρακικό Σύλλογο Βώλου.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.52 Πιστοποιητικά προσφύγων Λ (ΝΔ 21-8-23) [1924 - 1926]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από τους: Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Σύνδεσμο Προσφύγων Βιλαετίου Προύσης & Προποντίδος "Ο Αλύτρωτος 1922", Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Προσφύγων Βόλου.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.59 Πιστοποιητικά προσφύγων Π [1924 - 1926]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης (με φωτογραφίες), πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων από τους: Ένωση Εφέδρων Μικρασίας και Θράκης, Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Προσφύγων Βόλου, Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", " Ένωση Προσφύγων Καϋστρίου Πεδίου, Σύνδεσμο Μικρασιατών Προσφύγων εν Βόλω.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.48 Πιστοποιητικά προσφύγων Κ (Φεβρουάριος - Δεκέμβριος 1925) [1925]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης προς τον Δήμο Παγασών με φωτογραφίες, πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων με επώνυμο από Κ από τους: Σύνδεσμο Προσφύγων Νικομήδειας, Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Ένωση Εφέδρων Μικράς Ασίας και Θράκης 1923 και την Επιτροπή Πολιτογράφησης Προσφύγων Βόλου.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 3.46 Πληροφορίαι εκλογικής χρήσεως [1925 ]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά για εκλογική χρήση
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.21 Αιτήσεις διαγραφής [1925 - 1960]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις για διαγραφή από το δημοτολόγιο.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.49 Πιστοποιητικά προσφύγων Κ [1926 ]
Περιεχόμενο
Περιέχει μόνο πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων με επώνυμο που αρχίζει από Κ από τους: Σύνδεσμο Προσφύγων Νικομήδειας, Μικρασιατικό Σύλλογο Προσφύγων Βόλου "Η Αλληλεγγύη", Βορειοθρακικό Σύλλογο Βώλου, Θρακικό Σύλλογο Βώλου "Η Προποντίς", Σύνδεσμο Προσφύγων Βιλαετίου Προύσης & Προποντίδος "Ο Αλύτρωτος 1922".
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.163 Μεταδημοτεύσεις 1927 [1926 - 1927]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις μεταδημοτεύσεων 1927 και μία του 1926
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.396 Ευρετήριον γεννήσεων έτους 1927 (εκ του βιβλίου των εκκλησιών) [1927 ]
Θέμα
Γεννήσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.24 Αιτήσεις εγγραφής προσφύγων γονέων 1927 [1927 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις προσφύγων για εγγραφή στο δημοτολόγιο του Δήμου
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.23 Μεταδημοτεύσεως 1927 Ν΄. [1927 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις για εγγραφή στο δημοτολόγιο του Δήμου Παγασών
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.25 Αρνητικαί 1928 [1928 ]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά, αιτήσεις για μεταφορά πολιτικών δικαιωμάτων
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.26 Δια πληροφορίας 1929 [1929 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις για μεταφορά των πολιτικών δικαιωμάτων στο Δήμο Παγασών
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.165 Αρνητικαί 1935 [1930 - 1935]
Περιεχόμενο
Βεβαιώσεις δημοτολογία 2/12/1930 - 2/12/1935
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.164 Μεταδημοτεύσεις αρνητικαί 1931 [1931 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις μεταδημότευσης
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.27 Αιτήσεις για μεταφορά πολιτικών δικαιωμάτων 1933 [1933 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις για μεταφορά πολιτικών δικαιωμάτων στο Δήμο Παγασών και αρνητικές απαντήσεις σε αιτήσεις μεταφοράς πολιτικών δικαιωμάτων
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.29 Αλληλογραφία 1934 [1933 - 1934]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις για πιστοποιητικά και βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.28 Αρνητικά απαντητικά μεταδημοτεύσεων 1934 [1933 - 1934]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις μεταδημότευσης και απαντήσεις αρνητικές
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.30 Ε΄ 1934 [1934 ]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης δημoτών
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.167 Δημοτολόγιον - Αλληλογραφία 1936 [1936 ]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία πιστοποιητικά και βεβαιώσεις Δήμου Παγασών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τμήμα Δημοτολογίου -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.168 Δημοτολόγιον αλληλογραφία [1937 ]
Περιεχόμενο
Βεβαιώσεις πιστοποιητικά γέννησης, ιθαγένειας, ληξιαρχικές πράξεις
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Δημοτολογίου -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.31 Αρνητικαί 1939 [1939 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις μεταδημότευσης, αρνητικές απαντήσεις, κατάσταση των γεννηθέντων Ισραηλιτών του έτους 1938.
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος
Γεννήσεις -- Βόλος
Εβραίοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 4.19 Ετήσιον μητρώον αρρρένων του Δήμου Παγασών έτους 1939 [1939 ]
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 4.20 Ετήσιον μητρώον αρρένων του Δήμου Παγασών έτους 1940 [1940 ]
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.29 Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ International Harvester. [Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης] [1945 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις για την χορήγηση πιστοποιητικών γέννησης, βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.1 Εκλογικός κατάλογος Ενορίας Αγίου Νικολάου του Δήμου Παγασών [1946 ]
Θέμα
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.2 Εκλογικός κατάλογος της ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Παγασών [1946]
Θέμα
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.4 Εκλογικός κατάλογος της ενορίας ΑγίουΔημητρίου του Δήμου Παγασών 1946 [1946 ]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.5 Εκλογικός κατάλογος της ενορίας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Παγασών [1946 - 1946]
Θέμα
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.6 Εκλογικός κατάλογος της ενορίας Ευαγγελίστριας του Δήμου Παγασών [1946 ]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.3 Εκλογικός κατάλογος της ενορίας Μεταμορφώσεως του Δήμου Παγασών [1946]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.7 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Αγίων Αναργύρων του Δήμου Παγασών [1946 ]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.32 Αρνητικαί απαντήσεις μεταδημοτεύσεως [1946 - 1947]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις μεταφοράς πολιτικών δικαιωμάτων στο Δήμο Παγασών
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.43 Απαντήσεις μεταδημοτεύσεων. Θετικαί μεν αλλά μη καθορισθείσαι εισέτι [1946 - 1950]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις - Απαντήσεις
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.10 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Μεταμορφώσεως του Δήμου Παγασών του νομού Μαγνησίας [1947 ]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1947 με την υπ' αριθμ 719 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.169 Οικογενειακά δελτία στοιχείων Α [1947 ]
Περιεχόμενο
Δελτία οικογενειακής κατάστασης
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.11 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Αγίας Αναλήψεως του Δήμου Παγασών [1947]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1947 με την υπ' αριθμ 719 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.9 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Παγασών [1947 ]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1947 με την υπ' αριθμ 719 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.8 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Αγίου Νικολάου του Δήμου Παγασών. [1947]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1947 με την υπ' αριθμ. 204/1947 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 3.12 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Ευαγγελίστριας του Δήμου Παγασών [1947 ]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1947 με την υπ' αριθμ. 719 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.44 Θετικαί απαντήσεις μεταδημοτεύσεως [1947 - 1952]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις - απαντήσεις μεταδημότευσης
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.33 Αρνητικαί απαντήσεις μεταδημοτεύσεως έτους 1949 [1948 - 1949]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις προς τον Δήμαρχο Παγασών για μεταφορά των πολιτικών δικαιωμάτων υπεύθυνη δήλωση απαντήσεις προς το Δήμαρχο Παγασών μη εγγεγραμμένων στο δημοτολόγιο.
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.39 Αιτήσεις εγγραφής εις το δημοτολόγιο του Δήμου Παγασών. 1949 Κ [1949 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις εγγραφής στο δημοτολόγιο.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.19 Εκλογικός κατάλογος γυναικών της ενορίας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Παγασών. [1949 ]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1949 με την υπ' αριθμ 603/1949 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.17 Εκλογικός κατάλογος γυναικών της ενορίας Μεταμορφώσεως του Δήμου Παγασών [1949]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1949 με την υπ' αριθμ 602/1949 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.18 Εκλογικός κατάλογος της ενορίας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Παγασών.1949 [1949]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1949 με την υπ' αριθμ 372/1949 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Σημείο πρόσβασης
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.16 Παράρτημα εκλογικού καταλαγου της ενορίας Μεταμορφώσεως του Δήμου Παγασών [1949 ]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1949 με την υπ' αριθμ ... απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.14 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου Αγίου Νικολάου [1949]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.14 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Παγασών. [1949 ]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1949 με την υπ' αριθμ 368/1949 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.13 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Αγίου Νικολάου του Δήμου Παγασών [1949]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1949 με την υπ' αριθ. 367/1949 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.15 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Αναλήψεως του Δήμου Παγασών [1949]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1949 με την υπ' αριθμ 204/1947 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.34 Αρνητικαί απαντήσεις του 1950 [1949 - 1950]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις για την μεταφορά πολιτικών δικαιωμάτων 4/10/1949 - 3/10/1950
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.20 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Αγίων Αναργύρων του Δήμου Παγασών. 1949 [1949 - 1950]
Περιεχόμενο
Καταρτίστηκε το 1949 με το Νόμο 900/1949 που αναθεωρήθηκε το 1948 και 1949 και οριστικοποιήθηκε με την υπ' αριθμό 373/1949 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.21 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Ευαγγελίστριας του Δήμου Νέας Ιωνίας. 1949 [1949 - 1950]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1949 με την υπ' αριθμ 375/1949 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.31 Παράρτημα εκλογικών καταλόγων ενοριών Αγίου Νικολάου, Αγίου Κωνσταντίνου, Μεταμορφώσεως, Αγίων Θεοδώρων [1950]
Περιεχόμενο
Παράρτημα εκλογικού καταλόγου Αγίου Νικολάου, Αγίου Κωνσταντίου, Μεταμορφώσεως, Αγίων Θεοδώρων που συντάχθηκε κατά την έκτακτη αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων του 1950 με την υπ' αρ..718, 719, 716, 676 αποφάσεων αντίστοιχα του δικαστηρίου Πρωτοδικών Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.22 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου γυναικών της ενορίας Αγίου Νικολάου του Δήμου Παγασών [1950]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1950 με την υπ' αριθμ 675/1950 απόφαση του δικαστηρίου του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.27 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου γυναικών της ενορίας Μεταμορφώσεως του Δήμου Παγασών. 1950 [1950]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1950 με την υπ' αριθμ 673/1950 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.28 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορία Ευαγγελίστριας του Δήμου Νέας Ιωνίας [1950]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1950 με την υπ' αριθμ 158/1950 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Νέα Ιωνία (Μαγνησία)
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.24 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Παγασών [1950 ]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1950 με την υπ' αριθμ 156/1950 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.23 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Αγίου Νικολάου του Δήμου Παγασών . [1950]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1950 με την υπ' αριθμ 153/1950 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.30 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Αγίων Αναργύρων [1950 ]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1950 με την υπ' αριθμ 159/1950 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.29 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Παγασών [1950]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1950 με την υπ' αριθμ 155/1950 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.25 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Αναλήψεως του Δήμου Παγασών [1950 ]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1950 με την υπ' αριθμ 152/1950 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.26 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου της ενορίας Μεταμορφώσεως του Δήμου Παγασών [1950 ]
Περιεχόμενο
Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1950 με την υπ' αριθμ 151/1950 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.46 Σχετικά ανασυντάξεως δημοτολογίου 1952 [1950 - 1955]
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.166 Αρνητικαί 1951 [1951 ]
Περιεχόμενο
Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, γάμου. Αιτήσεις
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γάμου -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.33 Ενορία Αγίου Κωνσταντίνου. Παράρτημα εκλογικού καταλόγου βιβλιαρίων ανδρών της εκτάκτου αναθεωρήσεως έτους 1951. [1951 ]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.34 Ενορία Αγίου Κωνσταντίνου. Παράρτημα εκλογικού καταλόγου βιβλιαρίων ανδρών της τακτικής αναθεωρήσεως έτους 1951 [1951]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.32 Ενορία Αγίου Νικολαόυ. Παράρτημα εκλογικού καταλόγου βιβλιαρίων ανδρών της τακτικής αναθεωρήσεως έτους 1951 [1951]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.40 Ενορία Αγίων Θεοδώρων. Παράρτημα εκλογικού καταλόγου γυναικών της τακτικής αναθεωρήσεως έτους 1951 [1951]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.36 Ενορία Αναλήψεως. Παράρτημα εκλογικού καταλόγου ανδρών της εκτάκτου αναθεωρήσεως έτους 1951. [1951 ]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.35 Ενορία Αναλήψεως. Παράρτημα εκλογικού καταλόγου βιβλιαρίων ανδρών της τακτικής αναθεωρήσεως έτους 1951 [1951]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.41 Ενορία Ευαγγελίστρια. Παράρτημα εκλογικού καταλόγου βιβλιαρίων ανδρών της εκτάκτου αναθεωρήσεως έτους 1951 [1951 ]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.39 Ενορία Μεταμορφώσεως. Παράρτημα εκλογικού καταλόγου βιβλιαρίων ανδρών της εκτάκτου αναθεωρήσεως έτους 1951 [1951 ]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.37 Ενορία Μεταμορφώσεως. Παράρτημα εκλογικού καταλόγου βιβλιαρίων ανδρών της τακτικής αναθεωρήσεως έτους 1951 [1951 ]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.38 Ενορία Μεταμορφώσεως. Παράρτημα εκλογικού καταλόγου γυναικών της τακτικής αναθεωρήσεως έτους 1951 [1951]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.15 Παράρτημα εκλογικού καταλόγου βιβλιαρίων ανδρών της εκτάκτου αναθεωρήσεως έτου 1951 [1951]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.155 Σχετικά δημοτικών εκλογών 21ης Νοεμβρίου 1954 [1951 - 1964]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις αποτελεσμάτων εκλογών 1951 - 1955 - 1959 - 1964. Ορκομωσίες δημάρχων και νέων δημοτικών συμβούλων.
Θέμα
Δημοτικές εκλογές -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 3.42 Παράρτημα εκλογικών καταλόγων ενοριών Αγίου Νικολάου, Αγίου Κωνσταντίνου, Μεταμορφώσεως, Αγίων Θεοδώρων [1952 ]
Περιεχόμενο
Παράρτημα εκλογικού καταλόγου ανδρών ενορίας Αγίου Νικολάου, Αγίου Κωνσταντίνου, Μεταμορφώσεως, Αγίων Θεοδώρων, γυναικών Μεταμορφώσεως και Αγίων Θεοδώρων
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.153 8/βριος. Εκλογικοί κατάλογοι [1952 ]
Περιεχόμενο
Εκλογικοί κατάλογοι ενοριών Αναλήψεως, Αγίων Αναργύρων, Αγίου Δημητρίου, Ευαγγελίστριας, Αγίων Θεοδώρων, Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίου Νικολάου, Μεταμορφώσεως.
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.35 Αρνητικαί απαντήσεις μεταδημοτεύσεως έτους 1952 [1952 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις για τη μεταφορά πολιτικών δικαιωμάτων 30/1/1952 - 3/11/1952
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 38.2 Μητρώον αρρένων του Δήμου Παγασών [1952 ]
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.45 Θετικαί μεταδημοτεύσεις μη δυνάμεναι να καταχωρηθούν [1952 - 1954]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις - απαντήσεις
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.36 Αρνητικές απαντήσεις μεταδημοτεύσεων [1952 - 1960]
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 3.43 Παράρτημα εκλογικών καταλόγων ενοριών Αγίου Νικολάου, Αγίου Κωνσταντίνου, Μεταμορφώσεως, Αγίων Θεοδώρων [1953]
Περιεχόμενο
Παράρτημα εκλογικού καταλόγου ανδρών ενορίας Αγίου Νικολάου, Αγίου Κωνσταντίνου, Μεταμορφώσεως, Αγίων Θεοδώρων, γυναικών Μεταμορφώσεως και Αγίων Θεοδώρων
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.37 Αρνητικαί 1953 [1953]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις και απαντήσεις 5/8/1953 - 30/11/1953
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.154 Εκλογικά στοιχεία [1953 - 1954]
Περιεχόμενο
Βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής ανδρών εκλογικού τμήματος.
Θέμα
Δημοτικές εκλογές -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.38 Βιβλίο θανάτων ανδρών 1953 - 1954. Βιβλίο θανάτων γυναικών 1953 - 1954 [1953 - 1955]
Περιεχόμενο
1)Βιβλίο θανάτων ανδρών 2)Βιβλίο θανάτων γυναικών 1953 - 1954 3) Τετράδιο εξερχόμενων εγγράφων τμημάτων δημοτολογίου από 18.10.195. 4) Αλφαβητικός κατάλογος θανάτων ανδρών 1954 - 1955. 5) Βιβλίον πρωτόκολλο ψηφοφορίας
Θέμα
Δημογραφία -- Θάνατοι-- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 3.45 Βασικοί κατάλογοι βιβλιαρίων γυναικών ενοριών Μεταμορφώσεως και Αγίων Θεοδώρων [1954 ]
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 3.44 Παράρτημα εκλογικών καταλόγων ενοριών Αγίου Νικολάου, Αγίου Κωνσταντίνου, Μεταμορφώσεως, Αγίων Θεοδώρων [1954]
Περιεχόμενο
Παράρτημα εκλογικού καταλόγου ανδρών ενορίας Αγίου Νικολάου, Αγίου Κωνσταντίνου, Μεταμορφώσεως, Αγίων Θεοδώρων, γυναικών Μεταμορφώσεως και Αγίων Θεοδώρων
Θέμα
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 3.47 Ευρετήριο πρωτοκόλλου πιστοποιητικών προς έκδοσιν εκλογικών βιβλιαρίων 1954 - 1956 [1954 - 1956]
Θέμα
Δημογραφία -- Πιστοποιητικά -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.40 Διορθώσεις δημοτολογίου. [1954 - 1969]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις μεταφοράς πολιτικών δικαιωμάτων, διαταγές εγγραφών στο δημοτολόγιο, πράξεις γάμου, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, καταστάσεις πληρωτέας κοινοτικής δαπάνης, διορθώσεις δημοτολογίου. Δηλώσεις ζημιών από παγετό.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.41 Εγγραφαί 1955. Παραρτήματος [1955 ]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά εγγεγραμμένων στα δημοτολόγια κοινοτήτων, πιστοποιητικά φοίτησης και παραγωγής μαθητών, εγγραφές μαθητών, αιτήσεις για εγγραφές σε δημοτολόγια, πιστοποιητικά εγγραφών σε δημοτολόγια
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.58 Εκλογαί Νομαρχιακού Συμβουλίου 16ης Οκτωβρίου 1955 [1955 - 1964]
Περιεχόμενο
Κοινοποιήσεις αποφάσεων Νομάρχη σχετικά με τη διεξαγωγή των Νομαρχιακών εκλογών και της ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων. Πρακτικά ψηφοφορίας - αποδεικτικά προκυρήξεις.
Θέμα
Νομαρχιακές εκλογές -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.57 Εκλογαί βουλευτών 19ης Φεβρουαρίου 1956 [1956 ]
Περιεχόμενο
Τελικά γενικά αποτελέσματα, κατανομή και ανάγκη εκλογικών τμημάτων, πίνακας διακαστικών αντιπροσώπων, πρωτόκολλα παραλαβή εκλογικών τμημάτων, κατάλογος εκλογικών τμημάτων, πίνακας βουλευτικών εδρών, απόφαση ίδρυσης εκλογικών τμημάτων, εφημερίδα κυβέρνησης 340φ., πρόγραμμα ψηφοφορίας..
Συλλογικό όργανο
Ελλάς. Βουλή -- Εκλογές -- 1956

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.42 Αποφάσεις διαγραφής δημοτών εκ του δημοτολογίου [1956 - 1959]
Περιεχόμενο
Πράξεις διαγραφής
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.2 Μεταδημοτεύσεις εν εκκρεμότητα [1956 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις μεταδημότευσης και συνημμένα έγγραφα.
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.3 Πιστοποιητικά προς έκδοσιν [1959 - 1960]
Περιεχόμενο
Ληξιαρχικές πράξεις γάμων και θανάτων, πιστοποιητικά.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.5 Αλληλογραφία μη ανευρεθήσα [1959 - 1961]
Περιεχόμενο
Ληξιαρχικές πράξεις γάμων, θανάτων, αιτήσεις έντυπα
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γάμου -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.4 Μεταμόρφωσις [1960]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις μεταδημοτεύσεων, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, έντυπα προς συμπλήρωση, κοινοποιήσεις περί εγγραφής στα δημοτολόγια λόγω μεταδημοτεύσεως, καταστάσεις γάμων και θανάτων.
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γάμου -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.170 Αιτήσεις πιστοποιητικών οικογενειακής καταστάσεως δια μεταδημότευσιν [1963 - 1964]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.19 Εκλογικοί κατάλογοι συνοικίας Νέας Δημητριάδας [1965 ]
Θέμα
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Εκλογικά συστήματα -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.172 Δηλώσεις δημοτολογίου [1968 ]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνες δηλώσεις. Τετράδιο αλληλογραφίας γραφείου Δημοτολογίου 1965. Εφημερίδα Δήμων και Κοιντοτήτων 15/11/1968
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τμήμα Δημοτολογίου -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.6 Αποφάσεις Δημάρχων περί μεταδημοτεύσεων [1969 ]
Περιεχόμενο
Επικυρώσεις αποφάσεων, επικυρώσεις πράξεων των Δημάρχων, έγκριση μεταβολών στο δημοτολόγιο, αποφάσεις Δημάρχων για μεταδημοτεύσεις
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.1 Επικύρωση πράξεως του προέδρου της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Ιωλκού περί μεταβολών στο δημοτολόγιο [1969 ]
Θέμα
Δημογραφία -- Μεταδημοτεύσεις -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Ιωλκού (Μαγνησία)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.67 Φάκελος απογραφής 1971 [1971 ]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιος περί απογραφής πληθυσμού, τηλεγραφήματα υπηρεσιακού περιεχομένου, αποφάσεις και διαταγές του Δήμου προς εκτέλεση που αφορούν την απογραφή, επιστολές προσφοράς κατασκευής πινακίδων οδών και αριθμών, μελέτες τοποθετήσεως και αριθμήσεως πινακίδων
Θέμα
Δημογραφική στατιστική -- Εγκύκλιοι
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Πληθυσμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.3 Ιανουάριος 1973. [1973 ]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά γεννήσεων, οικογενειακής κατάστασης.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.4 Απρίλιος 1973. [1973 ]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά γεννήσεων, οικογενειακής κατάστασης
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.5 Σεπτέμβριος 1973. Πιστοποιητικά γεννήσεων. 1-300 [1973]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά γεννήσεων, οικογενειακής κατάστασης
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.12 Σεπτέμβριος 1974. Πιστοποιητικά γεννήσεων. 301-587 [1974]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.8 Φεβρουάριος 1974. Πιστοποιητικά γεννήσεων. 210-419 [1974]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά γεννήσεων, οικογενειακής κατάστασης
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.10 Αύγουστος 1974. 1-250 [1974 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.9 Ιούνιος 1974. Πιστοποιητικά γεννήσεων. 325 - 647 [1974]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.11 Σεπτέμβριος 1974. Πιστοποιητικά γεννήσεων. 1-300 [1974 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.7 Φεβρουάριος 1974. Πιστοποιητικά γεννήσεων. 18-209 [1974 ]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά γεννήσεων, οικογενειακής κατάστασης
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.6 Ιανουάριος 1974. Πιστοποιητικά γεννήσεων. 321 - 637 [1975 ]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά γεννήσεων, οικογενειακής κατάσταση
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.14 Νοέμβριος 1975. Πιστοποιητικά γεννήσεων.1-200 [1975 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.13 Σεπτέμβριος 1975. Πιστοποιητικά γεννήσεων. 231 - 507 [1975 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας.
Σημείο πρόσβασης
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.1 Αλληλογραφία δημοτολογίου 1978 [1978 ]
Περιεχόμενο
Εισερχόμενα-εξερχόμενα αλληλογραφίας αιτήσεων πιστοποιητικών και άλλων στοιχείων δημοτολογίου.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.2 Αλληλογραφία δημοτολογίου έτους 1980 [1980 ]
Περιεχόμενο
Εισερχόμενα-εξερχόμενα αλληλογραφίας αιτήσεων πιστοποιητικών και άλλων στοιχείων δημοτολογίου.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Δήμος Βόλου. Γραφείο Δημοτολογίου -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.21 Αύγουστος 1981. 1-250 [1981 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.15 Ιανουάριος 1981. Πιστοποιητικά γεννήσεων. 1-250 [1981]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.20 Ιούλιος 1981. 1-250 [1981 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.19 Ιούνιος 1981. 1-250 [1981]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.18 Μάιος 1981. 1-250 [1981]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.17 Μάρτιος 1981. 1-250 [1981]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.24 Νοέμβριος 1981. 1 - 248 [1981]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας.
Θέμα
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος
Δημογραφία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.23 Οκτώβριος 1981. 1-250 [1981 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.22 Σεπτέμβριος 1981. 1- 200 [1981]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.16 Φεβρουάριος 1981. 1-250 [1981]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.28 Ιούλιος 1982. [1982 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.29 Αύγουστος 1982. 1-125 [1982]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.25 Ιανουάριος 1982. 1-243 [1982 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.27 Ιούνιος 1982. [1982]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.26 Μάιος 1982. 1-233 [1982]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως κλπ. -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 6.45 Πιστοποιητικά προσφύγων Κ (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 1923) [1ος - 9ος 1923]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πολιτογράφησης στο Δήμο Παγασών με φωτογραφίες, πιστοποιητικά καταγωγής προσφύγων με σφαγίδα από το Σύνδεσμο Μικρασιατών εν Βόλω που πιστοποιεί την καταγωγή τους.
Θέμα
Πρόσφυγες, Μικρασιάτες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.171 Υπ' όψιν. Έκδοση πιστοποιητικών σε Έλληνες εργαζόμενους της Δυτικής Γερμανίας. [1964 - 1967]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασεις σε εργαζόμενους της Δυτικής Γερμανίας (1964), έφεση προς το Επιτελείο Στρατού, χαρτοσήμανση αιτήσεων, εγκύκλιοι, προϋποθέσεις και τρόποι αλλαγής επώνυμου και μητρώνυμου.
Θέμα
Δημογραφία -- Μετανάστες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων