Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική περιγραφή

Εργαλείο έρευνας για το Αρχείο του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου Βόλου (Παγασών)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH M D2/4
Τίτλος: Αρχείο του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου Βόλου (Παγασών)
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού 1946 - 1977
Επίπεδο περιγραφής: Υπο-σειρά
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 9 φάκελοι
Όνομα παραγωγού: Δήμος Βόλου. Γραφείο Προμηθειών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Βλ. Ιστορικό διάγραμμα του Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Από το 1992 έως το 2003 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης έχει παραλάβει σε 21 διαφορετικές εισαγωγές τμήμα του αρχείου του Δήμου Βόλου. Υλικό που αφορά στη Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Βόλου (Παγασών) βρέθηκε σε 3 από αυτές.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Βλ. σύστημα ταξινόμησης αρχείου Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Συλλογικό όργανο

Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική -- Δημοπρασίες
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Δήμος Βόλου. Γραφείο Προμηθειών

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική περιγραφή

Φάκελος 4.115 Αλληλογραφία και διακηρύξεις [1946 - 1950]
Περιεχόμενο
Διακυρήξεις δημοπρασίας πεταλώσεως, κουράς καυσόξηλων, ελαστικών, καθαριότητος. Απώλειες αδειών,κουραγωγέων. Ψεκασμοί. Υλικά αποθήκης
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Δημοπρασίες
Δήμος Βόλου. Γραφείο Προμηθειών -- Αλληλογραφία
Φάκελος 1.27 Συμφωνητικό προμήθειας σκύρων οδών [1960]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Συμβόλαια
Φάκελος 1.31 Φάκελος συμφωνητικών διαφόρων προμηθειών προς υπογραφήν παρά του Δημάρχου [1963]
Περιεχόμενο
Αναθέσεις και συμφωνητικά προμήθειας εργολαβιών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Συμβόλαια
Φάκελος 1.28 Φάκελος καυσίμων [1966 - 1969]
Περιεχόμενο
Διακήρυξη προμήθειας, προσφορές
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Δημοπρασίες
Φάκελος 17.89 Φάκελος πρακτικών προχείρων διαγωνισμών [1967 - 1970]
Περιεχόμενο
Πρακτικά δημοπρασίας για την προμήθεια διαφόρων μηχανημάτων, αντικειμένων κ.α.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Δημοπρασίες
Φάκελος 17.90 Φάκελος πρακτικών προχείρων μειοδοτικών διαγωνισμών [1968 - 1971]
Περιεχόμενο
Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων 1971. Συγκρότηση ομάδος για τη σύνταξη μελέτης χωροταξικής κατανομής διδακτηρίων περιοχής μείζονος Βόλου, 1970. Αιτήσεις επιχορηγήσεις για κάλυψη εξόδων, 1968.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Δημοπρασίες
Φάκελος 17.144 Αποφάσεις Πρωτοβαθμίου Επιτροπής [1971]
Θέμα
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Φάκελος 1.21 Πρακτικά πρόχειρων μειδοτικών διαγωνισμών [1974 - 1975]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Δημοπρασίες
Φάκελος 1.20 Πρακτικά δημοπρασιών [1976]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Δημοπρασίες
Φάκελος 1.30 Πρακτικά πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμηθειών Δήμου Βόλου [1977]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Δημοπρασίες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων