Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία
Σημείωση σκοπού
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική περιγραφή

Εργαλείο έρευνας για το Αρχείο του Γραφείου Προσόδων του Δήμου Βόλου (Παγασών)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH M D2/3
Τίτλος: Αρχείο του Γραφείου Προσόδων του Δήμου Βόλου (Παγασών)
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού 1936 - 1986
Επίπεδο περιγραφής: Υπο-σειρά
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 105 φάκελοι, 78 βιβλία
Όνομα παραγωγού: Δήμος Βόλου. Γραφείο Προσόδων
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Βλ. Ιστορικό διάγραμμα του Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Παρουσίαση περιεχομένου

Περιέχει κυρίως λογιστικά βιβλία και δικαιολογητικά βεβαίωσης των εσόδων του Δήμου από τέλη (καθαριότητας, οικοδομών φωτισμού, απορριμάτων, χρήσης πεζοδρομίων, υπονόμων, ακάλυπτων χώρων κ.α.), από εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, προσφυγές για φορολογικές διαφορές και αποφάσεις επίλυσής τους από την Επιτροπή Επίλυση Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Βόλου, δικαιολογητικά για παροχή κτηνοτροφικών και γεωργικών επιδοτήσεων, καθώς και δικαιολογητικά για δημόσιες δαπάνες από μισθώσεις ακινήτων υπέρ τρίτων.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Από το 1992 έως το 2003 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης έχει παραλάβει σε 21 διαφορετικές εισαγωγές τμήμα του αρχείου του Δήμου Βόλου. Υλικό που αφορά στο Γραφείο Προσόδων του Δήμου Βόλου (Παγασών) βρέθηκε σε 4 από αυτές.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Βλ. σύστημα ταξινόμησης αρχείου Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Συλλογικό όργανο

Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα
Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Δήμος Βόλου. Γραφείο Προσόδων

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική περιγραφή

Φάκελος 4.98 Έσοδα Δήμου 1937 - 1938 [1936 - 1938]
Περιεχόμενο
Μισθώματα ακινήτου περιουσίας, επιδοτήρια ειδικών προσκλήσεων, εντάλματα προσωπικής κράτησης, διπλότυπα εισπράξεων, καταστάσεις φόρων βιομηχανικών εξαγομένων προϊόντων / διαφημίσεων, διπλότυπα είσπραξης.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Εκμισθώσεις
Φάκελος 4.112 Κατασχετήρια. 1938 - 1940 [1938 - 1940]
Περιεχόμενο
Εκθέσεις, αλληλογραφία, αποδεικτικά κατασχέσεων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φάκελος 17.258 Καταστάσεις φόρων [1944 - 1946]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
Φάκελος 1.63 Υπολογισμοί καταβληθέντος δημοτικού τέλους επί νεοανεγειρόμενων οικοδομών. [1945 - 1947]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις για ανεγέρσεις και επισκευές οικοδομών, προϋπολογισμοί έργων, κατόψεις, υπολογισμοί.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Φάκελος 17.259 Αποδείξεις καταστάσεις φόρων χρήσις 1945-1946, 1946-1949 [1945 - 1949]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
Φάκελος 16.55 Εγκύκλιοι, διαταγαί, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 19/4/1945 - 14/4/1959 [1945 - 1950]
Περιεχόμενο
Πίνακες εισπραχθέντων φόρων, εγκύκλιοι, διαταγές προς στάθμες φόρων, κοινοποιήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι περί αποφάσεων τελών και δικαιωμάτων, στατιστικοί πίνακες.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
Φάκελος 17.123 Φάκελος καταβολής ενοικίων γυμνασίου θηλέων [1947 - 1957]
Περιεχόμενο
Απαλλαγή Δήμου από υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων του γυμνασίου θηλέων. Αποδείξεις ενοικίων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
Φάκελος 17.260 Καταστάσεις δημοτικών φόρων χρήσεως 1948 - 1949. [1948 - 1949]
Περιεχόμενο
Χειρόγραφες καταστάσεις και δελτία εισπράξεως από δημοτικούς και άλλους φόρους
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
Φάκελος 17.255 Χρηματικοί τίτλοι [1948 - 1964]
Περιεχόμενο
1)Κοινοποιήσεις Υπουργείου Δημοσίων Έργων της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Έργων σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων κατασκευής οδών (1948). 2) Πλειοδοτικές δημοπρασίες ενοικιάσεως ακινήτων 3) Βεβαιώσεις εσόδων του τμήματος Προσόδων σπό τέλη.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα
Υπουργείο Δημοσίων Έργων -- Εγκύκλιοι
Φάκελος 4.74 Δημοτικόν Ταμείον. Τίτλοι επιστροφής προκαταβολής χορήγησης εις τον εργολάβον κατασκευής δημοτικών σφαγείων Βασίλειο Πλαγερά. [1950]
Περιεχόμενο
Έγγραφα επιστροφής χορηγηθείσης προκαταβολής στον εργολάβο κατασκευής δημοτικών σφαγείων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Βιβλίο 17.377 Πρακτικά διασκέψεων Δευτεροβαθμίου Επιτροπής φορολογικών διαφορών Δήμου Βόλου. [1951]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Επιτροπές
Φάκελος 17.136 Αποφάσεις Πρωτοβαθμίου Επιτροπής. Αποφάσεις 1951 - 1952 [1951 - 1952]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις από την εκδίκαση προσφυγών για τέλη στάθμευσης τροχοφόρων και αποκομιδής απορριμάτων. Αποδεικτικά παραλαβής.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Επιτροπές
Βιβλίο 17.378 Πρακτικά συζητήσεων εφέσεων κατά δημοτικών φορολογιών αναγκαστικού νόμου 1910 /1951 [1951 - 1952]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Επιτροπές
Φάκελος 4.66 Προσφυγαί κατά της αποκομιδής απορριμάτων οικονομικού έτους 1951 - 1952 [1951 - 1952]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Φάκελος 1.124 Προσφυγές κατά ερανικής εισφοράς [1951 - 1952]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
Φάκελος 1.125 Προσφυγές κατά της ερανικής εισφοράς Δήμου [1951 - 1952]
Περιεχόμενο
Ενστάσεις για υψηλή επιβολή ερανικής εισφοράς
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
Φάκελος 1.126 Κοινωνική πρόνοια [1964 - 1971]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά απορίας, πρακτικά επιτροπών απορίας
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Θέμα
Κοινωνική πρόνοια -- Βόλος
Φάκελος 1.127 Λαϊκά συσσίτια [1942]
Περιεχόμενο
Διπλότυπα και άλλα παραστατικά εισπράξεως ποσών της Επαρχιακής Επιτροπής Συσσιτίων Μαγνησίας
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Θέμα
Κοινωνική πρόνοια -- Βόλος
Βιβλίο 1.66 Χρηματικός κατάλογος τέλους αποκομιδής απορριμάτων. Τουριστική ζώνη [1951 - 1952]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Χρηματικοί κατάλογοι
Φάκελος 16.88 Ενοικίασις αποχωρητηρίου Πλατείας Ρήγα Φεραίου [1951 - 1960]
Περιεχόμενο
Απόφαση και κανονισμοί δημοπρασίας, συμφωνητικό μισθώσεως
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φάκελος 16.101 Αποφάσεις Δευτεροβάθμιας επιτροπής [1952]
Περιεχόμενο
Φορολογικές διαφορές
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Επιτροπές
Φάκελος 1.64 Αποφάσεις διαφόρων τελών και δικαιωμάτων [1952 - 1955]
Περιεχόμενο
Τέλη καθαριότητας, απορριμάτων, διαφημίσεων, σφαγείων κλπ.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Φάκελος 16.92 Φάκελος υποθέσεως αδελφών Πιπικάκη, ενοικιαστών αποθήκης φωταερίου Δήμου [1952 - 1961]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις Πρωτοδικείου, προτάσεις Δήμου Παγασών κατά των αδελφών.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Εκμισθώσεις
Φάκελος 17.35 Σύσταση ειδικού Οργανισμού εισπράξεως άμεσων τελών και δικαιωμάτων [1953]
Περιεχόμενο
Απόφαση ίδρυσης εκτάκτου ειδικού οργανισμού και έγκριση Νομαρχίας Μαγνησίας
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Ειδικοί Οργανισμοί
Βιβλίο 17.379 Δευτεροβάθμιος Επιτροπή άρθρου 66 αναγκαστικού νόμου 1910/1951. Βιβλίον παραλαβής υποβαλλόμενων εφέσεων 1953 [1953]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Επιτροπές
Φάκελος 17.66 Καταστάσεις τέλους πεζοδρομίων [1953 - 1955]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις χρήσεως πεζοδρομίων, εισπράξεως τέλους σταθμεύσεως τροχοφόρων.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Φάκελος 4.68 Αποδόσεις 1954 - 1955. Χρηματικοί τίτλοι, κατάλογοι. [1954 - 1955]
Περιεχόμενο
Έγγραφα κρατικών επιχορηγήσεων, ενοίκια, ασφάλιστρα, τέλη ηλεκτρισμού, εκποίηση άχρηστου υλικού, δωρεές, εγγυήσεις, ενοίκια δημοτικών κτηρίων, διαγραφή διαφόρων εσόδων.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Φάκελος 17.69 Απολογιστικός πίναξ εσόδων - εξόδων [1954 - 1955]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Απολογισμός
Φάκελος 17.64 Καταστάσεις φόρου διαφημίσεων ακάλυπτων οικοπέδων κατά κλίνην ξενοδοχείων. [1954 - 1955]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις εισπράξεων από τέλη
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Φάκελος 17.65 Συγκεντρωτική κατάσταση κρατήσεων επί των εσόδων και εξόδων από Ιούλιο 1954 - Ιούλιο 1955 [1954 - 1955]
Περιεχόμενο
Συγκεντρωτικές καταστάσεις κρατήσεων σε γραμμμάτια είσπραξης
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
Φάκελος 17.122 Φάκελος δημοτικών καταστημάτων [1954 - 1955]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις, βεβαιώσεις εσόδων από ενοικίαση δημοτικών καταστημάτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Εκμισθώσεις
Φάκελος 4.67 Χρηματικοί κατάλογοι διαφόρων τελών χρήσεως 1954 - 1955 [1954 - 1955]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Φάκελος 17.63 Αντίγραφα καταστάσεων διπλότυπων εισπράξεων διαφόρων φόρων τελών και δικαιωμάτων [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Τέλη αποκομμιδής απορριμάτων, διαφημίσεων κατά κλίνην, ξενοδοχείων, γεωργικών προϊόντων κ.α.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Φάκελος 1.65 Βεβαιωτικός κατάλογος, τέλη φωτισμού. [1955 - 1956]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Φάκελος 16.85 Δημοπρασία φυλακίου επί της γέφυρας Βόλου - Αλμυρού κατεδαφίσθη. [1955 - 1959]
Περιεχόμενο
Περιλήψεις δημοπρασιών, συμφωνητικά μισθώσεως, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Βιβλίο 17.371 Ευρετήριον. Βιβλίον 1956. Καθημερινόν εισπράξεων, σταθμικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων φρουταγοράς [1956]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Φάκελος 4.80 Δημοτικόν Ταμείον. Τίτλοι εκποιήσεως κινητής περιουσίας και αχρήστων υλικών [1956 - 1958]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις και καταστάσεις
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Φάκελος 4.83 Δημοτικόν Ταμείον. Χρηματικοί τίτλοι εκ της χρήσης μηχανημάτων και εργαλείων του Δήμου [1958]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις απασχολήσεως του οδοστρωτήρα του Δήμου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Φάκελος 4.77 Δημοτικόν Ταμείον. Τίτλοι διαφόρων εσόδων [1958]
Περιεχόμενο
Τέλη φωτισμού, καθαριότητας επί τροχοφόρων, πρόστιμα κ.α
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Φάκελος 16.103 Δημοτικόν ταμείον. Τίτλοι δικαιώματος χρήσεως δημοτικών χώρων εκ των σταθμευόντων προς πώλησιν μικρών και μεγάλων ζώων για την εμποροπανήγυρη [1958]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Φάκελος 4.76 Δημοτικόν Ταμείον. Τίτλοι ενοποίησης κόπρου, οπλών, κεράτων κ.λ.π. [1958]
Περιεχόμενο
Έγγραφα ενοποίησης κεράτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Φάκελος 4.78 Δημοτικόν Ταμείον. Τίτλοι εξ ενοικίων δημοτικών καταστήματων, ασκεπών πόρων, δημοτικών αφοδευτηρίων, φυλακείων πρώην δημοτικών φόρων. [1958]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις εσόδων από ενοικίαση δημοτικών καταστημάτων και τίτλους
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Εκμισθώσεις
Φάκελος 4.75 Δημοτικόν Ταμείον. Τίτλοι χρηματικών εγγυήσεων επιδοτέων εις τους δικαιούχους μετά την εκπλήρωσιν των υποχρεώσεων [1958]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Φάκελος 4.81 Δημοτικόν Ταμείον. Χρηματικοί τίτλοι εκ δικαιώματος κρεωσκοπίας [1958]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις εσόδων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Φάκελος 4.85 Δημοτικόν Ταμείον. Χρηματικοί τίτλοι εκ δικαιωμάτων και λοιπών εσόδων δημοτικού νεκροταφείου 1/1-31/12 - 1958 [1958]
Περιεχόμενο
Έγγραφα εσόδων δημοτικού νεκροταφείου 1/1/1958 - 31/12/1958
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Φάκελος 4.87 Δημοτικόν Ταμείον. Χρηματικοί τίτλοι εξ αντιτίμου εκποιήσεως απορριμάτων και διαλογής αυτών. Από 1/1/1958 - 31/12/1958 [1958]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Φάκελος 4.88 Δημοτικόν Ταμείον. Χρηματικοί τίτλοι επανακατασκευής των οδοστρωμάτων των οδών φθαρέντων υπο των παροδιών. Από 14/8/1958 - 31/12/1958 [1958]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις δια την φθορά διαφόρων δημοτικών οδών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Φάκελος 4.86 Δημοτικόν Ταμείον. Χρηματικοί τίτλοι επί τέλους χρήσεως δημοτικών σφαγείων 1/1/1958 - 31/12/1958 [1958]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Φάκελος 4.84 Δημοτικόν Ταμείον. Χρηματικοί τίτλοι τέλους των εισητηρίων των λεοφωρείων αυτοκινήτων [1958]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις εσόδων 23/10 - 31/12/1958
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Φάκελος 4.79 Τίτλοι εξ αστικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων πραγματοποιούμενων δια της τηλεφωνικής συσκευής δημοτικών σφαγείων 1/11-31/12 -1958 [1958]
Περιεχόμενο
Βεβαιωτικές καταστάσεις εσόδων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Φάκελος 4.59 Χρηματικοί τίτλοι 1) εκ δικαιωμάτων χρήσεως χώρου δημοτικής φρουταγοράς. 2) εκ σταθμικών και μερικών δικαιωμάτων 1/1-30/4/1958 [1958]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις εσόδου από το δικαίωμα χώρου δημοτικής φρουταγοράς και σταθμικών δικαιωμάτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Φάκελος 4.60 Χρηματικοί τίτλοι 1) εκ δικαιωμάτων χρήσεως χώρου δημοτικής φρουταγοράς. 2) εκ σταθμικών και μερικών δικαιωμάτων 1/1-31/8/1958 [1958]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις εσόδου από το δικαίωμα χώρου δημοτικής φρουταγοράς και σταθμικών δικαιωμάτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Φάκελος 4.61 Χρηματικοί τίτλοι 1) εκ δικαιωμάτων χρήσεως χώρου δημοτικής φρουταγοράς. 2) εκ σταθμικών και μερικών δικαιωμάτων 1/9-31/12/1958 [1958]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις εσόδου από το δικαίωμα χώρου δημοτικής φρουταγοράς και σταθμικών δικαιωμάτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Φάκελος 17.137 Αποφάσεις Πρωτοβαθμίου Επιτροπής φορολογικών διαφορών έτους 1958. Αποφάσεις 1-44 [1958 - 1962]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Φάκελος 17.75 Φάκελος προσφυγών κατά επιβληθέντων φόρων και τελών υπό Δήμου Βόλου προς συζήτησιν [1958 - 1967]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις Πρωτοβάθμιας Επιτροπής
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Φάκελος 1.6 Φάκελος απογραφών σιτοκαλλιέργειας [1959]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία
Θέμα
Γεωργία -- Στατιστική
Γεωργία και κράτος -- Σίτος
Φάκελος 17.126 Φάκελος περιττών ειδικευμένων εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων [1960]
Περιεχόμενο
Κοινοποίηση σχετικά με τη διάθεση των εσόδων του Δήμου.
Θέμα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Δημόσια έσοδα -- Εγκύκλιοι
Φάκελος 17.124 Ανταλλαγή ακινήτων ίσης αξίας μεταξύ Δήμου Βόλου και του ελληνικού δημοσίου [1961]
Περιεχόμενο
Συμβολαιογραφικές πράξεις
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Συμβόλαια
Βιβλίο 1.95 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος τροχοφόρων (μοτοσικλετιστών). 4 [1961]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 4.89 Δημοτικόν Ταμείον. Καταστάσεις διαγραφής ποσών εκ διαφόρων τελών και δικαιωμάτων [1961]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Φάκελος 4.95 Διατακτικαί χορηγήσεως άρτου εις απόρους δημότας κατά τα εορτάς Πάσχα 1961 [1961]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις απόρων πολιτών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Κοινωνική πρόνοια
Φάκελος 4.94 Τρόφιμα Χριστουγέννων [1961]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικό απορίας 1961, διατακτικές αρτοποιών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Κοινωνική πρόνοια
Βιβλίο 1.107 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων δημόσιας χρήσεως. [1962]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.92 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων εν γένει. [1962]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 1.9 Σημειώματα χορηγούμενα σε σιτοκαλλιεργητές του Δήμου Βόλου από την Επιτροπή Ελέγχου των δηλώσεων σιτοκαλλιέργειας [1962 - 1963]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνες δηλώσεις, σημειώματα
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Επιτροπές
Γεωργία και κράτος
Θέμα
Γεωργία και κράτος -- Σίτος
Βιβλίο 1.93 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων γένει δημόσιας χρήσεως [1963]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 1.33 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Α'. [1963]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 1.34 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Γ. [1963]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 1.36 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Τουριστική. [1963]
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Φάκελος 4.96 Διάφορα δικαιολογητικά διανομής τροφίμων Ιανουαρίου 1963. [1963]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Κοινωνική πρόνοια
Φάκελος 1.35 Συνοικία Νέας Δημητριάδος, Αγίων Αναργύρων, Νεαπόλεως. Βεβαιωτικός Κατάλογος τέλους καθαριότητος οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Γ. [1963]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 1.8 Σημειώματα χορηγούμενα σε σιτοκαλλιεργητές του Δήμου Βόλου από την Επιτροπή Ελέγχου των δηλώσεων σιτοκαλλιέργειας [1963 - 1964]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνες δηλώσεις, σημειώματα
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Επιτροπές
Τύπος τεκμηρίου
Γεωργία και κράτος -- Σίτος
Φάκελος 4.71 Φάκελος επιδοτήσεων μόσχων εκτρεφομένων προς πάχυνσιν [1963 - 1969]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι, διαταγές, επιδοτήσεις παραγωγών παχύνσεως μόσχων και πιστοποιητικά κυριότητας
Θέμα
Κτηνοτροφία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βιβλίο 1.67 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. [1964]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.94 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων δημόσιας χρήσεως [1964]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 1.37 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Β. [1964]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 1.38 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Γ. [1964]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 17.138 Αποφάσεις Πρωτοβαθμίου Επιτροπής επιλύσεως φορολογικών διαφορών Δήμου Βόλου [1964 - 1965]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Επιτροπές
Φάκελος 1.7 Σημειώματα χορηγούμενα σε σιτοκαλλιεργητές του Δήμου Βόλου από την Επιτροπή Ελέγχου των δηλώσεων σιτοκαλλιέργειας [1964 - 1965]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνες δηλώσεις, σημειώματα
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Επιτροπές
Τύπος τεκμηρίου
Γεωργία και κράτος -- Σίτος
Βιβλίο 1.69 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους συνδέσεως (χρήσεις) με το δημοτικό δίκτυο υπονόμων. [1965]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.39 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Α' [1965]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.40 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Β' [1965]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Βιβλίο 1.41 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Γ' [1965]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.42 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Γ. Συνοικίαι Αγ. Αναργύρων-Νεαπόλεως-Ν. Δημητριάδος [1965]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.43 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Τουριστική [1965]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 17.18 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων δημόσιας χρήσης. Οικονομικό έτος 1965 [1965]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.70 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους συνδέσεως χρήσεως μετά του δημοτικού δικτύου υπονόμων. Β΄ [1965]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.113 Βεβαιωτικός κατάλογος φόρου επί ακάλυπτων χώρων [1965]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.68 Βεβαιωτικός κατάλογος φόρου επί ακάλυπτων χώρων. [1965]
Περιεχόμενο
Φόροι επι ακάλυπτων χώρων (άρθρο 38 Β.Δ/τος 605 24/9/58)
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 4.62 Τίτλοι φρουταγοράς 1965 [1965]
Περιεχόμενο
Βεβαιώσεις και τέλη χρήσεως δημοτικής φρουταγοράς και σταθμικών δικαιωμάτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 4.70 Φάκελος επιδοτήσεως ζώων διατηρούμενων προς αναπαραγωγήν [1965]
Περιεχόμενο
Κοινοποιήσεις αποφάσεων για επιδοτήσεις αγοράς ζώων, αιτήσεις, πιστοποιητικά
Θέμα
Κτηνοτροφία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φάκελος 17.6 Φάκελος Επιτροπής Φορολογίας ( Α.Ο.) [1965]
Περιεχόμενο
Εκθέσεις Επιτροπής ακάλυπτων χώρων υποκείμενων σε φορολογία υπέρ του Δήμου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φάκελος 1.117 Τέλος επί αδείας ανεγέρσεως οικοδομών [1965 - 1968]
Περιεχόμενο
Νο.1 1965,Νο.2 1966,Νο.3 1967,Νο.4 1968
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Φάκελος 4.69 Τίτλοι δημοτικού νεκροταφείου έτων 1965 - 1966 και 1967 - 1968 [1965 - 1968]
Περιεχόμενο
Περιέχει καταστάσεις εισπράξεων και εσόδων από διακαιώματα του δημοτικού νεκροταφείου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Φάκελος 1.116 Τίτλοι σφαγείων ετών 1965 έως 1968 [1965 - 1968]
Περιεχόμενο
Νο.1 1965-66,Νο.2 1967 Νο.3 1967-68
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Φάκελος 17.7 Πίνακας καταλειφθέντων κληροδοτημάτων [1965 - 1970]
Περιεχόμενο
Πίνακες
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φάκελος 17.8 Πίνακας κατεχόμενης υπό Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτου περιουσίας (μη κληροδοτηθείσης) [1965 - 1970]
Περιεχόμενο
Πίνακες
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φάκελος 17.9 Πίνακας κληροδοτηθέντων ακινήτων ή κινητών αξιών (μη κληροδοτειθέντων) [1965 - 1970]
Περιεχόμενο
Πίνακες
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φάκελος 17.256 Χρηματικοί τίτλοι [1966]
Περιεχόμενο
Βεβαιώσεις εσόδων από τιτλους
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Βιβλίο 1.44 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Α' [1966]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 1.45 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Β' [1966]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.47 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Γ' [1966]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Βιβλίο 1.46 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Γ'. Συνοικία Αγίων Αναργύρων-Νεαπόλεως-Νέας Δημητριάδος. [1966]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.48 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Τουριστική [1966]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.105 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων δημόσιας χρήσεως. Α' [1966]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.85 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους χρήσης δημοτικού δικτύου υπονόμων. Α΄ [1966]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.84 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους χρήσης δημοτικού δικτύου υπονόμων. Β΄ [1966]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.83 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους χρήσης δημοτικού δικτύου υπονόμων. Γ΄ [1966]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.112 Βεβαιωτικός κατάλογος φόρου επί ακάλυπτων χώρων. [1966]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 4.63 Τίτλοι φρουταγοράς οικονομικού έτους 1966 [1966]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 17.139 Αποφάσεις Πρωτοβαθμίου Επιτροπής φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Βόλου. [1966 - 1967]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Επιτροπές
Φάκελος 17.5 Δικογραφίες αποφάσεων. Οικονομικό έτος 1967. Συνεδριάσεις 7-11-1967 [1966 - 1967]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις Πρωτοβάθμιας Επιτροπής επιλύσης φορολογικών διαφορων για προσφυγές επί του φόρου ακάλυπτων χώρων (14 υποφάκελοι)
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φάκελος 17.257 Χρηματικοί τίτλοι [1967]
Περιεχόμενο
Βεβαιώσεις εσόδων από τίτλους
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Βιβλίο 1.111 Βεβαιωτικός κατάλογος φόρου επί ακάλυπτων χώρων. Β' [1967]
Περιεχόμενο
Βάση του άρθρου 38 του Βασιλικού διατάγματος 24/9/1958
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.49 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Α' [1967]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.50 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Β΄ [1967]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.52 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Γ'. Συνοικίαι Αγίων Αναργύρων - Νεαπόλεως - Δημητριάδος. [1967]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.51 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Τουριστική. [1967]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.103 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων δημόσιας χρήσεως. Α΄ [1967]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.106 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων δημόσιας χρήσεως. Β' [1967]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.82 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους χρήσης δημοτικού δικτύου υπονόμων. Α΄ [1967]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.81 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους χρήσης δημοτικού δικτύου υπονόμων. Β΄ [1967]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.80 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους χρήσης δημοτικού δικτύου υπονόμων. Γ΄ [1967]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 17.373 Βιβλίον ημερολόγιο αντιτίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων οικονομικού έτους 1967 [1967]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
Φάκελος 4.64 Τίτλοι φρουταγοράς οικονομικού έτους 1967 [1967]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 17.140 Αποφάσεις Πρωτοβαθμίου Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Βόλου [1967 - 1968]
Περιεχόμενο
Εκδίκαση προσφυγών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Βιβλίο 1.53 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Α' [1968]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.54 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Β' [1968]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.55 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Τουριστική Γ. [1968]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.91 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων δημόσιας χρήσεως [1968]
Περιεχόμενο
Τέλη καθαριότητας για φορτηγά αυτοκίνητα, επιβατικά, λεωφορεία, μοτοσυκλέτες.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.101 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων δημόσιας χρήσεως. Α' [1968]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.102 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων δημόσιας χρήσεως. Β΄ [1968]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.104 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων δημόσιας χρήσεως. Β΄ [1968]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.79 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους χρήσης δημοτικού δικτύου υπονόμων. Α΄ [1968]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.75 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους χρήσης δημοτικού δικτύου υπονόμων. Β΄ [1968]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.77 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους χρήσης δημοτικού δικτύου υπονόμων. Β΄ [1968]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.78 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους χρήσης δημοτικού δικτύου υπονόμων. Β΄ [1968]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.76 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους χρήσης δημοτικού δικτύου υπονόμων. Γ΄ [1968]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.108 Βεβαιωτικός κατάλογος υπόχρεων για καταβολή προστίμων λόγω παραβάσης της παραγράφου 4 άρθρου 38 Βασιλικού Διατάγματος 24/9/58. Β' [1968]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 17.143 Γενικός φάκελος προσφυγών 1ης συνεδριάσεως 11ης Ιουλίου 1968. [1968]
Περιεχόμενο
Περιέχει τις πρόσφυγες : α. Λεωνίδα Κατσόμαλλου, β. Φ. Σκρέτα - Χατζημέρου, γ. Σοφίας χήρας Δημ. Κυρίτση, δ. Γεωργίου Θ. Κατσιγιάννη
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Φάκελος 17.74 Γενικός φάκελος προσφυγών 2ας συνεδριάσεως ης 19ης Αυγούστου 1968 [1968]
Περιεχόμενο
Προσφυγές εναντίον του Δήμου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Φάκελος 17.141 Γενικός φάκελος προσφυγών. 3η συνεδρίαση τα 9ης Δεκεμβρίου 1968 [1968]
Περιεχόμενο
Προσφυγές για φόρο ακάλυπτων χώρων.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Φάκελος 17.142 Πρωτοβάθμιος Επιτροπή διαφορών και αμφισβητήσεων επί εν γένει φορολογιών Δήμου Βόλου.Ορισικαί αποφ. [1968]
Περιεχόμενο
26 προσφυγές
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Φάκελος 17.77 Πρωτοβάθμιος Επιτροπή. Δικαστικαί αποφάσεις έτους 1968 [1968]
Περιεχόμενο
Προδικαστικές αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης διαφορών και αμφισβητήσεων επί εν γένει φορολογιών Δήμου Βόλου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Φάκελος 17.2 Αρχείον επιτροπής ακάλυπτων χώρων 1970. Αρχείον Επιτροπής ακάλυπτων χώρων έτους 1970 [1968 - 1970]
Περιεχόμενο
Έγγραφα συγκρότησης και αμοιβής της εκτιμητικής επιτροπής, έγγραφα εκτίμησης αξίας ακάλυπτων χώρων Δήμου Βόλου και πίνακες ιδιοκτητών ακάλυπτων χώρων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Φάκελος 4.65 Ημερήσια δελτία κινήσεως ετών 1968, 1969, 1970 [1968 - 1970]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα
Φάκελος 17.4 Φάκελος προσφυγών έτους 1970 [1968 - 1970]
Περιεχόμενο
20 προσφυγές για μείωση ποσού από τέλη καθαριότητας, φόρο ακαλύπτων χώρων (1970). Ζητήματα διαγραφής από καταλόγους τέλους διαφημίσεων(1968).
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Φάκελος 17.25 2α δικάσιμος 10.11.1972-προσφυγαί 1972 (8-20) [1968 - 1972]
Περιεχόμενο
13 προσφυγές για τέλη διαφημίσεως κ.α.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Βιβλίο 1.87 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους επί των διαφημίσεων του άρθρου 15 Βασιλικού διατάγματος 24/9/58 [1969]
Σημείο πρόσβασης
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.56 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Α' [1969]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.57 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Α' [1969]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.58 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Β' [1969]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.62 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Γ [1969]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.61 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Τ. [1969]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.59 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Τουριστική [1969]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.60 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Τουριστική [1969]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.99 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων δημόσιας χρήσεως. Α΄ [1969]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.98 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων δημόσιας χρήσεως. Β΄ [1969]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.90 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους χρήσης δημοτικού δικτύου υπονόμων [1969]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.74 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους χρήσης δημοτικού δικτύου υπονόμων. Α΄ [1969]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.73 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους χρήσης δημοτικού δικτύου υπονόμων. Β΄ [1969]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.109 Βεβαιωτικός κατάλογος υπόχρεων για καταβολή προστίμων λόγω παραβάσης της παραγράφου 4 άρθρου 38 Βασιλικού Διατάγματος 24/9/58. Β' [1969]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.88 Βεβαιωτικός κατάλογος υποχρεώσεων εκ καταβολής προστίμου λόγω παραβάσεως της παραγράφου 4. [1969]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 17.130 Φάκελος ακάλυπτων χώρων [1969]
Περιεχόμενο
Πίνακες ιδιοκτητών ακάλυπτων χώρων
Τύπος τεκμηρίου
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
Φάκελος 4.73 Φάκελος επιδότησης χοίρων εκτρεφομένων προς πάχυνσιν [1969]
Περιεχόμενο
Προϋποθέσεις δικαιούχων επιδότησης από εκτροφή χοίρων
Συλλογικό όργανο
Θέμα
Κτηνοτροφία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φάκελος 17.79 Φάκελος προσφυγών εκδικασθεισών ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής κατά το έτος 1969 [1969]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Βιβλίο 1.100 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων δημόσιας χρήσεως [1969 - 1970]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Φάκελος 4.72 Φάκελος υποβαλομένων δηλώσεων κατοχής χοιρών εκτρεφομένων προς πάχυνσιν. [1969 - 1970]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνες δηλώσεις κατοχής νεαρών χοίρων προς πάχυνσιν
Θέμα
Κτηνοτροφία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βιβλίο 1.118 Άδεια χρήσεως πεζοδρομίων [1970]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
Βιβλίο 1.110 Β' Βεβαιωτικός κατάλογος φόρου επί ακάλυπτων χώρων. [1970]
Περιεχόμενο
Βάση του άρθρου 38 του Βασιλικού διατάγματος 24/9/1958
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.86 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους επί εν τω Δήμω Βόλου διαφημίσεων. [1970]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.97 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων δημόσιας χρήσεως. Α΄ [1970]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.96 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί τροχοφόρων δημόσιας χρήσεως. Β΄ [1970]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.72 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους χρήσης δημοτικού δικτύου υπονόμων. Α΄ [1970]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.71 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους χρήσης δημοτικού δικτύου υπονόμων. Β' [1970]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 1.89 Βεβαιωτικός κατάλογος τέλους καθαριότητος επί οικοδομών και φωτισμού. Ζώνη Τουριστική. Β΄ [1971]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Βεβαιωτικοί κατάλογοι
Βιβλίο 17.380 Βιβλίον πρακτικών διασκέψεων Δευτεροβαμίου Επιτροπής επιλύσεως φορολογικών αμφισβητήσεων [1971]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Φάκελος 17.80 Πρωτοβάθμιος Επιτροπή Δήμου Βόλου. Συνεδρίασις 2α 20/12/1971. [1971]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις 26 - 47
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Φάκελος 17.73 Προσφυγαί. 1η δικάσιμος 10.10.1972. [1972]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις από 1 έως 7, λείπει η 2
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Φάκελος 17.76 Πρωτοβάθμιος Επιτροπή. Επιλύσεως διαφορών και αμφισβητήσεων επί εν γένει φορολογιών του Δήμου [1972]
Περιεχόμενο
Β.Δ/γμα 166/1967. Αποφάσεις, έκθεση επιδόσεως
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Φάκελος 17.78 Δικάσιμος 27-11-1973. Φάκελος σχετικών και αποφάσεων. [1973]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις Πρωτοβάθμιου Επιτροπής
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Βιβλίο 17.381 Πρακτικά συζητήσεων εφέσεων κατά δημοτικών φορολογιών βασιλικό διάταγμα 166/67 [1973]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Βιβλίο 17.382 Πρακτικά Δευτεροβαμίου Επιτροπής φορολογικών διαφορών Δήμου Βόλου (άρθρο 72..) προς έκδοσιν αποφάσεων επί ασκηθεισών εφέσεων [1974]
Σημείο πρόσβασης
Δήμος Βόλου. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Φάκελος 16.87 Εμποροπανήγυρη 1976 - 1981 [1976 - 1981]
Περιεχόμενο
Χάρτες διατάξεως χώρου εμποροπανηγύρης, πρακτικά πλειοδοτικών διαγωνισμών, πρακτικά συνεδριάσεων, ιδιωτικά συμφωνητικά. Υπάρχει και υλικό του 1962 αλλά κυρίως μεταξύ τα 1977-81.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φάκελος 16.104 Τίτλοι φόρου ακάλυπτων χώρων [1984 - 1986]
Περιεχόμενο
Βεβαιώσεις, καταστάσεις εσόδων.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τίτλοι
Φάκελος 1.6 Φάκελος απογραφών σιτοκαλλιέργειας []
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι Δ/νσης Γεωργίας Ν. Μαγνησίας ενημέρωσης για την απογραφή σιτοσπαρμένων εκτάσεων.
Θέμα
Γεωργία και κράτος
Σίτος -- Καλλιέργεια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων