Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.

Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1992. Σήμερα περιλαμβάνει 35.000 τόμους βιβλίων και 500 περίπου τίτλους περιοδικών και εφημερίδων.


Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου ιδρύθηκε το 1991 με πρωτοβουλία του Δήμου Βόλου και βασικό στόχο τη συγκέντρωση και διαχείριση των τεκμηρίων κάθε είδους και τύπου (αρχεία, βιβλία, άρθρα, σχέδια, φωτογραφίες, αντικείμενα και άλλο υλικό) που αφορούν την ιστορία της πόλης και της περιοχής. Η αρχική του επωνυμία ήταν Δημοτικό Κέντρο Ιστορικών Ερευνών Τεκμηρίωσης Αρχείων και Εκθεμάτων και περιέγραφε τους βασικούς τομείς των δραστηριοτήτων του.

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του έφερε το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας σε επαφή με Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και σχετικούς με το αντικείμενό του φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού με αποτέλεσμα να υλοποιούνται συνεργασίες σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, σε εκδηλώσεις και εκδόσεις.

Η ωρίμανση των στόχων του αντανακλάται στην τροποποίηση της συστατικής του πράξης το 1999 (βλ. Φ.Ε.Κ 1497/22.7.1999), ενώ ένα χρόνο αργότερα δίνεται η δυνατότητα για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών με την εγκατάστασή του σε μεγαλύτερους χώρους στην κεντρική πτέρυγα του ανακαινισμένου κτηρίου Σπίρερ.

Ο 21ος αιώνας βρίσκει το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας με διευρυμένες αρμοδιότητες, σε ανάπτυξη και ικανό να ανταγωνιστεί αντίστοιχους σε αντικείμενα φορείς. Στον απολογισμό των πρώτων 15 χρόνων λειτουργίας του αξίζει να επισημανθούν η μηχανογράφηση του υλικού του, η πρόσβαση στο συλλογικό καταλόγου του δικτύου των βιβλιοθηκών του Δήμου Βόλου από το διαδίκτυο, η δημιουργία δικτυακού τόπου στο διαδίκτυο (www.diki.gr) για την προβολή των συλλογών και των δραστηριοτήτων του, η κυκλοφορία της περιοδικής έκδοσης του Δήμου Εν Βόλω και η παράλληλη λειτουργία, σε συνεργασία με τα ΔΙΕΚ, εκδοτικού τμήματος και εργαστηρίου συντήρησης των συλλογών.
Επίσης, η απόκτηση του αρχείου Γ. Ζιούτου, η δωρεά της βιβλιοθήκης του καθηγητή Νικολάου Πανταζόπουλου και η πρόσκτηση της βιβλιοθήκης του καθηγητή Αλκή Αγγέλου προσδίνουν νέα δυναμική στη λειτουργία του ως ερευνητικού κέντρου πανελλήνιας εμβέλειας.

Οι υποδομές και η εμπειρία που αποκτήθηκαν από τις δραστηριότητες των χρόνων λειτουργίας του καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές του. Έτσι, πυρήνας του προγραμματισμού των επόμενων χρόνων είναι η αξιοποίηση του υλικού που έχει συγκεντρωθεί για την προβολή της φυσιογνωμίας της πόλης και της περιοχής. Σε αυτή την κατεύθυνση οι άμεσοι στόχοι είναι:
Η περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων έρευνας και πρόσβασης στις συλλογές (ψηφιοποίηση μέρους του υλικού και σύνδεσή του με βάσεις δεδομένων, δημιουργία κοινών θεματικών ευρετηρίων, διασύνδεση των βάσεων δεδομένων)
Η ενθάρρυνση και υποστήριξη μεταπτυχιακού επιπέδου ερευνητικών προγραμμάτων
Η συγκρότηση αρχείου δημιουργών που έχουν σχέση με την περιοχή και η προβολή του έργου τους
Η δρομολόγηση πρωτοβουλιών για τη δικτύωση των μουσείων και των ιστορικών μνημείων της πόλης
Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων και εκδόσεων με κύριο άξονα την ανάδειξη της συμβολής της περιοχής στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Σε αυτό το πλαίσιο η λειτουργία του Μουσείου της Πόλης στο άμεσο μέλλον αποτελεί ακόμη μία πρόκληση

Αρμοδιότητές του είναι:
Η λειτουργία ιστορικού αρχείου στο Δήμο Βόλου με αρμοδιότητες:
τη διαχείριση (καταγραφή, ταξινόμηση, μηχανογράφηση, αξιοποίηση) των ανενεργών (ιστορικών) αρχείων του Δήμου Βόλου και των Νομικών του Προσώπων
τη συγκέντρωση και διαχείριση των ιδιωτικών αρχείων (αρχεία φυσικών προσώπων, οικογενειών, φορέων, επιχειρήσεων) κάθε είδους και μορφής, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την πόλη του Βόλου και την ευρύτερη περιοχή
την παροχή συμβουλευτικού έργου στην οργάνωση των αρχείων των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Βόλου, καθώς και των αρχείων των φυσικών προσώπων και φορέων της πόλης
Η επιστημονική εποπτεία και ο συντονισμός των βιβλιοθηκών του Δήμου Βόλου και των Νομικών Προσώπων με αρμοδιότητες:
την ενιαία οργάνωση των βιβλιοθηκών (συγκρότηση ενιαίου καταλόγου, ενιαία πολιτική αγορών, κατάρτιση κοινών κανόνων λειτουργίας, σύνδεση σε δίκτυο).
την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών για την προβολή του βιβλίου και της ανάγνωσης
τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού.
Η λειτουργία τμήματος τεκμηρίωσης, το οποίο θα συγκεντρώνει, θα διαχειρίζεται και θα επεξεργάζεται τις πηγές κάθε είδους και μορφής που συνδέονται με τη διαχρονική εξέλιξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σ' αυτές των υπηρεσιών, του κοινού και των ερευνητών. Το τμήμα αυτό θα περιλαμβάνει:
την ειδική βιβλιοθήκη
τα οπτικοακουστικά αρχεία (αρχεία φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, μικροφίλμς, μαγνητοναινίες, κασέτες, βίντεο)
τα ηλεκτρονικά αρχεία (βάσεις δεδομένων, οπτικοί δίσκοι, αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή).

Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας συστάθηκε και αναπτύχθηκε με την πολιτική βούληση της δημοτικής αρχής και τη συμπαράσταση των ανθρώπων και των φορέων της πόλης, Είναι αυτονόητο ότι η υποστήριξη από τη δημοτική αρχή και την πόλη αποτελούν μόνιμη προϋπόθεση για τη διεύρυνση του έργου του.

Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης
Μικρασιατών 81, Κτήριο Σπίρερ, 38 333
τηλ: 24210 39644, 24210 21664
fax: 24210 22927

 
Copyright (c) 2004, diki.gr | Site developed by 9Above Digital Creations